dr Zbigniew Drąg

stanowisko: adiunkt

e-mail: usdrag@cyf-kr.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • wielkie struktury społeczne
 • teoria demokracji i elit
 • propaganda polityczna

Wybrane publikacje

 • Drąg Z, K. Gorlach (2019), Rolniczki jako menedżerki. „Studia Socjologiczne” 4 (235), s. 129-156.
 • Gorlach K., Z. Drąg (2019(, Rolniczki jako uczestniczki życia społecznego. „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica” 68, s. 47-66.
 • Ploeg van der J.D. et al (2019), The economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe. “Journal of Rural Studies”. vol. 71, pp. 46 – 61.
 • Gorlach K, Z. Drąg (2019), Od gospodarstwa chłopskiego do przedsiębiorstwa rodzinnego. W: M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin (red.). Ciągłość i zmiana: sto lat rozwoju polskiej wsi. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi I Rolnictwa PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, tom 1, ss. 323 – 349.
 • Gorlach K., Z. Drąg, P. Nowak (2012), Women on … Combine Harvesters? Women as Farms Operators in Contemporary Poland, "Eastern European Countryside", vol. 18, s. 5 - 26.
 • Cebulska-Wasilewska A., Z. Drąg, J. Miszczyk, J. K. Kim (2011), Health Risk Impact due to Exposure to I with Low and High Doses Evaluated with Micronucleus Assay, „Journal of Radiation Industry", No 4, vol. 4.
 • Gorlach K., Z. Drąg (2011), Kobiety na kombajnach: właścicielki gospodarstw rolnych w Polsce współczesnej, w: Gender w społeczeństwie polskim, K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.), NOMOS: Kraków, s. 280-297.
 • Cebulska-Wasilewska A., Z. Drąg, R. Majewska (2010), Badanie świadomości studentów odnośnie środowiskowych i zawodowych czynników ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej oraz metod prewencji, „Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine", vol. 3, 50 – 61.
 • Gorlach K., Z. Drąg (2009), Źródła wiedzy i informacji w opiniach właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1994-2007, w: Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii, K. Slany, Z. Seręga (red.), NOMOS: Kraków, s. 213-228.
 • Drąg Z. (2008), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Raport z badań, Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej: Kraków, s. 60.
 • Wasilewski J., W. Betkiewicz, Z. Drąg, A. Dudzińska, A. Horolets, Z. Kinowska, M. Kococik, E. Nalewajko, I. Pańków, A. Radiukiewicz (2007), Wybory 2006 w powiatach. Kampania-aktorzy-strategie, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: Warszawa, s. 70.
 • Cebulska-Wasilewska A., Z. Drąg, J. Rachtan, Z. Rudek (2006), Cytogenetic Damage Detected in Lymphocytes of Doners from Małopolska Region in Poland and Cancer Incidence in the Follow-Up Studies, w: K.C. Donnelly, L.H. Cizmas (eds.), Environmental Health in Central and Eastern Europe, Netherlands Springer Verlag: Dordrecht, s. 53 – 64.
 • Drąg Z. (2005), Postawy polityczne młodzieży wiejskiej: studenci pochodzenia chłopskiego jako odrębny segment młodzieży wiejskiej?, w: W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, K. Gorlach, G. Foryś (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, s. 245 – 266.
 • Drąg Z. (2005), Wykształcenie jako czynnik zróżnicowania postaw politycznych młodzieży wiejskiej we współczesnej Polsce, „Problemy społeczne i ekonomiczne", vol. 2.
 • Gorlach K., Z. Drąg, P. Nowak (2005), Ku wsi zdezagraryzowanej? Ludność wiejska i rolnicza w świetle wybranych danych spisu powszechnego, "Studia Socjologiczne" 2004, Nr 1, s. 31-45.
 • Drąg Z. (2004), Integracja Polski z Unią Europejską: zainteresowanie, nadzieje i obawy młodzieży wiejskiej, „Problemy Polityki Społecznej", Nr 6, s. 171 – 184.
 • Gorlach K., Z. Drąg (2004), Individualism in a Globalising World: Polish Rural Youth and EU Enlargement, „Polish Sociological Review", vol. 3 (147), s. 293 – 318.
 • Gorlach K., Z. Seręga, Z. Drąg (2003), Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej. Aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unia Europejską, Instytut Spraw Publicznych: Warszawa, ss. 178.
 • Cebulska-Wasilewska A., Z. Drag, W. Dyga (2003), The Influence of Occupational Exposure to Pesticides on the Level of DNA Damage Induced in Human Lymphocytes (Polish Group) by UV-C and X-rays, w: A. Cebulska-Wasilewska, W. W. Au, R. J. Sram, (eds.), „Human Monitoring for Genetic Effects", IOS Press, Amsterdam 2003, s. 198 – 213.
 • Drąg Z. (2001), Koncentracja zarządzania i kontroli w polskiej gospodarce, „Kultura i Społeczeństwo", Nr 1, s. 143 - 158.
 • Cebulska-Wasilewska A., Z. Drąg, W.Dyga, A. Wierzewska, C. Siffel, M. Horvath, W. Au (2000), Induction of DNA and Cytogenetic Damage in Lymphocytes 0f Polish Workers Exposed to Pesticides, "Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine", No 6(4), s. 272 – 287.
 • Drąg Z. (1999), Elita biznesu: Autonomiczny segment elity politycznej?, w: J. Wasilewski (red.), Elita polityczna 1998, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, s. 57 - 74.