SOCJOLOGIA - studia I stopnia (licencjackie)

Od roku akademickiego 2013/14 realizujemy zupełnie nowe, autorskie programy studiów:

- stacjonarnych - opartych o elastyczny, modułowy układ kursów, który daje możliwość indywidualnego kształtowania ścieżki studiowania;

- niestacjonarnych - obejmujących trzy atrakcyjne specjalizacje: "Mediosfera XXI wieku", "Bezpieczeństwo w ponowoczesnym społeczeństwie", "Badania społeczne i rynkowe"

Moduł teoretyczny (Problemy i kierunki socjologii)

  • Moduł daje studentom narzędzia pomocne w interpretowaniu otaczającej rzeczywistości w imię zasady, że "nie ma nic bardziej praktycznego, niż dobra teoria".
  • Aby badać społeczeństwo trzeba wiedzieć nie tylko, jak badać, ale i co badać!


 

W ramach tego modułu studenci realizują obowiąkowy kurs Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności, a o wyborze pozostałch kursów decdują samodzielnie. Mają możliwość uczestniczenia zarówno w kursach w języku polskim, jak i w języku angielskim.

Przykładowe kursy:
Socjologia i filozofia kultury; Socjologia sfery publicznej; Współczesne teorie antropologiczne; Socjologia finansów; Intercultural Communication; Gender and Law; Social Capital and Trust; Bioethics

Moduł metodologiczny (Metodologia socjologii)

  • Moduł rozwija praktyczne umiejętności związane z badaniami społecznymi.
  • Rozwija strategiczne na rynku pracy kompetencje analizy danych. 

W ramach tego modułu studenci uczestniczą w trzech kursach obowiązkowych realizowanych na I roku studiów: Warsztat pisarski socjologa; Statystyczna analiza danych (repetytorium statystyczne) oraz Badania jakościowe i analiza danych jakościowych.

Pozostałe kursy w ramach tego modułu są wybierane przez studentów.
Przykładowe kursy do wyboru: Budowanie kwestionariuszy i scenariuszy badań; Metoda biograficzna w socjologii i antropologii społecznej; Polish Society through Documentary Film and Ethnography; Od tradycyjnej monografii do metody poszerzonego przypadku; Dydaktyka WoS

Z myślą o studentach, którzy nie posiadają tytułu licencjata z socjologii przygotowaliśmy kurs Projektowanie badań społecznych – repetytorium

Studia III stopnia (doktoranckie)

Osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej

Studia doktoranckie rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Szczegółowe informacje na temat studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Filozoficznym UJ znajdują się na stronie Wydziału Filozoficznego UJ

Zobacz: Regulamin studiów doktoranckich


Osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020 i później

Od roku akademickiego 2019/2020 studia w zakresie nauk socjologicznych prowadzone są przez Szkołę Doktorską Nauk Społecznych UJ

Zobacz: Zarządzenie Rektora UJ w sprawie utworzenia szkół doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

 

Ważne informacje związane z wejściem w życie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ustawy 2.0)

Z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. ustawa 2.0. Wraz z nią weszła w życie ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której zawarto kluczowe informacje dotyczące dalszego funkcjonowania studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz przewodów doktorskich. Prosimy o zwrócenie na nie szczególnej uwagi!

1) Przewody doktorskie wszczęte przed 1 października 2018 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2) W okresie między 1 października 2018 r. i 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych. Wszczęcie przewodu doktorskiego oznacza podjęcie przez Radę Instytutu Socjologii uchwały w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie. Poprzez wszczęcie przewodu doktorskiego nie należy rozumieć złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z wymaganą dokumentacją. W związku z tym, aby dany przewód doktorski był prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych, Rada Instytutu Socjologii musi podjąć uchwałę w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie, nie później niż do 30 kwietnia 2019 r.

3) Po 30 kwietnia 2019 r. nadanie stopnia doktora nastąpi zgodnie z nową klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, przyjętą w drodze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

4) Przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 r., niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

5) Po 30 kwietnia 2019 r. nie będę już wszczynane przewody doktorskie w dotychczasowym znaczeniu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w miejsce przewodów doktorskich będą wszczynane postępowania ws. nadania stopnia doktora. Jest to zmiana nie tylko natury językowej, ale przede wszystkim zmiana proceduralna.

6) W okresie od 1 maja do 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

7) Postępowania ws. nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r. otwiera się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z nową procedurą. Szczegółowy sposób postępowania ws. nadania stopnia doktora określi Senat UJ.

8) Do 30 września 2019 r. stopień naukowy doktora będzie nadawała Rada Instytutu Socjologii. Od 1 października 2019 r. stopień naukowy doktora będzie nadawał Senat UJ lub wskazany przez niego organ.

9) W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora zgodnie z nową procedurą, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora będzie wszczynało złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów