dr Maciej Koniewski

stanowisko: adiunkt

e-mail: maciej.koniewski@uj.edu.pl

dr Maciej Koniewski - absolwent socjologii (mgr - 2010 r., dr - 2018 r.) oraz filozofii (mgr - 2009 r.) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył także dwuletni komponent studiów doktoranckich z zakresu pomiaru edukacyjnego na tej uczelni.

Specjalista w zakresie metodologii badań oraz ilościowych metod analizy danych. Autor i współautor artykułów i rozdziałów w książkach z zakresu badań edukacyjnych, pomiaru edukacyjnego i ewaluacji.

Realizował projekty badawcze dla organizacji pozarządowych, międzynarodowych, administracji publicznej i sektora prywatnego. Pracował m.in. dla Banku Światowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, centrali John Deere i Deutsche Telekom. Kierował grantem NCN PRELUDIUM (nr 2014/13/N/HS6/02974). Współpracował przy realizacji grantów: PACE – Palliative Care for Older People (FP7/2007-2013 nr grantu 603111), NCN OPUS „Auschwitz w pamięci społecznej Polaków…” (nr 2018/29/B/HS6/02133).

W latach 2011-2019, z ramienia Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEAPP), realizował m.in. projekty ewaluacji polskiego Systemu Ewaluacji Oświaty, wsparcia budowy systemu ewaluacji szkolnictwa w Arabii Saudyjskiej, kontrfaktycznej ewaluacji wpływu działań europejskich programów operacyjnych (we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym).

W latach 2013-2015 pracował w zespole Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) w Instytucje Badań Edukacyjnych (IBE), gdzie zajmował się m.in. analizą i raportowaniem wyników bieżących badań nad trafnością wskaźników EWD, szkoleniami oraz popularyzowaniem metody.

Był członkiem wąskiego zespołu, który zdobył i nadzorował realizację grantu edukacyjnego o wartości 1,6 mln zł na przeprowadzenie 4-semestralnego programu studiów doktoranckich, pn. Educational Measurement Study Program, zrealizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2012-2014.

Oprócz pracy dydaktycznej na uczelni, prowadził także liczne szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, ewaluatorów oraz pracowników administracji publicznej.

Zainteresowania naukowe

 • analiza statystyczna
 • analizy kontrfaktyczne
 • ewaluacja polityk publicznych
 • psychometria
 • planowanie badań
 • edukacja

Wybrane publikacje

 • Mamak, K., Dudek, J., Koniewski, M., i Kwiatkowski, D. (2020). A failed attempt to radically reduce inter-court sentencing disparities by legislation: Empirical evidence from Poland. European Journal of Criminology [DOI]
 • Koniewski, M. (2018). The Teacher Self-Efficacy Scale (TSES) Factorial Structure Evidence Review and New Evidence From Polish-Speaking Samples. European Journal of Psychological Assessment, 35(6), 900–912
 • Hawrot, A., i Koniewski, M. (2018). Factor structure of the Maslach Burnout Inventory–educators survey in a Polish-speaking sample. Journal of Career Assessment, 26(3), 515–530.
 • Koniewski, M., i Mazelanik, R. (2018). Teoretyczne uzasadnienia edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć. Edukacja, 144(1), 5–18
 • Koniewski, M., i Mazelanik, R. (2017). Razem czy osobno? Sprawozdanie z dyskusji nad efektywnością edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć. Edukacja, 142(3), 20–36.
 • Szaleniec, H., Skórska, P., Koniewski, M., Majkut, P., i Kulon, F. (2015) Jakość testów egzaminacyjnych. W: R. Dolata i M. Sitek (red.), Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej (ss. 31–83). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Świst, K., Skórska, P., Koniewski, M., i Jasińska-Maciążek, A. (2015). Sex differences in guessing and item omission. Edukacja, 134(3), 48–62.
 • Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska, A., Koniewski, M., i Majkut, P. (2014). Kontekstowy model efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Koniewski, M., Majkut, P., i Skórska, P. (2014) Zróżnicowane funkcjonowanie zadań testowych ze względu na wersję testu. Edukacja, 126(1), 79–94.
 • Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska, A., Koniewski, M., Majkut, P., i Żółtak, T. (2013). Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Koniewski, M. (2014). Estimating teacher effect using hierarchical linear modelling. Edukacja, 130(5), 70–91.
 • Koniewski, M. (2013). Estimating the effect of class size on academic achievement by ex post facto experiment. Edukacja, 125(5), 41–58.