Praca socjalna (studia II stopnia)

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki o kierunku praca socjalna w IS UJ:

W ciągu minionego ćwierćwiecza funkcjonowaliśmy w powiązaniu ze studiami socjologicznymi (...) Od 1 października 2014 r. jesteśmy nadal w macierzystym Instytucie Socjologii UJ, ale w ramach samodzielnego kierunku „Praca socjalna". Jak zawsze czerpiemy z niezwykle bogatych „zasobów" UJ, co oznacza możliwość korzystania ze współpracy z wybitnymi przedstawicielami naszego interdyscyplinarnego środowiska akademickiego, a jednocześnie z takowej współpracy z wachlarzem instytucji i organizacji tworzących sferę praktyki. Oznacza to pożądane, wręcz konieczne łączenie tego, co intelektualne, z tym wszystkim, co przybiera postać aplikacyjną, w tym w szczególności profesjonalną.

Zobacz pełną wersję wypowiedzi
 


 

Dlaczego warto studiować pracę socjalną w IS UJ?

 • Kształcimy profesjonalistów - absolwenci i absolwentki pracy socjalnej w IS UJ uzyskują uprawnienia wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Przygotowujemy do podjęcia pracy w instytucjach obszaru publicznego, obywatelskiego oraz prywatnego
   
 • Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w nauczaniu pracy socjalnej – początkowo jako pierwsza w kraju specjalność w ramach studiów socjologicznych, od października 2014 r. jako samodzielne studia II stopnia
   
 • Proponujemy kształcenie modułowe oraz kursy w ramach bloków specjalistycznych, które w połączeniu z praktykami zawodowymi i wizytami studyjnymi spełniają podstawowe kryteria ubiegania się o zatrudnienie poza granicami kraju
   
 • W ramach programu studiów pracujemy metodą projektów socjalnych – studenci i studentki uczą się przez doświadczenie, realizując projekty grupowe dla konkretnych instytucji (np. Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, Stowarzyszenie MONAR - pełna lista partnerów kierunku poniżej)
   
 • Intensywnie współpracujemy z instytucjami zagranicznymi, co między innymi oznacza otwarcie na nowe tendencje i rozwiązania pojawiające się w światowej pracy socjalnej. Szczególnie korzystne i przyjazne stosunki łączą nas z ośrodkami pracy socjalnej w Universita' Cattolica di Milano, Ohio State University, Evangelische Hochschule Berlin
   
 • Wspieramy studentów i studentki w ich rozwoju naukowym - umożliwiamy m.in. publikowanie artykułów w renomowanym czasopiśmie Zeszyty Pracy Socjalnej, udział w konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, zaangażowanie w prace Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJ oraz Grupy On-line on-Soul
   
 • Nasza kadra to ceniony zespół profesjonalistów o wysokich kompetencjach merytorycznych, praktycznych, interpersonalnych
   
 • Indywidualizujemy praktyki oraz poszerzamy ich możliwy zakres i liczbę godzin, co zostaje uwzględnione w suplemencie do dyplomu. Przygotowanie do praktyki dotyczy takich form kształcenia jak: wizyty studyjne, praktyki w ośrodkach socjalno-pomocowych oraz projekty socjalne realizowane jako kursy skupione na budowaniu kultury pracy zespołowej oraz stosowaniu metod partycypacyjnych
   
 • Poprzez superwizję zaspokajamy indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów i studentek w zakresie realizowania praktyk oraz podejmowania aktywności zawodowej
   
 • Nasz program studiów otrzymał pozytywną opinię Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
   
 • Tworzymy dynamiczne, zaangażowane środowisko osób, dla których różne wymiary praca socjalnej stanowią centrum zainteresowań
   

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty w ramach modułu Wiedzy Ogólnej (General Knowledge), pozwalające studentowi/studentce zdobyć wiedzę dotyczącą zjawisk, podejść, perspektyw teoretycznych, w których osadzona jest praca socjalna jako dyscyplina i praktyka zawodowa.


Ponadto, program oparty jest na czterech blokach specjalistycznych, dominujących w międzynarodowym systemie kształcenia do pracy socjalnej:

 • Dziecko i Rodzina (Child & Youth Services)
 • Zdrowie Psychiczne i Uzależnienia (Mental Health & Substance Abuse)
 • Społeczność Lokalna i Sprawiedliwość Społeczna (Community & Social Justice)
 • Starzenie i Międzypokoleniowa Równość (Aging & Equality)

Stanowią one filary, w obrębie których proponowane są poszczególne kursy. Każdy z nich dostarcza niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji do pracy z konkretną kategorią podmiotów.


Z uwagi na specyfikę profesji, a co za tym idzie konieczność zdobycia szerokich kompetencji (m.in. administrowania i organizacji pracy, podejmowania działań w zespołach interdyscyplinarnych, wspierania osób, grup, społeczności o zróżnicowanych problemach), student/studentka otrzymuje ofertę przedmiotów specjalistycznych w ramach modułu Zaawansowane Kompetencje Profesjonalne (Advanced Professional Competences).
 

Charakterystyka kierunku

Kompleksowe spojrzenie 

 • Studia oferują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, planowania, organizacji i ewaluacji działań pomocowych.
   
 • Efektywna komunikacja, prowadzenie badań i diagnozowanie, planowanie i realizacja projektów, animacja i organizacja środowiska, ale także promocja i zarządzanie to podstawowe obszary tematyczne, które obejmuje program studiów.


Komunikacja to podstawa

 • Kładziemy nacisk na kształcenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. Włączamy w tok nauczania elementy wiedzy psychologicznej (psychologia stosowana) i socjologicznej (socjologia rozumiejąca).
   
 • Rozwijamy umiejętności studentów i studentek z zakresu mediacji, negocjacji i rozwiązywania problemów.


Nowoczesna praca socjalna

 • W ramach zajęć studenci i studentki poznają różnorodne podejścia i metody współczesnej pracy socjalnej (m.in. streetworking, praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, action research).
   
 • W centrum stawiamy uczenie się poprzez doświadczenie wspierane superwizją


Praktyka dostosowana do potrzeb studentów i studentek

 • W małych grupach studenci i studentki realizują projekty socjalne dla wybranych instytucji – w ten sposób nie tylko uczą się aplikować zdobytą wiedzę i umiejętności, ale także współpracować w grupie i zarządzać projektem.
   
 • Istotnym elementem procesu kształcenia jest aplikacja zdobytej wiedzy, obejmującej takie zagadnienia jak: wielokulturowość i różnorodność w pracy socjalnej, metodologia badania problemów społecznych, funkcjonowanie zespołów wysokoefektywnych, metodyka pracy socjalnej oraz ekonomia społeczna i solidarnościowa.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o studiach II stopnia na kierunku praca socjalna w IS UJ, zobacz: TUTAJ

Zobacz pełną ofertę kursów oferowanych na kierunku praca socjalna w Instytucie Socjologii UJ: Aplikacja Sylabus UJ

 

Gdzie mogą pracować absolwenci tego kierunku?

Studia dają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, instytucjach rynku pracy, domach pomocy społecznej, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach integracyjnych i reintegracyjnych.


Absolwenci/absolwentki mogą także znaleźć zatrudnienie w obserwatoriach lokalnej i regionalnej polityki społecznej, firmach socjalnych, a w ramach własnej działalności gospodarczej mogą oferować na rynku usługi w zakresie prowadzenia analiz procesów zjawisk społecznych w terenie, wsparcia i rozwoju osobistego oraz świadczenia e-pracy socjalnej.
 

Rekrutacja

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brana jest średnia ze studiów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie IRK