dr Ewa Krzaklewska

stanowisko: adiunktka

e-mail: ewa.krzaklewska@uj.edu.pl

dr Ewa Krzaklewska - socjolożka, badaczka. Doktorat obroniła w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują tematy związane z młodzieżą i młodymi dorosłymi, tj. procesy wchodzenia w dorosłość, mobilność edukacyjną i migracje, a także socjologię rodziny i równość płci.

Pierwszy obszar jej zainteresowań to socjologia młodzieży – w ramach tej tematyki obroniła rozprawę doktorską dotyczącą procesów wchodzenia w dorosłość pokolenia urodzonego na początku lat 80tych pt. „Spory wokół koncepcji dorosłości. Nowe wzory wchodzenia w dorosłość w Polsce”. Jest autorką licznych publikacji dotyczących koncepcji dorosłości, młodych dorosłych i ich pokoleniowych doświadczeń. Dr Krzaklewska prowadzi od wielu lat badania na temat mobilności młodych ludzi, ostatnio szczególnie w kontekście procesów wchodzenia w dorosłość i przemian pokoleniowych. Badania nad mobilnością akademicką rozpoczęła już w roku 2005, kiedy to w ramach pracy w organizacji międzynarodowej Erasmus Student Network zainicjowała ogólnoeuropejskie badanie sondażowe dotyczące doświadczeń studentów programu Erasmus.

Jej drugi obszar zainteresowań obejmuje kwestie równości płci. Pracowała jako badaczka w licznych projektach związanych z tematyką równości płci – zarówno badawczych dotyczących kwestii równości płci w rodzinie, jak i wdrożeniowych. Od 2018 kieruje na Uniwersytecie Jagiellońskim projektem ACT – Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (Horyzont), którego celem jest wspieranie instytucji badawczych i uniwersytetów w wdrażaniu polityk równościowych poprzez utworzenie Społeczności Praktyków #ACTonGEinCEE.

Pracuje jak ekspert dla Komisji Europejskiej i Rady Europy angażując się w tworzenie i dyskutowanie europejskiej polityki młodzieżowej (Pool of the European Youth Reseachers w ramach Youth partnership between Council of Europe and European Commission), jak na poziomie lokalnym (np. tworząc program dla młodzieży Miasta Kraków „Młody Kraków 2.0” 2019-23).

Zainteresowania naukowe

 • socjologia młodzieży, wchodzenie w dorosłość, badania nad młodymi pokoleniami w Polsce polityki młodzieżowe i praca z młodzieżą
 • mobilność młodych ludzi (youth mobility): mobilność akademicka – badania nad programem Erasmus, mobilność w procesach wchodzenia w dorosłość, mobilność w kontekście edukacji pozaformalnej
 • równość płci, szczególnie w rodzinach oraz w nauce i badaniach

Wybrane publikacje

 • Taru, Marti, Ewa Krzaklewska, Tanya Basarab (red). 2020. Youth worker education in Europe. Policies, structures, practices. Strasbourg: Council of Europe. (PUBLIKACJA)
 • Krzaklewska Ewa. 2019. Youth, Mobility and Generations – the Meanings and Impact of Migration and Mobility Experiences on Transitions to Adulthood. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1 (171): 41-59.
 • Cairns, David, Ewa Krzaklewska, Valentina Cuzzocrea, and Airi-Alina Allaste. Mobility, Education and Employability in the European Union : Inside Erasmus. Cham: Palgrave Macmillan, 2018
 • Krzaklewska, Ewa (red.) 2018. Co nam daje równość? Wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce, Kraków: WUJ.
 • Sekuła, Paulina, Justyna Struzik, Ewa Krzaklewska, and Ewelina Ciaputa. Gender Dimensions of Physics : A Qualitative Study from the European Research Area. GENERA : Gender Equality Network in the European Research Area, 2018. (PUBLIKACJA)
 • Krzaklewska, Ewa. 2017. W stronę międzypokoleniowej współpracy?: wyprowadzenie się z domu rodzinnego z perspektywy dorosłych dzieci i ich rodziców. Societas / Communitas 2 (24): 159-176
 • Devlin, Maurice, Søren Kristensen, Ewa Krzaklewska, Magda Nico (red.). 2017. Learning mobility, social inclusion and non-formal education: Access, processes and outcomes. Strasbourg: Council of Europe.
 • Warat, Marta, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany (red.). 2016. Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway. Frankfurt am Main: Peter Lang
 • Slany, Krystyna, Ewa Krzaklewska, Marta Warat. 2016. Równość płci w przebiegu życia: wskazania dla polityki społecznej. Przegląd Socjologiczny 65 (2): 11-32.
 • Ciaputa, Ewelina, Beata Kowalska, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany, Beata Tobiasz-Adamczyk, Marta Warat i Barbara Woźniak. Równość płci i jakość życia. Raport z badań sondażowych. 2016. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Feyen, Ben, Ewa Krzaklewska (red). 2013. The ERASMUS Phenomenon – Symbol of a New European Generation? Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Krzaklewska, Ewa, Howard Williamson. 2013. Youth policy in Ukraine. Conclusions of the Council of Europe international review team. Strasbourg: Council of Europe. 193 str. (także w tłumaczeniu na jęz. ukraiński: Молодіжна політика в Україні)

Obecnie realizowane projekty naukowo-badawcze

 • ACT. Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe, Horizon 2020, 2018-2021 (kierowniczka projektu: dr Ewa Krzaklewska, badaczki: dr Marta Warat, mgr Ewelina Ciaputa, dr Paulina Sekuła) - http://act-on-gender.eu/
 • MIC. Men in Care: Workplace support for caring masculinities, EaSi Progress, Komisja Europejska, 2019-2022 (kierowniczka projektu dr Marta Warat, badaczka dr Ewa Krzaklewska)
 • Studying Erasmus Mundus students’ experiences of supermobility (z dr Karoliną Czerską-Shaw, UJ), 2018-2020
 • Double Erasmus – on students participating in several exchanges abroad through Erasmus Programme (z dr Valentiną Cuzzocrea, Universita di Cagliari), 2018-2020
 • Nie/mobilność w dobie pandemii – sytuacja studentów międzynarodowych, SocietyNow!#1 w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, 2020 (z dr Karoliną Czerską-Shaw, UJ)

Zrealizowane projekty naukowo-badawcze (wybrane)

 • GENERA. Gender Equality Network in European Research Area, Horizon 2020, 2015-2018 - https://genera-project.com/ (badaczka)
 • ABC of Youth Work. Erasmus+, Unia Europejska. 2016-2018 - http://abc-of-youthwork.eu/ (kierowniczka, badaczka)
 • GEQ. Gender Equality and Quality of Life. How gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway, we współpracy z Center for Gender Research (Oslo University), Collegium Medicum UJ i HELSAM (Oslo University), Fundusze Norweskie, 2013-2016 - http://www.geq.socjologia.uj.edu.pl/ (badaczka)
 • TRANSFAM. Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish- Norwegian transnationality, Fundusze Norweskie, 2013-2016 - http://www.transfam.socjologia.uj.edu.pl/ (badaczka)
 • Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Kapitał Ludzki, 2010-2011
 • Erasmus Student Network Survey 2005-2011, esn.org/survey

Inna działalność

Członkini Pool of the European Youth Reseachers w ramach Youth partnership between Council of Europe and European Commission