Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz zadań organizacyjno-administracyjnych w IS UJ

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2023 r.
 

DZIAŁANIA TERMIN INFORMACJE OSOBA/Y DO KONTAKTU
Składanie wniosków do Rektora UJ o obniżenie pensum dydaktycznego do 19 września

Roczny wymiar pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk i grup pracowniczych, warunki jego obniżania, zasady obliczania godzin dydaktycznych, zakres obowiązków oraz rodzaje zajęć dydaktycznych objętych tym zakresem określa Regulamin pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zniżki pensum dydaktycznego udzielane są przez Rektora UJ na wniosek zainteresowanego, po zaopiniowaniu przez dziekana lub dyrektora jednostki poza - lub międzywydziałowej. Zniżki są udzielane wyłącznie na okres jednego roku akademickiego

Informacje na temat możliwości obniżki pensum dydaktycznego oraz wzory druków do pobrania znajdują się na stronie Centrum Spraw Osobowych

Daria Łucka

Przekazanie do administracji IS UJ decyzji Rektora UJ o obniżce pensum dydaktycznego do 30 września

Roczny wymiar pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk i grup pracowniczych, warunki jego obniżania, zasady obliczania godzin dydaktycznych, zakres obowiązków oraz rodzaje zajęć dydaktycznych objętych tym zakresem określa Regulamin pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zniżki pensum dydaktycznego udzielane są przez Rektora UJ na wniosek zainteresowanego, po zaopiniowaniu przez dziekana lub dyrektora jednostki poza - lub międzywydziałowej. Zniżki są udzielane wyłącznie na okres jednego roku akademickiego

Informacje na temat możliwości obniżki pensum dydaktycznego oraz wzory druków do pobrania znajdują się na stronie Centrum Spraw Osobowych

Anna Soczówka

Daria Łucka

Przekazanie do administracji IS UJ decyzji Rektora o oddelegowaniu do projektów do 30 września

Kwestie związane z oddelegowaniem do projektów uregulowane są w Zarządzeniu nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

Anna Soczówka

Daria Łucka

Sprawdzenie poprawności kursów w USOS do 15 września Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ

studia I stopnia:
Anna Soczówka

studia II stopnia socjologia:
Anna Dziętło

studia II stopnia praca socjalna:
Anna Soczówka

Uzupełnienie protokołów w USOS – po letniej sesji poprawkowej do 22 września Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ

studia I stopnia:
Anna Soczówka

studia II stopnia socjologia: 
Anna Dziętło

studia II stopnia praca socjalna: 
Anna Soczówka

Zatwierdzenie prac magisterskich w APD do 30 września Zadanie promotorów/ek prac magisterskich Anna Dziętło
Decyzja dotycząca uruchomienia specjalizacji na studiach II stopnia do 30 września
(po zamknięciu rekrutacji na studia)
Decyzję podejmuje Zastępca Dyrektor IS UJ ds. dydaktycznych w porozumieniu z koordynatorami/kami specjalizacji Zastępczyni Dyrektorki IS UJ ds. dydaktycznych
Możliwość edycji w Aplikacji Sylabus wszystkich sylabusów dla bieżących i nowych cykli w zakresie literatury, koordynatorów i prowadzących do 20 września Zadanie koordynatora/ki kursu

w IS UJ:

studia I stopnia:
Anna Soczówka

studia II stopnia socjologia:
Anna Dziętło

studia II stopnia praca socjalna:
Anna Soczówka


Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ:

Małgorzata Szczepanik
ul. Ingardena 6
pok. 0.23
tel.: (+48) 12 663 26 55
e-mail: malgorzata.szczepanik@uj.edu.pl

Rejestracja na kursy w semestrze zimowym ostatni tydzień września i pierwszy tydzień października  

studia I stopnia:
Anna Soczówka

studia II stopnia socjologia:
Anna Dziętło

studia II stopnia praca socjalna:
Anna Soczówka

DZIAŁANIA TERMIN INFORMACJE OSOBA/Y DO KONTAKTU
Rejestracja na kursy w semestrze zimowym ostatni tydzień września i pierwszy tydzień października  

studia I stopnia:
Anna Soczówka

studia II stopnia socjologia:
Anna Dziętło

studia II stopnia praca socjalna:
Anna Soczówka

Otwieranie dodatkowych grup i zamykanie niewypełnionych kursów do tygodnia po zamknięciu rejestracji  

studia I stopnia:
Anna Soczówka

studia II stopnia socjologia:
Anna Dziętło

studia II stopnia praca socjalna:
Anna Soczówka

Zastępczyni Dyrektorki IS UJ ds. dydaktycznych

w porozumieniu z osobami prowadzącymi poszczególne zajęcia w IS UJ

Zgłaszanie terminów dyżurów w semestrze zimowym do 15 października

Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ

Informacje uzupełniane przez prowadzących kursy poprzez formularz on-line rozsyłany drogą mailową

Olga Maciejewska

DZIAŁANIA TERMIN INFORMACJE OSOBA/Y DO KONTAKTU
Podpisywanie indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych do 25 listopada Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ Anna Soczówka

Zgłaszanie terminów zajęć na semestr letni

do 25 listopada Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ Daria Łucka

DZIAŁANIA TERMIN INFORMACJE OSOBA/Y DO KONTAKTU
Zgłaszanie terminów egzaminów w sesji zimowej do 21 grudnia

Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ

Informacje uzupełniane przez prowadzących kursy poprzez formularz on-line rozsyłany drogą mailową

Olga Maciejewska

DZIAŁANIA TERMIN INFORMACJE OSOBA/Y DO KONTAKTU
Weryfikacja harmonogramu zajęć na semestr letni do 20 stycznia Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ

Daria Łucka

Sprawdzenie poprawności kursów w USOS do 20 stycznia Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ

Daria Łucka

studia I stopnia:
Anna Soczówka

studia II stopnia socjologia: 
Anna Dziętło

studia II stopnia praca socjalna:
Anna Soczówka

DZIAŁANIA TERMIN INFORMACJE OSOBA/Y DO KONTAKTU
Plany urlopów wypoczynkowych do 28 lutego   Marcin Sobczyk
Rejestracja na kursy w semestrze letnim 20 lutego - 3 marca  

studia I stopnia:
Anna Soczówka

studia II stopnia socjologia: 
Anna Dziętło

studia II stopnia praa socjalna:
Anna Soczówka

Otwieranie dodatkowych grup i zamykanie niewypełnionych kursów do tygodnia po zamknięciu rejestracji   

studia I stopnia:
Anna Soczówka

studia II stopnia socjologia:
Anna Dziętło

studia II stopnia praca socjalna: 
Anna Soczówka

Zastępczyni Dyrektorki IS UJ ds. dydaktycznych

w porozumieniu z osobami prowadzącymi poszczególne zajęcia

DZIAŁANIA TERMIN INFORMACJE OSOBA/Y DO KONTAKTU
Uzupełnienie protokołów w USOS - po zimowej sesji poprawkowej do 3 marca włącznie Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ

studia I stopnia:
Anna Soczówka

studia II stopnia socjologia: 
Anna Dziętło

studia II stopnia praca socjalna:
Anna Soczówka

Zgłaszanie terminów dyżurów w semestrze letnim do 5 marca

Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ

Informacje uzupełniane przez prowadzących kursy poprzez formularz on-line rozsyłany drogą mailową

Olga Maciejewska

DZIAŁANIA TERMIN INFORMACJE OSOBA/Y DO KONTAKTU
Zgłaszanie terminów egzaminów w sesji letniej do 30 kwietnia

Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ

Informacje uzupełniane przez prowadzących kursy poprzez formularz on-line rozsyłany drogą mailową

Olga Maciejewska
Ustalenie terminów egzaminów licencjackich do 15 kwietnia Zadanie koordynatora/ki zespołu prowadzących seminaria licencjackie Anna Soczówka

DZIAŁANIA TERMIN INFORMACJE OSOBA/Y DO KONTAKTU
Dofinansowanie wypoczynku do 29 maja Przepisy i wzory wniosków dostępne są na stronie Działu Świadczeń Socjalnych CSO Dominika Maliszewska-Filip
CSO, pok. 5
tel. 12 663 14 66
e-mail: dominika.maliszewska-filip@uj.edu.pl

Zgłaszanie terminów zajęć na semestr zimowy

do 27 maja

Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ

Daria Łucka

DZIAŁANIA TERMIN INFORMACJE OSOBA/Y DO KONTAKTU
Podpisywanie indywidualnego wykonania zajęć dydaktycznych do 15 czerwca Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ Anna Soczówka
Zgłaszanie terminów w sesji letniej poprawkowej do 30 czerwca

Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ

Informacje uzupełniane przez prowadzących kursy poprzez formularz on-line rozsyłany drogą mailową

Olga Maciejewska
Składanie wniosków o zatrudnienie pracowników zewnętrznych do prowadzenia zajęć do 30 czerwca Zadanie koordynatorów specjalizacji i poszczególnych kursów, kierowników kierunków praca socjalna i socjologia

Dyrektorka IS UJ

Zastępczyni Dyrektorki IS UJ ds. dydaktyki

Weryfikacja harmonogramu zajęć na semestr zimowy do 30 czerwca Zadanie osób prowadzących zajęcia w IS UJ

Daria Łucka

DZIAŁANIA TERMIN INFORMACJE OSOBA/Y DO KONTAKTU
Możliwość edycji w Aplikacji Sylabus wszystkich sylabusów dla bieżących i nowych cykli w zakresie WYŁĄCZNIE literatury, koordynatorów i prowadzących od 20 sierpnia do 20 września Zadanie koordynatora/ki kursu

W IS UJ:

studia I stopnia:
Anna Soczówka

studia II stopnia socjologia:
Anna Dziętło

studia II stopnia praca socjalna: Anna Soczówka


Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ:

Małgorzata Szczepanik
ul. Ingardena 6
pok. 0.23
tel.: (+48) 12 663 26 55
e-mail: malgorzata.szczepanik@uj.edu.pl

DZIAŁANIA INFORMACJE OSOBA/Y DO KONTAKTU
Ankieta oceny dorobku naukowego Zadanie pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych IS UJ Marcin Sobczyk
Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi
(na zakup sprzętu, wydanie publikacji dydaktycznej)
Szczegóły dostępne są na stronie Ars Docendi

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ
ul. Ingardena 6, pok. 0.24

Agnieszka Radwan
tel. +48 12 663 2630
e-mail: ars.docendi@uj.edu.pl

Uzupełnienie publikacji w repozytorium UJ

Zadanie pracowników/czek i doktorantów/ek IS UJ

Rekomendowana bieżąca aktualizacja

Katarzyna Kałucka