Rozliczenie, stypendia, dokumentowanie dorobku

Rozliczenie roku - rok akademicki 2020/2021

Zgodnie z Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich, § 14, pkt. 2:

W celu zaliczenia roku studiów doktorant jest zobowiązany do 30 czerwca każdego roku akademickiego złożyć kierownikowi studiów doktoranckich następujące dokumenty:
1) sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym roku akademickim;
2) opinię opiekuna naukowego albo promotora o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
3) inne dokumenty wymagane przez plan i program studiów;
4) inne dokumenty określone przez Rektora w zarządzeniu dotyczącym dokumentacji przebiegu studiów


Do rozliczenia roku 2020/2021 wymagane będzie złożenie:

 1. Wypełnionego FORMULARZA ROZLICZENIA
 2. Podpisanej OPINII PROMOTORA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO
   

W związku z koniecznością oceny sprawozdań oraz dokumentów potwierdzających dorobek naukowy osób, które złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej - pełną dokumentację należy złożyć najpóźniej do 17 września 2021 r. (piątek) w formie skanu i wydruku.

Wnioski o stypendia oraz skany załączników potwierdzających aktywność naukową należy zamieszczać w systemie USOSweb. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Instytucie Socjologii UJ w pokoju 49, codziennie od godziny 11:00 do 14:00. Proszę zwrócić uwagę na to, żeby wersja wydrukowana była zgodna z wersją zamieszczoną w systemie USOSweb.

 

Dorobek naukowy oceniać będzie komisja wewnętrzna w składzie:

 • dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ - Pełnomocniczka Dziekana ds. studiów doktoranckich
 • dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ
 • mgr Olga Maciejewska - przedstawicielka doktorantów i doktorantek

 

Harmonogram pracy komisji:

 • 20 września br. – ocena sprawozdań i złożonej dokumentacji przez komisję oceniającą
 • do 24 września br. – sekretariat wysyła e-maile z informacją czy dokumentację należy uzupełnić
 • od 24 września do 29 września br. – możliwość uzupełnienia dokumentacji oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne komentarze komisji oceniającej (drogą mailową na adres: u.sarwa@uj.edu.pl)
 • 30 września do 1 października br. – ostateczna ocena dorobku naukowego doktorantów, przygotowanie protokołów i przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów komisji ds. stypendialnych
   

Informujemy, że wnioski o stypendium doktoranckie i z dotacji projakościowej są już dostępne w systemie USOSweb.

Sposób i zasady składania wniosków, w stosunku do ubiegłego roku, pozostają, co do zasady, bez zmian. Wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie Instytutu Socjologii (pokój 49). Dokumentację potwierdzającą osiągnięcia należy załączyć w formularzu w USOSweb w formie załączników do wniosków.

Stypendia

Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej obowiązują zasady przyznawania stypendium na dotychczasowych zasadach. Stypendia przyznawane są ze środków Wydziału Filozoficznego.

Podstawą do przyznawania doktorantom i doktorantkom stypendium doktoranckiego jest art. 200 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały określone w Regulaminie studiów doktoranckich uchwalonym przez Senat UJ w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji o stypendiach znajduje się na stronie Wydziału Filozoficznego UJ


W roku akademickim 2020/2021 swoją moc zachowują zarządzenia Rektora UJ regulujące zasady i tryb przyznawania stypendiów:
nr 43 z 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim
nr 44 z 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jagiellońskim

W związku z powyższym dalej obowiązują regulacje dotyczące m.in. konieczności wydruku i złożenia przez doktoranta podpisanej wersji papierowej wniosku z systemu USOSweb, a także minimalne limity przyznań stypendium doktoranckiego, określone w § 5 ust. 5 pkt 2 i 3 zarządzenia nr 43.

Zgodnie z § 5 ust. 4 zarządzeń kryteria oceny doktoranta oraz system punktacji może być zmieniony przed rozpoczęciem roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane.

Dokumentowanie dorobku naukowego

Dorobek publikacyjny doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Jagiellońskiego powinien być rejestrowany w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W razie pytań i wątpliwości dotyczących sposobu deponowania informacji w RUJ, można kontaktować się z pracowniczkami Biblioteki IS UJ.


Zasady rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników i pracowniczek oraz doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji określone zostały w Zarządzeniu nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 października 2018 roku.


Aby publikacja mogła zostać uwzględniona do dorobku przez komisję stypendialną na Wydziale Filozoficznym UJ, należy podać w RUJ afiliację Wydziału Filozoficznego.


Zobacz: Informacja o dokumentach potwierdzających osiągnięcia doktorantów i doktorantek
 

Stypendium przyznawane przez MNiSW

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców dostępny jest na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317605