Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych

Obszary badawcze

 • edukacja
 • rynek pracy
 • kapitał ludzki
 • metody i techniki badań społecznych (jakościowe i ilościowe)
 • techniki statystycznej analizy danych
 • teoria gier
 • ewaluacja polityk publicznych
 • innowacyjność gospodarki

Z Zakładem związane jest Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych.

Pracownicy i pracowniczki

Doktorantki i doktoranci

 • mgr Wojciech Kubica
 • mgr Katarzyna Lisek
 • mgr Idalina Odziemczyk
 • mgr Maria Varlamova
 • mgr Monika Woźniak

Obecnie realizowane projekty

 • Bilans kapitału ludzkiego
 • SPIN – Model Transferu Innowacji w Małopolsce
 • Pomiar edukacyjny – studia doktoranckie

Zakończone projekty

 • Próba określenia zadań strategicznych państwa do 2020 r.
 • Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia
 • Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013

Współpraca

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Predictive Solution Sp. z.o.o.
 • Katedra Gospodarki i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Województwo Małopolskie
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie