Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o konkursach na stanowiska stypendysty/stypendystki w ramach projektu pt. „Normalność w warunkach niepewności. Perspektywa prakseologiczna w badaniach (re)produkcji 'normalnego' życia miejskiego”

Ogłoszenie o konkursach na stanowiska stypendysty/stypendystki w ramach projektu pt. Normalność w warunkach niepewności. Perspektywa prakseologiczna w badaniach (re)produkcji 'normalnego' życia miejskiego
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 21)

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na stanowisko stypendysty.tki w projekcie Normalność w warunkach niepewności. Perspektywa prakseologiczna w badaniach (re)produkcji 'normalnego' życia miejskiego, realizowanym na Wydziale Filozoficznym UJ i finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 21); kierowniczka projektu: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ.

Okres stypendium: 1.03.2022 r. – 30.09.2022 r.


Konkurs, jego rozstrzygnięcie oraz zatrudnienie stypendysty.tki odbędzie się zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – patrz: uchwala25_2019-zal1.pdf (ncn.gov.pl).


Do udziału w konkursie zapraszamy studentów.tki studiów II stopnia (magisterskich) w jednej z dyscyplin z dziedziny nauk społecznych.


Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • wiedzy z zakresu współczesnych teorii socjologicznych oraz co najmniej podstawowej wiedzy o nurcie teorii praktyk społecznych,
 • doświadczenia w badaniach ilościowych i jakościowych, udokumentowanego w ścieżce studiów i aktywnościami dodatkowymi do ścieżki studiów (np. udział w projektach badawczych, działaniach Koła Naukowego itp.),
 • umiejętności wykorzystywania narzędzi analitycznych (np. MAXQDA, Nvivo),
 • bardzo dobrej znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • rzetelności, systematyczności, obowiązkowości, umiejętności pracy w interdyscyplinarnym zespole.


Opis zadań:

Zadania stypendysty.tki będą dotyczyć pierwszego etapu realizacji grantu, w szczególności zaś polegać na udziale w: 1) analizie stanu wiedzy o wpływie pandemii Covid-19 na miasta w Polsce i Europie oraz 2) przygotowywaniu transdyscyplinarnego słownika projektu, 3) przygotowaniu badań terenowych. Udział w tych pracach będzie wymagał od stypendysty.tki ok. 20 godzin zaangażowania na tydzień (80 godz./miesiąc), z możliwością pracy zdalnej i w rytmie uzgodnionym z zespołem badawczym.


Oferujemy:

 • stypendium w wysokości 2 000 zł miesięcznie, wypłacane od marca 2022 roku do września 2022 roku
 • możliwość zdobycia doświadczenia pracy naukowej w przyjaznym, interdyscyplinarnym, ambitnym zespole


Wymagane dokumenty:

 1. CV uwzględniające osiągnięcia naukowe, doświadczenie w poprzednich projektach badawczych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych (pkt. 12. Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, uchwala25_2019-zal1.pdf (ncn.gov.pl))
 2. List motywacyjny
 3. Klauzula RODO (załącznik nr 1)

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie jako stypendysta.tka proszone są o dostarczenie stosownych dokumentów elektronicznie na adres: marta.smagacz-poziemska@uj.edu.pl (tytuł wiadomości: Stypendium projekt NCN)


Kryteria oceny:

 • dorobek naukowy kandydata.tki, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50% oceny końcowej),
 • osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej),
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej).


Komisja stypendialna rozpatrzy wnioski o przyznanie stypendium naukowego NCN biorąc pod uwagę ich kompletność oraz spełnienie warunków przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Dotychczasowy dorobek naukowy kandydata.tki, ich osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym zostaną ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, uchwala25_2019-zal1.pdf (ncn.gov.pl)


Harmonogram rekrutacji:

Nabór aplikacji: 27 stycznia - 7 lutego 2022 r.

Ocena formalna wniosków: 8 - 10 lutego 2022 r.

Ocena merytoryczna wniosków i posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej kwalifikującej do II etapu: 11 - 16 lutego 2022 r.

Rozmowy kwalifikacyjne (poprzez MsTeams): 17 - 25 lutego 2022 r.

Decyzja Komisji: 25 - 28 lutego 2022 r.


Komisja rekrutacyjna:

Dr hab. Marta Smagacz-Poziemska - przewodnicząca i sekretarz komisji

Prof. dr hab. Małgorzata Sugiera – członkini

Dr Marta Klekotko – członkini