Zakład Antropologii Społecznej

Zakład Antropologii Społecznej został utworzony w 1980 roku, ale tradycje uprawiania refleksji nad kulturą są w Uniwersytecie Jagiellońskim oczywiście o wiele starsze. Naszym mentorem był Profesor Andrzej Waligórski, uczeń polsko-brytyjskiego antropologa Bronisława Malinowskiego i uczestnik jego słynnego seminarium w London School of Economics. Waligórski prowadził własne badania terenowe wśród ludu Luo w Kenii pod koniec lat czterdziestych, a później aż do roku 1974 wykładał antropologię społeczną na UJ. Tradycję tej dyscypliny kontynuował później Profesor Andrzej K. Paluch, którego zasługą było zinstytucjonalizowanie tej działalności i powołanie do życia Zakładu Antropologii Społecznej. Była to przez lata jedyna instytucja o tej nazwie za żelazną kurtyną. Staraniem Andrzeja Palucha w roku 1980 została zapoczątkowana edycja „Dzieł" Bronisława Malinowskiego, która zakończyła się w roku 2004 wydaniem tomu XIII. Kierownicy Zakładu Antropologii Społecznej: Andrzej K. Paluch (od 1980 do 1998), Zdzisław Mach (od 1998 do 2001), Mariola Flis (od 2001).

Obszary badawcze

 • teorie zmiany kulturowej
 • stosunki międzyreligijne i etniczne
 • współistnienie chrześcijaństwa i islamu w Europie
 • pokrewieństwo, bio-technologie
 • sekularyzacja
 • procesy transmisji kulturowej 

Pracownicy i pracowniczki

Doktoranci i doktorantki

 • mgr Alina Doboszewska
 • mgr Michał Kurcwald
 • mgr Wiktoria Michałkiewicz
 • mgr Agata Rejowska
 • mgr Katarzyna Słaby

Zrealizowane projekty

 • "Śladami pamięci. Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji" - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań. Kierownik projektu: dr hab. Jacek Nowak. Członkowie zespołu: A. Niedźwieńska, S. Kapralski, D. Niedźwiedzki, A. Dziuban. Czas trwania projektu: wrzesień 2013 – sierpień 2016.
 • Projekt badawczy MNiSzW Pt. Zarządzanie przestrzenią: globalizacja, etniczność, władza (0295/H02/2005/28, kierownik projektu Maria Flis, współwykonawcy: Andrzej Bukowski, Marcin Lubaś, Jacek Nowak; Uniwersytet Jagielloński, – 2005-2009.  
 • Projekt badawczy MNiSzW (habilitacyjny) Pt. Granice społeczne a religia. Społeczna organizacja zróżnicowania religijnego w zachodniomacedońskiej wiosce (Nr N N116 193236, Uniwersytet Jagielloński, kierownik projektu: Marcin Lubaś) – 2009- 2011  

Współpraca

 • Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • Polski Instytut Antropologii
 • Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UW
 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
 • Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka,
 • Wydział Prawa i Administracji UJ
 • Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów
 • Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa
 • Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
 • Fundacja Autonomia