Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci wyjeżdżający

Informacji dotyczących m.in. rekrutacji do programu Erasmus+ Studia w IS UJ oraz sposobu zaliczenia stypendium (wybór kursów, Learning Agreement, liczba ECTS), udziela:

Koordynatorka programu Erasmus+ Studia oraz wymiany międzynarodowej w IS UJ
dr Daria Łucka
e-mail: erasmus.is@uj.edu.pl
tel. 12 663 17 29 - o kontakt telefoniczny prosimy w godzinach dyżuru
pokój 49

Termin dyżuru:
wtorek, godz. 14:00 - 15:30
pokój 49
środa, godz. 17:15 - 18:15
pokój 75

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+ dla osób wyjeżdzających dostępne są na stronie https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing

Kto może wyjechać?

W programie Erasmus+ mogą wziąć udział uczestnicy i uczestniczki studiów I i II stopnia. Kapitał Mobilności na każdym z tych stopni wynosi dwanaście miesięcy.

W momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów licencjackich; na pierwszym roku studiów licencjackich można przystąpić do konkursu warunkowo.

Osoby kończące studia licencjackie mogą ubiegać się o wyjazd warunkowo: prawo do wyjazdu otrzymują po przyjęciu na studia magisterskie.

Dokąd można wyjechać?

Jako Instytut Socjologii UJ, dysponujemy ponad 90 miejscami na 44 uczelniach w całej Europie. Nasi studenci i studentki mają możliwość studiowania w jednym z 19 krajów. W naszej ofercie znajdują się uniwersytety z: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Fancji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Pełna lista uczelni partnerskich wraz z liczbą wyjazdów przewidzianych w umowach dostępna jest w systemie USOSweb oraz na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.


Przed podjęciem decyzji o wyborze uczelni należy:

 • zapoznać się z jej ofertą programową
 • sprawdzić, w jakim języku odbywają się zajęcia i jaki poziom biegłości językowej jest wymagany
 • sprawdzić, jakie inne warunki muszą spełnić studenci/studentki programu Erasmus+ na danej uczelni przyjmującej
 • sprawdzić, kiedy upływa termin rejestracji uczestników/uczestniczek programu Erasmus+.

Przed wyjazdem na stypendium

Należy podpisać umowę o stypendium programu Erasmus+ w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych UJ, wypełnić formularz danych bankowych i złożyć go wraz z umową w DWM, zarejestrować się w uczelni, do której uzyskało się stypendium (terminy i dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji ustala uczelnia przyjmująca) oraz ustalić program studiów wypełniając formularz Learning Agreement (lub formularz wymagany przez uczelnię docelową).

Wypełniony formularz Learning Agreement musi zostać podpisany przez Koordynatorkę IS najpóźniej do 31 października w przypadku wyjazdu na semestr zimowy, a do 31 marca w przypadku wyjazdu na semestr letni.

Niektóre uczelnie partnerskie wymagają, by Learning Agreement z podpisem instytutowego koordynatora programu Erasmus+ został przesłany wraz z dokumentami rejestracyjnymi. W takich przypadkach należy zgłosić się po akceptację Learning Agreement co najmniej 3 tygodnie przed terminem wymaganym przez uczelnię, do której student wyjeżdża.

Warunki zaliczenia stypendium oraz semestru (lub roku akademickiego) w IS UJ

Podczas wyjazdu stypendialnego należy uzyskać liczbę punktów ECTS potrzebną do zaliczenia semestru lub roku akademickiego (w przypadku wyjazdów dwusemestralnych), czyli 30 bądź 60 ECTS. W przypadku nadwyżki punktów uzyskanej w latach wcześniejszych można zrealizować mniej punktów ECTS, jednak nie mniej niż 15 ECTS w semestrze. Co najmniej dwie trzecie puli uzyskanych punktów musi pochodzić ze zrealizowanych na uczelni partnerskiej kursów z dziedziny nauk społecznych.

Udział w stypendium nie zwalnia studenta/studentki z konieczności zaliczenia kursów obowiązkowych na danym roku (zgodnie z programem studiów w IS UJ). Modyfikacja sposobu zaliczenia w związku z wyjazdem na stypendium wymaga zgody osoby prowadzącej dany kurs oraz Koordynatorki Erasmus+ w IS UJ.


Kursy obowiązkowe mogą zostać zaliczone:

 • poprzez zaliczenie ich odpowiedników na uczelni partnerskiej (wymagana zgoda osoby prowadzącej dany kurs w IS UJ oraz Koordynatorki Erasmus + w IS UJ)
 • w trybie indywidualnym w IS UJ (np. online, po powrocie z wyjazdu itp.).

Szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji kursów obowiązkowych student/studentka przedstawia w dokumencie Aneks do Learning Agreement.

Po powrocie ze stypendium

W ciągu miesiąca po powrocie ze stypendium należy rozliczyć się w DOSZ UJ składając następujące dokumenty: Learning Agreement i ewentualnie Changes to Original Learning Agreement, Transcript of Records oraz zaświadczenie o długości pobytu uzyskane w uczelni partnerskiej. Należy także wypełnić ankietę on-line. Następnie należy rozliczyć się w IS UJ składając na ręce Koordynatorki Transcript of Records i Learning Agreement (wraz z ewentualnymi zmianami) podpisane przez koordynatora z uczelni przyjmującej. Tylko na tej podstawie uzyskane oceny i punkty ECTS zostaną wpisane do USOS.

Druga tura rekrutacji (wyłącznie na drugi semestr roku akademickiego 2023/24) jest planowana na maj-czerwiec 2023 r.

Pierwszeństwo w udziale w programie Erasmus+ mają osoby, które dotychczas nie przebywały na żadnym innym stypendium zagranicznym.

Rekrutacja w 2023 r. prowadzona jest (pilotażowo) przez Dział Obsługi Studentów Zagranicznych (nie przez poszczególne Instytuty w ramach UJ).

Po kwalifikacji, Koordynatorka uzgadnia ze studentem/studentką Learning Agreement for Studies (na tym etapie, Koordynatorka ma możliwość wstrzymania wyjazdu). Po zakończeniu mobilności, Koordynatorka uzgadnia i akceptuje efekty wymiany After the Mobility.


Zadania DOSZ w procesie kwalifikacji:

 1. Wysłanie nominacji do uczelni partnerskiej
 2. Podpisanie umowy finansowej ze studentem/studentką
 3. Wypłata stypendium
 4. Koordynacja przedłużenia/skrócenia długości pobytu (semestralne/roczne)
 5. Rozliczenie finansowe studenta

Erasmus+ to nie tylko studia zagranicą, ale także zagraniczne praktyki. W ramach programu studenci i studentki Instytutu Socjologii UJ mogą wyjechać na trzymiesięczną praktykę do jednego spośród 27 krajów Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii lub Turcji.

Na praktykę Erasmus+ można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit oraz do innych instytucji typu muzea, biblioteki itp.

Praktykantom/tkom oferowane jest dofinansowanie do pobytu w wysokości 350 lub 450 euro, w zależności od wybranego kraju.


Szczegółowe informacje dostępne są na STRONIE

https://dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

studenci erasmus

Erasmus+ Studia - spotkanie infromacyjne

Spotkanie informacyjne z Koordynatorką, dr Darią Łucką, dotyczące możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+ Studia, odbędzie się 12 stycznia 2023 roku o godzinie 17:30, w sali 60. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
więcej o Erasmus+ Studia - spotkanie infromacyjne