dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: piotr.nowak@uj.edu.pl


Dla mnie socjologia jest nauką, dzięki której świat ludzkich dzieł można ulepszać. W życiu fascynuje mnie przestrzeń, zarówno fizyczna jak i społeczna.
Wolny czas najchętniej spędzam pracując lub wypoczywając w swoim ogrodzie.

dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ – profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W bieżącym roku akademickim pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Instytutu Socjologii UJ ds. badań i rozwoju. W jego zainteresowaniach naukowych dominują dwa nurty: socjologia obszarów wiejskich i rolnictwa oraz socjologia sportu. Od wielu lat prowadzi badania nad rozwojem obszarów wiejskich i polityką rolną. Swą wiedzę naukową i kompetencje wykorzystuje w pracach o charakterze konsultacyjno-eksperckim dla instytucji działających na rzecz środowisk lokalnych i wiejskich (między innymi dla: Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Centrum Doradztwa Rolniczego).

Zainteresowania naukowe

 • bezpieczeństwo żywnościowe
 • socjologia obszarów wiejskich
 • socjologia sportu
 • socjologia turystyki (turystyka wiejska)
 • makrosocjologia

Publikacje

 • 2012 Nowak P., Rozwój obszarów wiejskich w Polsce po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych elit, książka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 177.
 • 2012 Nowak P., Praca na roli i produkcja rolna, w: „Autoportret", Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury 4 (39) 2012, s. 52-56.
 • 2012 Nowak P., Gorlach K., Drąg Z., Women on … Combine Harvesters?
 • Women as Farms Operators in Contemporary Poland, w: Eastern European Countryside 18' 2012, Toruń.
 • 2012 Nowak P., Gorlach K. i Klekotko M., W obliczu globalnego dyskursu. Współczesna polaka socjologia wsi w relacji do anglosaskich studiów nad obszarami wiejskimi, w: Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy środkowej, red. A. Kaleta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 219-268.
 • 2011 Nowak P., Społeczne bariery współpracy mieszkańców wsi, w: Stać na straży Leadera, red. L. Leśniak, CDR Odział Kraków, Kraków, s. 6-15.
 • 2011 Nowak P. i Seręga Z., Dynamika przemian cywilizacyjnych wiejskich społeczności lokalnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w: Obszary wiejskie w Polsce: różnorodność i procesy różnicowania, red. H. Podedwornej i A. Pilichowskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 76-97.
 • 2010 Nowak P., Trzy mity i stereotypy o mieszkańcach wsi i rolnikach, w: Wieś i rolnictwo w debacie publicznej – stereotypy, polityka, wiarygodność, red. B. Fedyszak – Radziejowska, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 2010, s. 28-40.
 • 2010 Nowak P. i Gorlach K., Tradycja, wiedza i sieci społeczne w regionalnej produkcji żywności. Przypadek sera oscypka, w: Nowe inspiracje socjologii wsi, red. H. Podedworna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010, s.32-56.
 • 2010 Nowak P. i Gorlach K., Co dała integracja europejska polskiej wsi? W opinii socjologów, w: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2010, red. J. Wilkin i I. Nurzyńska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010, s.145-158.

Obecnie realizowane projekty

 • Realizacja projektu badawczego: "Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi" wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.
 • Realizacja własnego projektu badawczego: "Bezpieczeństwo żywnościowe w województwie małopolskim" wraz z doktorantami IS UJ: mgr Adamem Dąbrowskim i mgr Mateuszem Magierowskim.

Zrealizowane projekty

 • 2002 Uzyskanie grantu z University Research Corporation International (URCI) in Collage Park, Maryland na organizacje współpracy międzynarodowej pomiędzy University of Cambridge, UK i Association of Social Technology, Russia, Tytuł projektu: Interaction of rural complexes and social institutions in the conditions of imperfect market. Wartość: 6000 USD. . Nr. 211/001.D-2b.
 • 2003 Przygotowanie badań i opracowanie wyników pt. „Czas wolny mieszkańców III i IV dzielnicy w Krakowie", badania realizowane dla Miejskiej Komendy Policji w Krakowie.
 • 2004 Przygotowanie i realizacja badań społecznych wśród mieszkańców województwa małopolskiego pt. „Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców województwa małopolskiego oraz ocena jakości pracy Policji". Badanie zlecone przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Prezentacja wyników badań na konferencji zorganizowanej 15 września w Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie. Raport w formie maszynopisu 27 stron.
 • 2004 Przygotowanie raportu z oceny pracowników AWF w Krakowie przez studentów. Opracowanie zlecone przez rektora AWF w Krakowie. Raport w formie maszynopisu liczy 327 stron (współautorzy: T. Jarmułka – Kliś i K. Myśliwska).
 • 2004 Udział w projekcie badawczym kierowanym przez prof. K. Gorlacha pt. „Rise and Fall After Liberalization. A Study of Polish Municipalities", „Wzloty i upadek w rezultacie liberalizacji: studium polskich społeczności lokalnych". BZ-II-NSF/04. Projekt realizowany ze środków PAN (Polska Akademia Nauk) i NSF (National Science Fundation).Partnerem w realizacji projektu jest American University, Department of Economics, Washington, D.C., USA.
 • 2006 Udział w projekcie badawczym wraz z D. Niedźwiecki i J. Nowakiem pt. Społeczno - kulturowa analiza problemów alkoholowych w Zamościu, projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Zamość, raport w formie maszynopisu liczy 100 stron.
 • 2004-2009 Prowadzenie serii badań w czterech gminach wiejskich: Raciechowice, Szczurowa, Pleśna w woj. małopolskim i Bejsce w woj. świętokrzyskim na temat wprowadzania Wspólnej Polityki Rolnej na obszary wiejskie w Polsce. Badania prowadzone były w zespole: dr hab. Z. Seręga prof. UJ, dr P. Nowak i dr Z. Drąg. Badania finansowane ze środków Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2010-2012 Endo i egzogenne czynniki rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich w Polsce, nr 2982/B/H03/2010/38 (MNiSW), wartość: 103 750,00 PLN, Uniwersytet Jagielloński, projekt własny habilitacyjny: kierownik.
 • 2011 Opracowanie koncepcji badań nad rozwojem obszarów wiejskich w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem osi IV Leader - PROW 2007-2013, dla Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Umowa nr |XA|652|FE|11.