dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: marcjanna.nozka@uj.edu.pl

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ - Zastępczyni Dyrektor IS UJ ds. dydaktycznych, kierownik programu doktorskiego w dyscyplinie Nauki Socjologiczne w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, członkini Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Absolwentka socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ oraz etnologii na Wydziale Historycznym UJ. Ukończyła studium Zarządzania i Biznesu na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz szereg szkoleń, m.in. z zakresu visual data in digital ethnography, psychoterapii psychodynamicznej, socjoterapii, NLP, hipnozy w psychoterapii, medycynie i pomocy psychologicznej, języka migowego. Ma wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, w latach 1996 - 2006 pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, od 2005 roku pracuje jako wykładowca akademicki. Prowadzi warsztaty, szkolenia, kursy m.in. z psychologii społecznej, metodyki pracy socjalnej, socjologii przestrzeni i architektury. Jej działalność naukowa koncentruje się wokół socjologii problemów społecznych, wykluczenia społecznego, socjologii przestrzeni – m.in. poznania społecznego, zachowań terytorialnych – oraz socjologii sensorycznej. Autorka raportów z badań, ekspertyz, książek i artykułów, koordynatorka i realizatorka projektów naukowych eksplorujących m.in. efektywność działań pomocowych, mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego, zachowania przestrzenne, praktyki społeczne.
 

Zainteresowania badawcze

 • socjologia przestrzeni
 • socjologia sensoryki
 • problemy społeczne i praca socjalna
 • marginalizacja i wykluczenie

Publikacje

Monografie autorskie i współautorskie:

 • 2019 - Alternatywne przestrzenie publiczne – Mateczny – Borek Fałęcki. Przyszłość dźwięku w mieście, Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie [współautorzy: Agnieszka Ozga, Kaja Czajczyk, Dominik Mleczko, Jacek Wierzbicki, Aleksandra Lyn, Julia Idczak, Klara Juros, Daria Wójcik].
 • 2016 – Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. O wykluczeniu, waloryzacji miejsca zamieszkania i jego mentalnej reprezentacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 2011 – Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu miejskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego [współautorzy: F. Frysztacki, M. Smagacz-Poziemska].
 • 2011 – Bieda i bezrobocie. Nasze problemy, Kraków: Wydawnictwo Universitas [współautorzy: L. Miś, M. Smagacz-Poziemska]
 • 2006 – Włóczęgostwo - zjawisko społeczne i interwencja socjalna, "Zeszyty Pracy Socjalnej" (zeszyt jedenasty), Kraków: Instytut Socjologii UJ.

Redakcja monografii i czasopism:

 • 2014 – Wykluczenie i marginalizacja dzieci i młodzieży – wyzwanie czy klęska społeczeństwa obywatelskiego, "Folia Sociologica", nr 49 [współredaktorka: A. Golczyńska-Grondas].
 • 2014 – Starzenie się: problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, "Zeszyty Pracy Socjalnej", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego [współredaktorka: M. Smagacz-Poziemska].
 • 2011 – Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, "Zeszyty Pracy Socjalnej" (zeszyt szesnasty), Kraków: Instytut Socjologii UJ [współredaktorzy: K. Frysztacki, M. Smagacz-Poziemska].
 • 2009/2010 – Społeczeństwo i praca socjalna. Z prac magisterskich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, "Zeszyty Pracy Socjalnej" (zeszyt piętnasty), Kraków: Instytut Socjologii UJ [współredaktorzy: K. Frysztacki, K. Ornacka].
 • 2007 – Granice reklamy społecznej, "Zeszyty Pracy Socjalnej" (zeszyt trzynasty), Kraków: Instytut Socjologii UJ [współredaktorka: K. Keler].

Wybrane artykuły w czasopismach [ostatnie 5 lat]:

 • 2020 - Postawy wobec zamieszkiwanej przestrzeni i mobilność mieszkańców miejskich enklaw biedy w Polsce, Etnografia Polska, t. LXIV, 2020, z. 1–2, https://doi.org/10.23858/EP64.2020.000 [PUBLIKACJA]
 • 2020 – Dom przemyślany na nowo. Przestrzeń domowa z perspektywy opinii i praktyk osób bezdomnych, Praca Socjalna, 35 (1), ss. 117-134 [PUBLIKACJA]
 • 2020 - Social Expectations towards the Welfare State. The Case of Poland – Opportunities and Risks, Problemy Polityki Społecznej, 51 (4), ss.35-48, DOI: https://doi.org/10.31971/pps/131161 [PUBLIKACJA]
 • 2020 - Rethinking homelessness. Residence and the sense of home in the experience of homeless people, Housing, Theory and Society, DOI: 10.1080/14036096.2019.1658622 [PUBLIKACJA]
 • 2019 – Codzienna partycypacja na przykładzie gospodarowania przestrzenią osiedlową, Trzeci Sektor, nr 46(2), ss. 16-36, DOI: 10.26368/17332265-046-2-2019-1 [PUBLIKACJA]
 • 2018 – Różnice i granice z perspektywy relacyjnej koncepcji kultury i teorii praktyk społecznych. Przypadek wielkiemiejskiego osiedla, Kultura i Społeczeństwo, nr 3, ss.121-141 [współautorka: M. Smagacz-Poziemska]
 • 2018 – How do parking practices structure urban territorial communities?, Urban Development Issues, vol. 59, ss. 5-16, DOI: 10.2478/udi-2018-0024 [współautorzy: A. Bukowski, M. Smagacz-Poziemska], [How do parking practices structure urban territorial communities? in: Urban Development Issues, Volume 59, Issue 1 (2018), PUBLIKACJA]
 • 2018 – Parkowanie i troska. Teoria praktyki w badaniach nad osiedlami wielkomiejskimi, Przegląd Socjologiczny, Tom 67, nr 1, https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.1/7 [współautorzy: A. Bukowski, M. Smagacz-Poziemska, K. Kurnicki], [PUBLIKACJA]
 • 2018 – Architects and designers meet sociologists to design urban space. Reflection on the (im)possible crossing disciplinary borders, Societas/Communitas, nr 1 (25), pp. 135-150 [współautorka: M. Smagacz-Poziemska], [Architects and Designers Meet Sociologists to Design Urban Space. Reflection on the (im)possible crossing of disciplinary borders. | Numer 25 | Societas CommunitasPUBLIKACJA]
 • 2017 – Wyzwania dla srebrnej pracy socjalnej w społeczności lokalnej, Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 4, nr 4, s. 291-310. DOI 10.4467/24496138ZPS.17.018.8013
 • 2016 - Bezdomność (nie)oswojona. Adaptacja i nieprzystosowanie do bezdomności z perspektywy osób bezdomnych, Kultura i Społeczeństwo, nr 3.
 • 2015 – Metody mobilne i wizualne w praktyce badawczej. Zastosowanie fotospaceru w socjologicznych badaniach map mentalnych i zachowań terytorialnych ludzi, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom XI, nr 4, ss. 34 - 50 [współautorka: N. Martini]
 • 2015 – Społeczno-kulturowe aspekty ekskluzji i inkluzji w przestrzeni miejskiej, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, T. 6, ss. 72-84 [współautorzy: K. Frysztacki, M. Smagacz-Poziemska]

Wybrane rozdziały w recenzowanych monografiach [ostatnie 5 lat]:

 • 2020 – Praktykowanie wspólnoty zamieszkania – wytwarzanie przynależności do miejsca i ludzi w praktykach gospodarowania przestrzenią osiedlową, w: Wielkomiejskie wspólnoty. Trwałość i zmiana, red. Magdalena Dudkiewicz, Barbara Lewenstein, Aleksandra Winiarska, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, ss. 41 – 59 [PUBLIKACJA]
 • 2019 – Metodyka i procesy pracy socjalnej, w: Praca socjalna. 30 wykładów, red. Krzysztof Frysztacki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 364-379.
 • 2019 – Zaradność społeczna w praktykach dozorowania przestrzeni blokowej i osiedlowej, w: Między jednostką a systemem. Zaradność społeczna w nowych ujęciach, red. Anna Michalska, Przemysław Nosal, Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ss. 39-48.
 • 2019 – Dzieci i młodzież w opiniach i praktykach seniorów. Przyczynek do rewizji międzypokoleniowych relacji, w: Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja, red. Małgorzata Bogunia-Borowska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 131-157.
 • 2018 – Architektura na styku kultur, w: Architektura na styku kultur, red. B. Gibała-Kapecka, T. Kapecki, Kraków: Wydawnictwo ASP, Wydawnictwo PK [współautorka: M. Smagacz-Poziemska], ss. 22-42.
 • 2016 – Territorial Behaviours as the Regulators of Interpersonal Space, w: Social Spaces and Social Relations, ed. M. Bogunia-Borowska, Peter Lang Peter Lang – Frankfurt am Main-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien, ss. 39-54.
 • 2016 – Etyka (w) przestrzeni publicznej. Perspektywa socjologiczna, w: Etyczne przestrzenie publiczne. Nowa przestrzeń, red. B. Gibała-Kapecka, T. Kapecki, Kraków: Wydawnictwo ASP, ss. 78-92 [współautorzy: M. Smagacz-Poziemska, M. Kutypa, D. Zyśk].
 • 2015 – Miasto jako przestrzeń edukacji wyższej, w: M. S. Szczepański, K. Szafraniec, A. Śliz (red.), Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, ss. 265 – 282 [współautorzy: K. Frysztacki, M. Smagacz-Poziemska].
 • 2015 – Między normą a patologią. Problem dzieci ulicy w przestrzeni miejskiej, w: M.S. Szczepański (red.) II. Nitrianskesociologickékolokvium. Metropoly a mestá: sociálneproblémy a sociálnepatológie. Pokus o sociologickýportrét, Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Nitra, ss. 35 – 52 [współautorzy: K. Frysztacki, M. Smagacz-Poziemska].
 • 2015 – Spotkanie z krakowskim Podgórzem, w: B. Gibała-Kapecka, T.Kapecki (red.), Miejsca spotkań/Po-Widoki, Kraków: Wydawnictwo ASP,ss. 88 – 102 [współautorzy: O. Łach, M. Zieliński, N.M. Ciura].

Projekty badawcze

 • 2015 – 2019 – projekt: Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne. Projekt NCN, OPUS nr UMO- 2014/15/ B/HS6/01949. Współwykonawca projektu [Kierownik projektu: M.Smagacz-Poziemska,zespół: Bukowski, K. Kurnicki, K. Bierwiaczonek, N. Martini].
 • 2018 – projekt: Mix sensoric society. Projekt realizowany w ramach działalności statutowej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2013 – 2016 – projekt: Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. Wpływ wykluczenia społecznego na postrzeganie i poznawczą schematyzację przestrzeni fizycznej oraz zachowania terytorialne osób wykluczonych. Projekt NCN, OPUS nr 2012/05/B/HS6/03876). Kierownik projektu [członkowie zespołu: P. Budziło, A. Dąbrowski, N. Martini, K. Stępnik].
 • 2012 – 2013 – badania ewaluacyjne projektu Twój dom – Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, realizowanegow ramach EFS. Współwykonawca projektu [członkini zespołu: K. Górniak].
 • 2011 – 2012 – badania w ramach projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej. Projekt realizowany przez Fundację Instytut Spraw Publicznych. Współwykonawca projektu [członek zespołu: K. Stępnik].
 • 2008 – 2012 – projekt: „Dzieci ulicy": procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Rozpoznanie determinantów zjawiska i jego społeczno-kulturowej manifestacji. Projekt realizowany w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nrNN116 088434). Współwykonawca projektu [kierownik projektu: K. Frysztacki, członkini zespołu: M. Smagacz-Poziemska].
 • 2002 – 2003 – projekt Aktywne Starzenie (ActivAgeing). Współwykonawca projektu [Kierownik projektu: J. Perek-Białas].

Projekty edukacyjne i popularyzujące naukę

 • 2018 – 2019 – program Lider-Komunikacja-Inicjatywa: Uniwersytet Młodych Odkrywców (LoKOMoTYWA) POWR.03.01.00-IP.08-00-U096/17. Współwykonawca projektu [kierownik: M. Świątkiewicz-Mośny]
 • 2016 – 2019 – program „Social inclusion: Perspectives, practices and challenges within Visegrad region”. International Visegrad Fund.ProjektrealizowanyprzezMasarykov University, Brno, Czech Republic. Współwykonawca.
 • 2005 – 2009 – projektmiędzynarodowy: Canada – European Union Program for Co-operation in Higher Education and Training (EU Canada Mobility Project) "The Displaced Persons Project: A Euro-Canada Social Work Exchange". Kierownik projektu –stronapolska, InstytutSocjologii UJ.
 • 2004 – 2006 – program CERTS dla Polski. Centrum Zasobów Badań w Pracy Socjalnej. Projekt realizowany w ramach programu badań subwencjonowanych przez MNiI wspierających międzynarodową współpracę w formie sieci naukowej. Współwykonawca projektu.

Ekspertyzy i raporty

 • 2013 – Ekspertyza standardu pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością opracowanego w ramach Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 • 2013 – Raport (część II z badań empirycznych) pt. Wykluczenie społeczne w Małopolsce – Strategie przeciwdziałania. Osoby bezdomne, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 • 2009, Norms- and Value-Notions in Eastern and Western Europe Analysis of the Labour Policy and Social Policy of Poland (współautorzy: Iwona Kowalska, Lucjan Miś, Jolanta Perek-Białas, Marta Smagacz-Poziemska) - dla Uniwersytetu w Jenie, w ramach projektu NormenundWertbegriffe in Ost- undWesteuropa, 2009. On line: http://www.indogermanistik.uni-jena.de/NW/meth_21.html
 • 2009 – Raport z diagnozy końcowej projektu „Pora na aktywność – aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie" (współautorka: M. Smagacz-Poziemska) – dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
 • 2008 – Raport ewaluacyjny z realizacji projektu „Pora na aktywność – aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie" (współautorka: M. Smagacz-Poziemska) – dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Artykuły popularyzujące naukę

 • 2020 – Stowarzyszanie się ze stygmą w tle. Recenzja książki Małgorzaty Kostrzyńskiej pt. Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2018, w: Praca Socjalna, nr 1 (35), 168-174.
 • 2016/2017 – „Bezdomne przestrzenie”, Kontakt. Magazyn Nieuziemiony, Temat numeru: Bezdomność, nr 33, 56-61.
 • 2014 – Srebrna praca socjalna – adekwatność i potencjał usługi, w: Małopolskie Studia Regionalne nr 2-3/31-32/2014 „Wyzwania rozwojowe w starzejącym się społeczeństwie", on-line: http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Wydawnictwa [współautorka: M.Smagacz-Poziemska]
 • 2014 – Przestrzenie opresji. Socjologiczne kontrapunkty, w: Po-Mosty Kulturowe /Cultural Bridges/, Międzyuczelniane Warsztaty Branżowe Nowa Przestrzeń 2014/2015 Interuniveristy Trade Workshop „New Space 2014/2015/, ss. 90-95 [współautorka: M. Smagacz-Poziemska]
 • 2014 – Dochodzenie do wiedzy o miejscu – wyzwanie dla międzybranżowych zespołów projektowych, w: Po-Mosty Kulturowe /Cultural Bridges/, Międzyuczelniane Warsztaty Branżowe Nowa Przestrzeń 2013/2014, Interuniveristy Trade Workshop „New Space 2013/2014, ss.48-53 [współautorka: M. Smagacz-Poziemska].