Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało powołane w kwietniu 2008 roku decyzją Jego Magnificencji Rektora UJ. Centrum pełni funkcje jednostki naukowo-badawczej, eksperckiej i edukacyjnej, nastawionej przede wszystkim na współpracę z administracją publiczną, zarówno centralną jak i regionalną, w zakresie ewaluacji i analizy polityk publicznych oraz ich metodologii. Centrum jest jednostką samofinansującą. W zakres działalności wchodzi prowadzenie badań naukowych i stosowanych, prac eksperckich i analitycznych oraz usługi edukacyjne: wszystko to skierowane przede w wszystkim ku sektorowi administracji publicznej różnych szczebli.

Zakres działalności Centrum obejmuje m.in. następujące rodzaje projektów:

 • Badania empiryczne dotyczące rynku pracy, edukacji (zwłaszcza ustawicznej), polityk społecznych i jakości rządzenia.
 • Ogólna metodologia wskaźników w systemie polityk publicznych i jej aplikacji w poszczególnych domenach strategii rozwoju kraju oraz opracowywanie dezyderatów dla GUS i Eurostatu w zakresie pomiaru istotnych zjawisk z obszaru oddziaływania polityk publicznych.
 • Prace badawczo-rozwojowe w zakresie metodologii ewaluacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod badania efektów netto programów i projektów oraz ustalania związków przyczynowych pomiędzy interwencją publiczną a obserwowanymi efektami.
 • Prace nad adaptacją osiągnięć w zakresie metodologii badań i analizy danych do badań ewaluacyjnych, rozeznania nowości w zakresie technologii informatycznych i możliwości ich wykorzystania w monitoringu, ewaluacji i analizie polityk publicznych.
 • Prace analityczne w zakresie rozwiązań pilotażowych dla potrzeb polityk publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia przez całe życie i innych działań w zakresie budowania kapitału ludzkiego.
 • Badania nad pomiarem produktywności nauki w Polsce w kontekście budowania konkurencyjności nauki i gospodarki.
 • Badania nad mechanizmami absorpcji wsparcia adresowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Badania nad uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi skuteczności oddziaływań interwencji publicznych.
 • Prace eksperckie ad-hoc w ramach długofalowej współpracy z jednostkami administracji publicznej zajmującymi się programowaniem i ewaluacją programów i polityk publicznych.
 • Badania dotyczące kapitału ludzkiego i rynku pracy.

Obszar działalności edukacyjnej Centrum zorientowany jest głównie na budowanie potencjału ewaluacyjnego w administracji publicznej poprzez:

 • Studia podyplomowe w zakresie metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych adresowane przede wszystkim do administracji publicznej w celu zbudowania w niej potencjału ewaluacyjnego szkolenia dla administracji publicznej.
 • Szkolenia w zakresie metod badań i analizy danych z wykorzystaniem technik komputerowych, zarówno danych ilościowych (z wykorzystaniem pakietów statystycznych), jak i jakościowych (z wykorzystaniem oprogramowania wspierającego analizę tekstów).
 • Szkolenia w zakresie metodologii badań ewaluacyjnych i innych rodzajów empirycznych badań społecznych.
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych w zakresie metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych.

Kadra CEiAPP

Kadrę CEiAPP stanowią przede wszystkim pracownicy i doktoranci Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ.

Pierwszym Kierownikiem Centrum został mianowany dr hab. Jarosław Górniak prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tichnera, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ.

Aktualnie Kierownikiem Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ jest dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ. Doktor nauk ekonomicznych, zatrudniona w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej oraz Zakładzie Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Strona internetowa CEAPP: www.ceapp.uj.edu.pl