Zakład Socjologii Władzy

Obszary badawcze

 • makrosocjologiczne aspekty władzy współcześnie i w perspektywie historycznej (takie jak: teorie i praktyka demokracji, systemy totalitarne i ludobójstwo, zmieniające się funkcje państwa w międzynarodowym kontekście)
 • teoria socjologiczna, integracja europejska i europeizacja, pamięć społeczna, Auschwitz i Holokaust, stosunki polsko-żydowskie i antysemityzm
 • aktywność polityczna kobiet, przywództwo w sferze publicznej, polityka protestu
 • edukacja globalna (global education), globalizacja społeczno-gospodarcza, kontestacja neoliberalnych przemian gospodarczych, moralne dylematy rozwoju

Pracownicy i pracowniczki

Doktoranci i doktorantki

 • mgr Magdalena Klarenbach
 • mgr Sylwia Sadlik

Zakończone projekty

 • The Europeanisation of the Holocaust memory in Eastern Europe (EurHolMem)", grant Unii Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego – People – Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development, no. 330424, 2013-2014
 • Auschwitz w świadomości społecznej Polaków, A.D. 2010, grant indywidualny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN116445837, 2009-2014.
 • Kobiety i polityka w Europie Środkowej i Wschodniej [dr Paulina Sekuła]
 • Aktywność protestacyjna Polaków [dr Paulina Sekuła]
 • Europe 21 Project, the Hague University of Applied Sciences [dr Katarzyna Jasikowska, dr Paulina Sekuła]
 • Edukacja globalna - krytyka i obrona [dr Katarzyna Jasikowska]
 • Commemorating Pre-war Jewish Communities in the Landscapes of Memory in Present-day Poland. The Working-through or the Abuse of Memory? An Analysis on the Example of Selected Towns in the Former Western Galicia [mgr Marta Duch-Dyngosz]
 • Badanie postaw wobec Żydów, Holokaustu i pamięci o Holokauście wśród młodzieży polskiej - projekt badawczy realizowany przez Centrum Badań Holokaustu UJ [mgr Mateusz Magierowski]
 • Rosyjska antropologia wojenna – analiza najważniejszych kierunków i koncepcji [mgr Elżbieta Olzacka]
 • Fulbright Junior Advanced Research Award 2012-13, Department of Sociology, University of Virginia
 • Edukacja globalna w Polsce jako planowana zmiana społeczna, grant DS IS, 2011
 • Normen- und Wertbegriffe in der Verständigung zwischen Ost- und Westeuropa, projekt realizowany przez Friedrich-Schiller-Universität w Jenie w ramach grantu Deutsche Volkswagen Stiftung, 2009
 • Polscy nauczyciele i uczniowie wobec nauczania o zagładzie Żydów", grant University of Southern California Shoah Foundation Institute w ramach Polish Visual History Educational Project, 2006
 • Kultura polityczna a konsolidacja demokracji, 2005
 • KL Auschwitz w świadomości społecznej Polaków, grant Research Support Scheme of the Open Society Institute, 1999-2001
 • Integracja krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską, grant Research Support Scheme of the Open Society Institute, 1995-1997
 • Integracja europejska, grant Unii Europejskiej w ramach „Projektu »Jean Monnet« dla Polski", 1995-1998
 • Polska a Unia Europejska", grant Unii Europejskiej w ramach „Projektu »Jean Monnet« dla Polski", 1994-1997
 • Etyka biznesu w społeczeństwach transformacji systemowej, grant Central European Foundation, 1994.