Ta druga. Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży

A. Szwed, Ta druga. Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży, NOMOS, Kraków 2015.

Książka koncentruje się wokół problematyki konstruowania płci przez religię. Przedmiotem analizy jest z jednej strony posoborowe nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego, z drugiej zaś konstrukcje płci funkcjonujące w świadomości przedstawicieli tej instytucji – księży rzymskokatolickich. Analiza nauczania opiera się przede wszystkim na dokumentach Kościoła powszechnego różnej rangi ogłoszonych w okresie od Soboru Watykańskiego II do 2005 r., czyli do końca pontyfikatu Jana Pawła II. Część pracy poświęcona obrazowi kobiety w świadomości księży oparta została na wynikach badań jakościowych (wywiady pogłębione) przeprowadzonych wśród księży diecezjalnych Archidiecezji Krakowskiej (38 rozmówców). Przeprowadzone badania pokazują, że funkcjonujące w nauczaniu Kościoła i świadomości księży obrazy kobiety/kobiecości są w dużej mierze kompatybilne (z wyjątkiem kwestii odnoszących się do udziału kobiet w liturgii) i opierają się na naturalistycznym, ahistorycznym, esencjonalistycznym, binarnym i komplementarnym ujmowaniu płci. Konstrukcje te znajdują swoje przedłużenie w postrzeganiu kobiecej i męskiej działalności zarówno w sferze prywatnej, jaki i publicznej, religijnej i świeckiej. Prowadzone badania pozwalają na postawienie tezy o androcentryczności i matrocentryczności obrazu kobiety oraz towarzyszącej jej niesamodzielności pojęcia kobieta. Równie istotne jest wskazanie na potrójne zamediowanie obrazu kobiety funkcjonującego w nauczaniu Kościoła i świadomości księży (kobieta mediowana przez męską obecność, przez macierzyństwo, kobieta, która mediuje) oraz na rozbieżność tworzonego przez Kościół obrazu kobiety z ponowoczesnym postrzeganiem ról płciowych i tożsamości kobiet.

Link do strony wydawnictwa

Data opublikowania: 17.02.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed