Praca socjalna (studia II stopnia)

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki o kierunku praca socjalna w IS UJ:

W ciągu minionego ćwierćwiecza funkcjonowaliśmy w powiązaniu ze studiami socjologicznymi (...) Od 1 października 2014 r. jesteśmy nadal w macierzystym Instytucie Socjologii UJ, ale w ramach samodzielnego kierunku „Praca socjalna". Jak zawsze czerpiemy z niezwykle bogatych „zasobów" UJ, co oznacza możliwość korzystania ze współpracy z wybitnymi przedstawicielami naszego interdyscyplinarnego środowiska akademickiego, a jednocześnie z takowej współpracy z wachlarzem instytucji i organizacji tworzących sferę praktyki. Oznacza to pożądane, wręcz konieczne łączenie tego, co intelektualne, z tym wszystkim, co przybiera postać aplikacyjną, w tym w szczególności profesjonalną.

Zobacz pełną wersję wypowiedzi

 

 

 

Dlaczego warto studiować pracę socjalną w IS UJ?

 • Kształcimy profesjonalistów - nadajemy uprawnienia wykonywania zawodu pracownika socjalnego
   
 • Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w nauczaniu pracy socjalnej
   
 • Oferujemy kształcenie modułowe oraz kursy w ramach bloków specjalistycznych, praktyki zawodowe, regularne wizyty studyjne
   
 • Dostarczamy interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie
   
 • Wyposażamy w kompetencje niezbędne na rynku pracy 
   
 • Pracujemy metodą projektów socjalnych realizując projekty grupowe dla konkretnych instytucji
   
 • Rozwijamy współpracę międzynarodową 
   
 • Indywidualizujemy praktyki oraz poszerzamy ich możliwy zakres i liczbę godzin, co zostaje uwzględnione w suplemencie do dyplomu
   
 • Wspieramy studentów i studentki w ich rozwoju naukowym
   
 • Zapewniamy regularną superwizję
   
 • Nasz program odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą
   
 • Kładziemy nacisk na relacje, dialog, współpracę
   

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty w ramach modułu Wiedzy Ogólnej (General Knowledge), pozwalające studentowi/studentce zdobyć wiedzę dotyczącą zjawisk, podejść, perspektyw teoretycznych, w których osadzona jest praca socjalna jako dyscyplina i praktyka zawodowa.


Ponadto, program oparty jest na czterech blokach specjalistycznych, dominujących w międzynarodowym systemie kształcenia do pracy socjalnej:

 • Dziecko i Rodzina (Child & Youth Services)
 • Zdrowie Psychiczne i Uzależnienia (Mental Health & Substance Abuse)
 • Społeczność Lokalna i Sprawiedliwość Społeczna (Community & Social Justice)
 • Starzenie i Międzypokoleniowa Równość (Aging & Equality)

Stanowią one filary, w obrębie których proponowane są poszczególne kursy. Każdy z nich dostarcza niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji do pracy z konkretną kategorią podmiotów.


Z uwagi na specyfikę profesji, a co za tym idzie konieczność zdobycia szerokich kompetencji (m.in. administrowania i organizacji pracy, podejmowania działań w zespołach interdyscyplinarnych, wspierania osób, grup, społeczności o zróżnicowanych problemach), student/studentka otrzymuje ofertę przedmiotów specjalistycznych w ramach modułu Zaawansowane Kompetencje Profesjonalne (Advanced Professional Competences).


Jeśli chcesz wiedzieć więcej o studiach II stopnia na kierunku praca socjalna w IS UJ, zobacz: TUTAJ


Zobacz pełną ofertę kursów oferowanych na kierunku praca socjalna w Instytucie Socjologii UJ: Aplikacja Sylabus UJ
 

Gdzie mogą pracować absolwenci tego kierunku?

Studia dają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych,
 • instytucjach rynku pracy,
 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach terapii uzależnień,
 • placówkach integracyjnych i reintegracyjnych.


Absolwenci/absolwentki mogą także znaleźć zatrudnienie:

 • w obserwatoriach lokalnej i regionalnej polityki społecznej,
 • firmach socjalnych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej mogą oferować na rynku usługi w zakresie prowadzenia analiz procesów zjawisk społecznych w terenie, wsparcia i rozwoju osobistego oraz świadczenia e-pracy socjalnej.
   

Rekrutacja

 


Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brana jest średnia ze studiów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie IRK