Utopie kobiet. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018)

Krystyna Slany, Justyna Struzik, Beata Kowalska, Magdalena Ślusarczyk, Marta Warat, Ewelina Ciaputa, Ewa Krzaklewska, Agnieszka Król, Anna Ratecka (red.), Utopie kobiet. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018), seria: Gender Studies IS UJ, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.
 

(…) publikacja ma służyć przenikaniu bogatej wiedzy naukowej dotyczącej kwestii kobiet do jak największej rzeszy odbiorców: środowiska badaczy i badaczek (w kraju i za granicą), studentów i studentek, przedstawicieli i przedstawicielek instytucji publicznych, międzynarodowych, lokalnych i samorządowych. Mamy nadzieję, że przyczyni się do odkrywania, naświetlania i upowszechniania wiedzy na temat partycypacji kobiet w budowaniu demokratycznego społeczeństwa. Książka może stać się także swoistym drogowskazem dla społecznych inicjatyw podejmowanych w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego, opartego na zasadach równości i sprawiedliwości płci.
Podobnie jak utopie, które zakotwiczone są w przeszłości i teraźniejszości, sięgając do nich kreślą przyszłość, także ta książka za cel stawia sobie opowiedzenie o przeszłych zmaganiach kobiet o uznanie ich podmiotowości, dzisiejszych doświadczeniach walki z nierównościami i wizjach przyszłych zmian z nich wynikających.

ze Wstępu
 

Książka jest obszernym zbiorem tekstów poświęconych szeroko ujętym relacjom miedzy kobiecością w kontekście społeczeństwa polskiego (rozumianą jako praktyki społeczne, tożsamości, biografie, działania zbiorowe itd.) a polem społecznych i kulturowych utopii. Choć artykuły publikowane wtórnie są niezwykle różnorodne i reprezentują rozmaite perspektywy badawcze, metodologiczne i epistemologiczne, to heurystyczne ramy w większości z nich wyznacza już wspomniana, szczególnie rozumiana kategoria utopii. Po pierwsze, jest ona przez autorki/autorów widziana nie jako całościowy, domknięty plan zmiany społecznej, a raczej jako proces społeczny i twórczy, jako powstawanie nowych porządków społecznych, jako„zmiana urzeczywistniana poprzez różnorodne działania kobiet tu i teraz". Po drugie, gros tekstów opiera się na założeniu, że żadna (w tym feministyczna) utopia jako projekt totalny nie rozwiązuje wszystkich problemów wszystkich kobiet. Z artykułów wyłania się dwoistość oczekiwań wobec utopijnych projektów. Z jednej strony widać wyraźną inspirację konstatacjami Ann Snitow i Rebekki Solnit o swoiście rozumianym sceptycyzmie wobec utopii ruchów kobiecych/feministycznych pojmowanych jako projekty totalne; z drugiej zaś teksty dają nadzieję na zmianę, wpierw fragmentaryczną, cząstkową, która w długiej perspektywie może jednak okazać się znacząca.

Fragment recenzji dr hab. Katarzyny Leszczyńskiej
 

Więcej informacji o książce na STRONIE WYDAWNICTWA
Data opublikowania: 06.02.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska