dr Marta Warat

stanowisko: adiunktka

e-mail: marta.warat@uj.edu.pl

dr Marta Warat – jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących obywatelstwa, demokracji i społeczno-kulturowej tożsamości płci. Jest autorką artykułów, raportów oraz współredaktorką kilku książek. Obecnie zaangażowana w projekt badawczy Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway. W ubiegłych latach uczestniczyła jako badaczka w projektach realizowanych dla administracji publicznej oraz instytucji takich jak World Bank oraz PFRON. Kierowniczka projektu edukacyjnego „Research and Expertise in Society" finansowanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Najważniejsze stypendia zagraniczne i wykłady zagraniczne: Western University, Universidade Católica Portuguesa, Cardiff University.

Zainteresowania naukowe

 • studia nad obywatelstwem i demokracją
 • gender studies

Publikacje

 • Magdalena Góra, Cathrine Holst, Marta Warat (eds) (2018) Expertisation and Democracy in Europe, Oxon and New York: Routledge.
 • Marta Warat (2018) Uneasy relation: gender expertise and gender equality policy in Poland w: Magdalena Góra, Cathrine Holst, Marta Warat (eds) Expertisation and Democracy in Europe, Oxon and New York: Routledge.
 • Magdalena Góra, Cathrine Holst, Marta Warat (2018) Expertisation and Democracy in Europe w: Magdalena Góra, Cathrine Holst, Marta Warat (eds) Expertisation and Democracy in Europe, Oxon and New York: Routledge .
 • Trine Rogg Korsvik, Marta Warat (2016) Framing leave for fathers in Norway and Poland: just a matter of gender equality? NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 24 (2): 110-125.
 • Marta Warat (2016) For the sake of family and religion: nationalist-religious discourse on the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Studia Humanistyczne AGH, 15 (3): 105-121.
 • Beata Kowalska, Marta Warat (2016) On Gender Equality in Polish Democracy, Societas Communitas, 22 (2): 89-104.
 • Marta Warat, Ewa Krzaklewska (2016) Czy prekariat ma płeć? Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce, Rocznik Lubuski, 42 (1): 229-246.
 • Ewa Krzaklewska, Krystyna Slany, Marta Warat (2016) Równość płci w przebiegu życia. Wskazania dla polityki społecznej, Przegląd Socjologiczny, 65 (2): 11-32. 
 • Ewelina Ciaputa, Beata Kowalska, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany, Beata Tobiasz-Adamczyk, Marta Warat, Barbara Woźniak (2016) Gender equality and quality of life in Poland: a survey research report, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Krystyna Slany, Ewa Krzaklewska, Marta Warat (2016) Wzory życia rodzinnego w kontekście równości płci: między tradycją a partnerstwem w: Iwona Przybył, Aldona Żurek (red.), Role rodzinne: między przystosowaniem a kreacją, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany (eds) (2016) Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway, Warsaw, London, New York: Peter Lang.
 • Marta Warat (2016) Gendering citizenship. Reflections on gender equality policies in Poland w: Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany (eds), Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway, Warsaw, London, New York: Peter Lang.
 • Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany, Marta Warat (2016) Gender equality and quality of life: theoretical, methodological and policy approaches w: Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany (eds), Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway, Warsaw, London, New York: Peter Lang.
 • Krystyna Slany, Ewa Krzaklewska, Marta Warat (2015) Gender equality as a latent dimension in achievement of harmony between family and work life and better quality of life w: Renata Tomaszewska-Lipiec (eds), Work-personal life. Between harmony and disintegration, Kraków: Impuls.
 • Ewelina Ciaputa, Agnieszka Król, Marta Warat (2014) Genderowy wymiar niepełnosprawności. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wzroku, ruchu i słuchu w: Barbara Gąciarz, Seweryn Rudnicki (red) Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Kraków, Wydawniwctwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica, s.275-334.
 • Beata Kowalska, Agnieszka Król, Aleksandra Migalska, Marta Warat (2014) Studia nad niepełnosprawnością a wyobraźnia socjologiczna, Studia Socjologiczne, nr 2, s.225-250.
 • Ewelina Ciaputa, Agnieszka Król, Aleksandra Migalska i Marta Warat (2014) Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu, Studia Socjologiczne, nr 2, s. 203–224.
 • Młode muzułmanki w Wielkiej Brytanii, Znak, 2011, nr 676.
 • A duty to belong? Muslim women of Cardiff as a Case Study w: Gerald MacLean (ed) (2011) Britain and the Muslim World: Historical Perspectives, Cambridge Scholars Press
 • Alicja Palęcka, Helena Szczodry, Marta Warat (red.) (2011) Kobiety w społeczeństwie polskim [Women in Polish Society], Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • O tożsamości, religii i płci kulturowej na przykładzie drugiego pokolenia muzułmanek z Cardiff [Identity, religion and gender. Second generation of Muslim women in Cardiff] w: Łukasz Krzyżowski, Sylwia Urbańska (red.) (2010) Mozaiki Przestrzeni Transnarodowych. Teorie. Metody. Zjawiska [Mosaic of Transnational Spaces: Theory, Methods, Realities], Kraków, NOMOS
 • Marta Warat, Agnieszka Małek (red.) (2010) Ponad granicami. Kobiety, migracje, religie [Beyond borders. Women, migration, religions], Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 • „Niewidzialny" aktywizm? Brytyjskie muzułmanki i polityka na przykładzie Birmingham [„Invisible" activism? British Muslim women and politics in Birmingham]  w: Marta Warat, Agnieszka Małek (red.) (2010) Ponad granicami. Kobiety, migracje, religie [Beyond borders. Women, migration, religions], Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Przemiany tożsamości muzułmanek w Wielkiej Brytanii [Constructing Identity: Muslim Women in Great Britain] w: Beata Kowalska, Katarzyna Zielińska, Ben Koschalka (eds) (2009) Kobieta w kulturze i społeczeństwie [Women, Cultures and Society],Kraków, RABID 
 • Instytucjonalne ograniczenia czy stereotypy. Imigrantki, urzędnicy i kultura biurokracji [Institutional Barriers or Stereotypes? Female Immigrants, Social Services Officers and Bureaucratic Culture] (w:) Krystyna Slany (ed) (2008) Migracje kobiet [Women and Migration], Kraków, Jagiellonian University Press 
 • Etniczność i gender -- między teorią a praktyką [Ethnicity and Gender – Between Theory and Practice] (w:) Krystyna Slany (ed) (2008) Migracje kobiet [Women and Migration], Kraków, Jagiellonian University Press
 • Obywatelstwo wielokulturowe – projekt teoretyczny czy europejska codzienność? Multicultural citizenship – theoretical Project or European reality?] in: W.Misztal, A.Kościański (eds.) (2008) Społeczeństwo obywatelskie: między ideą a praktyką [Civil society – between idea and practice], Warszawa, IFiS PAN
 • Sekerdej Kinga, Pasieka Agnieszka, Warat Marta (2007) Popular religion and postsocialist nostalgia. Licheń as a polysemic pilgrimage centre in Poland, Polish Sociological Review, No 4, ss. 431-444
 • Piotr Kapłon, Aleksandra Rokicka, Marta Warat (eds) (2007) Koniec sekularyzacji w Europie? [The End of Secularization in Europe?], Kraków, Jagiellonian University Press

Obecnie realizowane projekty

 • Research and Expertise in Society

Zrealizowane projekty

 • Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway.
 • "Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności" 
 • „Monitoring działań podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy"
 • World Bank: Qualitative assessment of social inclusion in Małopolska, Mazowieckie and Podkarpackie (Poland): current status and good practices.
 • Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia, projekt ekspercki
 • Imigrantki czy obywatelki? Muzułmanki w Wielkiej Brytanii
 • British-Polish Young Scientists Programme: Immigrants or Citizens? Muslim Women in Great Britain
 • New neighbours! – Inclusion of young people with minority background, Youth in Action Programme
 • FeMiPol: Integration of Females Immigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations