prof. dr hab. Maria Flis

stanowisko: profesor zwyczajny
e-mail: maria.flis@uj.edu.pl

Kiedy nie pracuję naukowo, poprawiam Świat działając w bezpośredniej relacji z bliźnimi.
Wolny czas najchętniej spędzam w wodzie lub na wodzie.
W życiu fascynuje mnie MYŚLENIE.

prof. dr hab. Maria Flis – Kierowniczka Zakładu Antropologii Społecznej IS UJ. W latach 2012-2016 była Prorektorem ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą historii myśli antropologii społecznej i teorii kultury, mechanizmów tworzenia i uobecniania znaczeń oraz zagadnień z zakresu socjologii wiedzy. Autorka 56 artykułów, 3 monografii i 3 książek współautorskich. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (sekcja antropologii społecznej) i European Association of Social Anthropologists. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2007), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Medalem Złoty za Długoletnią Służbę (2009).

Zainteresowania naukowe

 • teoria kultury
 • mechanizmy zmiany kulturowej
 • dialog wewnątrz i miedzy kulturowy
 • strategie tożsamościowe

Wybrane publikacje

 • Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego (red.), Warszawa 1985.
 • Teorie struktury społecznej w antropologii funkcjonalnej, Wrocław 1988.
 • Leszek Kołakowski - teoretyk kultury europejskiej, Kraków 1994.
 • Antropologia społeczna Radcliffe'a-Browna. Z wyborem tekstów, Kraków 2001.
 • Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej (red.), Kraków 2004.
 • Co dzieje się ze społeczeństwem… ( red.), Kraków 2011.
 • Studia jako faza liminalna w rytuale przejścia, "Przegląd Humanistyczny", 2005, nr 5.
 • Archetyp ruchu i kod językowy: instrumenty symbolicznej strukturalizacji przestrzeni, w: Flis A. (red.) "Stawanie się społeczeństwa", Kraków 2006.
 • Dynamika ciała w kulturze wizerunku, "Horyzonty Wychowania", 2008, nr 7.
 • Etyka personalistyczna i poczwórny argument a etyka dyskursu, "Diametros", 2010, czerwiec.
 • Dekonstrukcja mitu Rozumu, "Zagadnienia Naukoznawstwa", 2009, nr 3.
 • Pokrewieństwo i kulturowe zróżnicowanie instytucji małżeństwa, "Estetyka i Krytyka", 2011, nr 23.
 • Cultural Change and Identity - The Case of Equatorial Africa, "Hemispheres", 2011, nr 26.
 • O filozofii Krajowych Ram Kwalifikacji, "Przegląd Socjologiczny", 2011, nr 4.
 • Czy psychologii potrzebna jest koncepcja ludzkiej natury?, "Zagadnienia Psychologii", 2012, nr 1.

Zrealizowane projekty

 • KBN. Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, etniczność, władza. 2009