dr Szymon Czarnik

stanowisko: adiunkt

e-mail: szymon.czarnik@uj.edu.pl


Jako rzekł św. Augustyn: „nigdy nie należy niczego uważać za prawdziwe dlatego, że jest kunsztownie sformułowane, ani też nie powinno się niczego uznać za fałszywe dlatego, że zostało wyrażone nieporadnie." Parafrazując, dodałbym, że nie powinno się niczego brać na poważnie i z respektem tylko dlatego, że zostało wyrażone w sposób mętny przy użyciu trudnego słownictwa. Tym samym zgłaszam liberum veto wobec socjologii jako nauki, która „mówi to, co wszyscy wiedzą, językiem, którego nikt nie rozumie".

dr Szymon Czarnik - od czasów studenckich związany z Instytutem Socjologii UJ. Zdeklarowany przeciwnik socjologii jako nauki „mówiącej to, co wszyscy wiedzą, językiem którego nikt nie rozumie". Jego zainteresowania naukowe skupiają się na metodologii badań społecznych i statystycznej analizie danych oraz zagadnieniach kapitału ludzkiego. Członek zespołu realizującego projekt „Bilans Kapitału Ludzkiego", odpowiedzialny za moduł badań ludności w wieku produkcyjnym. Pracę doktorską poświęcił eksperymentalnemu badaniu decyzji dotyczących redystrybucji zarobków. Tłumacz książek Ludwiga von Misesa, Thomasa Sowella, Hernando de Soto, Thomas Woodsa.

Zainteresowania naukowe

 • metodologia ilościowych badań społecznych
 • statystyczna analiza danych
 • zagadnienia rynku pracy
 • teoria gier

Publikacje

Publikacje recenzowane
 • Czarnik, Szymon, 2020. How Much Truth Is in Stereotypes?, “Philosophical Problems in Science”, nr 68, ss. 243-279 (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon, 2016. Reading Minds of Experimental Subjects. Insights from Pre- and Post-Experimental Surveys in a Redistribution Game Experiment, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” VIII, ss. 143-165. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Grzelak, Szymon, Matteo Sala, Szymon Czarnik i inni, 2015. Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży: przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Publikacja w jęz. angielskim (wyd. rozszerzone): Grzelak, Szymon (ed), 2017. The Guidebook to Effective Prevention of Youth Problems. Guidelines for local authorities and practitioners based on the results of scientific research.Kobyłka: Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.
 • Czarnik, Szymon i Krzysztof Kasparek, 2015. Segregacja płciowa na polskim rynku pracy, w: Jarosław Górniak (red.), (Nie)wykorzystany potencjał: szanse i bariery na polskim rynku pracy: raport podsumowujący V edycję badań BKL z 2014 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 39-58. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon i Marcin Kocór, 2015. Zawody i kompetencje: konfrontacja popytu z podażą, w: Jarosław Górniak (red.), (Nie)wykorzystany potencjał: szanse i bariery na polskim rynku pracy: raport podsumowujący V edycję badań BKL z 2014 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 19-38. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon, Marcin Kocór i Anna Strzebońska, 2014. Bilans potrzeb pracodawców i możliwości rynku pracy w sytuacji dekoniunktury, w: Jarosław Górniak (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 19-46. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Kocór, Marcin i Szymon Czarnik, 2013. Bilans potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i możliwości rynku pracy, w: Jarosław Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 17-54. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Publikacja w jęz. angielskim: Balance in the labour market: employer needs vs. job seeker potential, w: Jarosław Górniak (ed.), Youth or experience? Human capital in Poland The report concluding the 3rd round of the BKL Study in 2012. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, ss. 17-54 (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Kocór, Marcin, Szymon Czarnik i Anna Strzebońska, 2012. Potrzeby pracodawców a dostępność zasobów pracy. Próba bilansu, w: Jarosław Górniak (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowaną w 2011 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 22-99. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Publikacja w jęz. angielskim: Employers’ needs vs. availability of labour resources. An attempt at a balance, w: Jarosław Górniak (ed.), Competencies as the key to the development of Poland. The report concluding the second round of the Study of Human Capital in Poland conducted in 2011. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, ss. 22-99. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Turek, Konrad i Szymon Czarnik, 2012. Wpływ poziomu wykształcenia na karierę zawodową, w: Jarosław Górniak (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowaną w 2011 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 100-139. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Publikacja w jęz. angielskim: Impact of the level of education on occupational career, w: Jarosław Górniak (ed.), Competencies as the key to the development of Poland. The report concluding the second round of the Study of Human Capital in Poland conducted in 2011.Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, ss. 100-139. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon. 2009. Proportionality and Two Kinds of Fairness, w: Bacher, Johann, Jarosław Górniak, Marian Niezgoda (eds.), „Selected Research Papers in Education, Labour Market and Criminology”, Volume I, TraunerVerlag: Linz, ss. 103-109. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon. 2007. Gry eksperymentalne i manowce racjonalistycznego egoizmu, „Decyzje”, nr 8, ss. 27-52.
 • Czarnik, Szymon. 2006. Justice in the Shadow of Self-Interest. An Experiment on Redistributive Behavior, „ActaPhysicaPolonica B”, nr 11, ss. 2967-2978. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon. 2004. Voluntary and Forced Redistribution under Democratic Rule,„Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, nr 7, ss. 149-168 (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon. 2003. Spójność odpowiedzi na skalach dwubiegunowych o różnej liczbie kategorii. „ASK. Społeczeństwo-Badania-Metody”, nr 12, ss. 117-145.(PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon. 2002. O poglądach Polaków na udział państwa w gospodarce, „Studia Socjologiczne”, nr 1,ss. 61-88. Powyższy artykuł został przedrukowany w ukraińskim piśmie „Coциoлoгия: тeopия, мeтoды, мapкeтинг”, w numerze poświęconym transformacji ustrojowej społeczeństw pokomunistycznych (nr 2/2005), pt. O взглядахполяковнаучастиегосударствавэкономике.
   
Publikacje nierecenzowane o charakterze naukowym
 • Czarnik, Szymon,Katarzyna Lisek, 2019. Poza rynkiem pracy. Uwarunkowania aktywności zawodowej Polek i Polaków. W: Czarnik, Szymon i inni, Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Raport podsumowujący VI edycję badania BKL w latach 2017–2018. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński. (Wersja robocza on-line: PUBLIKACJA)
 • Czarnik, Szymon,Magdalena Jelonek, Krzysztof Kasparek iPatrycja Antosz, 2017. Bilans Kapitału Ludzkiego 2017. Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński. (Wersja robocza on-line: PUBLIKACJA)
 • Czarnik, Szymon,Krzysztof Kasparek iMateusz Magierowski, 2015. Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście sytuacji rodzinnej. W: Jarosław Górniak (red.),Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań: na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015. Warszawa; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 27–40. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon i Konrad Turek, 2015. Polski rynek pracy – aktywnośćzawodowa i struktura wykształcenia: na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon, 2014. „Wychowanie do życia w rodzinie” w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych: wyniki badania uczniów liceów i techników w Krakowie i Białymstoku. „Wychowawca”, nr 10 (261), ss.18-24. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon i Konrad Turek, 2014. Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków: na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon i Konrad Turek, 2013. Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków: na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa. (a href="http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20121128143313/RAPORT3_KONIEC.pdf?1354122289">PUBLIKACJA ON-LINE
 • Czarnik, Szymon, 2012. Uczniowie o “Wychowaniu do życia w rodzinie”. Raport z badań w krakowskich gimnazjach. „Wychowawca”, nr 9, ss. 25-31.
 • Czarnik, Szymon i Konrad Turek, 2012. Aktywność zawodowa Polaków. Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Publikacja w jęz. angielskim: Occupational activity of Poles. Career, education, competencies. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon i inni, 2011. Polki i Polacy na rynku pracy. Raport z badań ludności w wieku produkcyjnym realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Publikacja w jęz. angielskim: Poles in the labour market. Report from a survey of general population conducted in 2010 as part of Study of Human Capital in Poland. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon i Marcin Kocór, 2011. Diagnoza niedoborów i luk kompetencyjnych. W: Szymon Czarnik i inni, Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 109-140. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Publikacja w jęz. angielskim: Diagnosis of competency shortages and gaps. W: Szymon Czarnik et al., Study of Human Capital in Poland. Report concluding the 1st round of the Study conducted in 2010. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, ss. 109-140. (PUBLIKACJA ON-LINE)

Obecnie realizowane projekty

 • Bilans Kapitału Ludzkiego – praca w zespole badawczym: projektowanie badania, przygotowanie narzędzi, nadzór nad realizacją, analiza danych, przygotowanie raportów.

Zrealizowane projekty

 • Badanie opinii uczniów krakowskich gimnazjów nt. zajęć z Wychowania do życia w rodzinie (2012) – projekt badania, przygotowanie kwestionariusza, dobór próby, analiza danych, publikacja wyników w czasopiśmie „Wychowawca" (9/2012) i prezentacja wyników na sympozjum „Edukacja seksualna, ale jaka?" (Warszawa, 27 października 2012).
 • „Sprawiedliwość, równość, demokracja. Eksperymentalne badanie procesu redystrybucji dochodów" (grant KBN 1 H02E 046 28) pod kierunkiem dr. hab. Jarosława Górniaka, prof. UJ (2005-2006).