Poblematyka pracy socjalnej w perspektywie socjologii i polityki społecznej

K. Frysztacki, K. Piątek, Poblematyka pracy socjalnej w perspektywie socjologii i polityki społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2017.

O wartości naukowej pracy świadczy prezentowana przez Autorów bardzo dobra znajomość aktualnej literatury przedmiotu, odniesienie analizowanej kwestii do istotnych koncepcji teoretycznych w socjologii, pracy socjalnej oraz polityce społecznej i rzeczywistości współczesnego społeczeństwa polskiego, stawianie przez Autorów nowych tez, nadto weryfikacja tez podejmowanych już we wcześniejszych swoich studiach. Do zalet monografii należy również jej klarowność narracyjna, przejrzystość metodologiczna oraz artykułowana świadomość filozoficznych, metodologicznych i merytorycznych dylematów, napotykanych przez Autorów w ich naukowej peregrynacji poprzez rozległe meandry różnych nurtów nauki łączących się w powstałą z początkiem dwudziestego wieku dyscyplinę, jaką jest praca socjalna.

dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Czekaj
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Biorąc pod uwagę wysoki poziom naukowy przedstawionej do recenzji pracy, a także zgodność podjętej w niej problematyki z profilem tematycznym serii wydawniczej "Problemy Pracy Socjalnej", rekomenduję ją do druku. Zarazem wyrażam przekonanie, że spotka się ona z dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony socjologów i polityków społecznych reprezentujących środowiska akademickie eksplorujące tematykę socjalną, ale i ze strony praktyków z obszaru szeroko pojętej pracy socjalnej. Niewątpliwie też powinna ona wejść do kanonu lektur na kierunkach studiów przygotowujących przyszłych pracowników służb społecznych oraz różnych form doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych.

dr Jan A. Malinowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Data opublikowania: 15.01.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed