Wykładowcy

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki jest emerytowanym profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim, przez lata pełnił funkcję kierwonika Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii UJ. Wielokrotnie prowadził badania i wykładał także na innych uczelniach w kraju i za granicą, w szczególności w USA, by wymienić Hunter College of The City University of New York, Ohio State University, The George Washington University. Pełnił i nadal wykonuje rozmaite funkcje w środowisku akademickim, w tym zaś w obecnej kadencji jest przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN. Jego wieloletnie zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii miasta, socjologii stosowanej, w szczególności w połączeniu z problemami społecznymi, historii i teorii pracy socjalnej. Z tych też zainteresowań pochodzą rozliczne książki, redagowane prace zbiorowe oraz artykuły jego autorstwa. Przy tym wszystkim, Kraków pozostaje jego ulubionym hobby.

Więcej informacji TUTAJ

 

dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ jest profesorem uczelni w Instytucie Socjologii UJ, kierownikiem Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS UJ. Absolwentem socjologii i psychologii na UJ. Łączy działalność praktyczną (w zakresie psychoterapii, treningów, diagnozowania) i teoretyczną (jest autorem ponad 90 publikacji). Jego główne zainteresowania naukowe obejmują: socjologię problemów społecznych, pracę socjalną, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, wideotrening komunikacji, konstrukcjonizm społeczny. Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Society for the Study of Social Problems; American Sociological Association; International Consortium for Social Development (Vice President, od 2005). Współpracował z Fontys University of Applied Sciences w Tilburgu (Holandia), Evangelische Fachhochschule w Berlinie; Fundazione G. Brodolini (Rzym); Fachhochschule w Frankfurcie nad Menem; Employment Department w Sheffield (Wielka Brytania) oraz uniwersytetami i placówkami badawczymi w kraju (Uniwersytet Łódzki, Instytut Spraw Publicznych). Jego hobby to gra w piłkę nożną, pływanie i jazda na rowerze.

Więcej informacji TUTAJ

 

dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ - jej główne zainteresowania naukowe obejmują: socjologię problemów społecznych, socjologię dzieciństwa i rodziny, pracę socjalną, badania w działaniu (AR, PAR), terapię społeczną oraz podejście systemowe w terapii rodzin. Wraz z zespołem profesjonalistów prowadzi badania związków między traumą wczesnodziecięcą i procesem odzyskiwania podmiotowości przez dzieci z doświadczeniem krzywdzenia, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Trener rozwoju osobistego oraz komunikacji opartej na empatii, obecnie w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty akredytowanego przez PTP. Jest członkiem towarzystw naukowych: European Association of Schools of Social Work, Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej. Obecnie opiekun Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJ, zastępca Redaktora Naczelnego "Zeszytów Pracy Socjalnej", czasopisma wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stały recenzent w czasopiśmie "Journal of Social Work". Pełniła funkcję Kierownik studiów na kierunku praca socjalna w Instytucie Socjologii UJ.

Więcej informacji TUTAJ

 

dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ - socjolog, kliniczny pracownik socjalny, superwizor pracy socjalnej, profesor w Zakładzie Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ, kierownik studiów II stopnia na kierunku praca socjalna w IS UJ. Pełni na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcję Koordynatora do spraw dostępności. Począwszy od 1989 roku zaangażowany w pracę socjalną i terapię społeczną w obszarze zdrowia psychicznego. Od 2007 roku sekretarz Zarządu, a od 2019 roku wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, od 2013 roku w Zarządzie (wiceprezes i prezes) Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. Autor publikacji z zakresu socjologicznej pracy socjalnej, zdrowia psychicznego oraz ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Od ponad dziesięciu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne skupione na personalistycznym i klinicznym podejściu w pracy socjalnej, poszukując inspiracji w dziełach i praktyce Janusza Korczaka, Carla Rogersa, Viktora Frankla i Antoniego Kępińskiego.

Więcej informacji TUTAJ

 

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ - Zastępczyni Dyrektor IS UJ ds. dydaktycznych, kierownik programu doktorskiego w dyscyplinie Nauki Socjologiczne w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, członkini Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ oraz etnologii na Wydziale Historycznym UJ. Ukończyła studium Zarządzania i Biznesu na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz szereg szkoleń, m.in. z zakresu visual data in digital ethnography, psychoterapii psychodynamicznej, socjoterapii, NLP, hipnozy w psychoterapii, medycynie i pomocy psychologicznej, języka migowego. Ma wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, w latach 1996 - 2006 pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, od 2005 roku pracuje jako wykładowca akademicki. Jej działalność naukowa koncentruje się wokół socjologii problemów społecznych, wykluczenia społecznego, socjologii przestrzeni – m.in. poznania społecznego, zachowań terytorialnych – oraz socjologii sensorycznej. Autorka raportów z badań, ekspertyz, książek i artykułów, koordynatorka i realizatorka projektów naukowych eksplorujących m.in. efektywność działań pomocowych, mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego, zachowania przestrzenne, praktyki społeczne.

Więcej informacji TUTAJ

 

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ - ukończyła socjologię i filologię polską, jest profesorem uczelni w Instytucie Socjologii UJ. Od 2002 roku członkini zespołów badawczych w kilku projektach międzynarodowych dotyczących problematyki obywatelskości i procesów partycypacyjnych na poziomie lokalnym, wykluczenia społecznego w mieście, sytuacji imigrantek na rynku pracy. Jako stypendystka Rządu Włoskiego odbywała staż na Università Cattolica w Mediolanie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii i antropologii miasta oraz przestrzeni, socjologii społeczności lokalnych, socjologii problemów społecznych, zagadnień zrównoważonego rozwoju społecznego oraz mechanizmów wytwarzania wiedzy w interdyscyplinarnych i międzysektorowych zespołach. Autorka i współautorka ekspertyz, raportów i metod dla instytucji publicznych i pozarządowych, członkini wielodyscyplinarnych i międzyinstytucjonalnych zespołów zadaniowych.

Więcej informacji TUTAJ