"Sfera publiczna w Polsce a religia"

Zapraszamy na spotkanie w ramach cyklu "Socjologia w centrum" pt. "Sfera publiczna w Polsce a religia: dyskurs wokół aborcji, in vitro i homoseksualności". Spotkanie odbędzie się 22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala nr 79 (II p.).

W dyskusji podejmiemy próbę odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jakie miejsce w sferze publicznej zajmuje religia?
  • Dlaczego dyskurs wokół tematów biopolitycznych (aborcja, in vitro, homoseksualność) zasługuje na badanie?
  • Gdzie lokują religię dyskursy, w takich obszarach jak edukacja, polityka, media?
  • Jakie wizje religii w sferze publicznej w Polsce wyłaniają się z prowadzonych badań?

W spotkaniu w roli panelistów udział wezmą: prof. dr hab. Irena Borowik (IS UJ), dr Katarzyna Zielińska (IS UJ), dr Marcin Zwierżdżyński (Akademia Ignatianum), mgr Inga Koralewska (IS UJ). Komentarz: dr hab. Dorota Hall, prof. IFIS PAN.

Podczas spotkania podjęta zostanie dyskusja nad częściowymi wynikami realizacji grantu NCN pt. "Dyskurs publiczny w Polsce a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014". Badania realizuje zespół w składzie: Irena Borowik, Agnieszka Dyczewska, Inga Koralewska, Joanna Mleczko, Katarzyna Zielińska, Marcin Zwierżdżyński.

 

O uczestnikach spotkania:

prof. dr hab. Irena Borowik - religioznawczyni i socjolożka, prof. zw. w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zakładem Społecznych Badań nad Religią. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na socjologii religii, w tym w szczególności socjologicznych teoriach religii, przemianach religijnych w Środkowo – Wschodniej Europie, religijności polskiego społeczeństwa, związkach religii z tożsamością indywidualną i zbiorową oraz z życiem codziennym. Realizowała liczne projekty badawcze, własne, krajowe i międzynarodowe, które owocowały publikacją artykułów i książek: Charyzma a codzienność. Studium wpływu religii na życie codzienne (1990), Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce, (1997), Odbudowywanie pamięci. Przemiany religijne w Środkowo-Wschodniej Europie (2000), Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań, (wspólnie z Tadeuszem Doktorem; 2001), Jak w witrażach. Tożsamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie (2013). Pomysłodawczyni i redaktorka serii wydawniczej „Socjologia religii”, redaktorka ponad 30 monografii w języku polskim i angielskim i ponad 100 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz monografiach zbiorowych, współzałożycielka i prezeska Zakładu Wydawniczego NOMOS (od 1991r), inicjatorka założenia i przewodnicząca w dwóch pierwszych kadencjach stowarzyszenia ISORECEA (International for the Study of Religion in Eastern and Central Europe Association – 1995r.), członkini międzynarodowych organizacji skupiających socjologów religii, w tym przedstawicielka Środkowo –Wschodniej Europy w International Society for Sociology of Religion w latach 2002-2012. Członkini rad programowych kilku międzynarodowych i krajowych czasopism.

Kieruje projektem „Dyskurs publiczny a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014".

dr Katarzyna Zielińska - socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na temacie religii we współczesnych społeczeństwach, kwestii dotyczących religii i polityki, a również zagadnień dotyczących społeczno-kulturowej tożsamości płci, szczególnie w Europie Środkowowschodniej. Kierowała projektem badawczym „Religia w polskiej polityce w kontekście integracji europejskiej". Obecnie jest zaangażowana w projekty międzynarodowe (Religion and Human Rights) i krajowe finansowane z Narodowego Centrum Nauki („Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organizacjach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Szwecji i Belgii" oraz „Kontrola demokratyczna i legitymizacja Europejskiej Polityki Zagranicznej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa"). Jest autorką wielu artykułów publikowanych m.in. w krajowych (Kultura i społeczeństwo, Przegląd Religioznawczy, Studia Humanistyczne AGH) i międzynarodowych czasopismach (m.in. East European Politics and Societies, Religion, Religion State and Society) oraz monografii „Spory wokół teorii sekularyzacji" (Nomos 2009) oraz „W walce o hegemonię? Religia w polskiej sferze publicznej na przykładzie debat sejmowych" (WUJ 2018). Jest również współredaktorką kilku książek („Kobieta w kulturze i społeczeństwie", Rabid 2009; „Democracy, State and Society. European Integration in Central and Eastern Europe", Wydawnictwo UJ, 2011; "Collective Identity and Democracy. The Impact of EU Enlargement", Peter Lang, 2012 oraz "Opór i dominacja. Antologia tekstów", Nomos, 2015).

W projekcie „Dyskurs publiczny a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014" zajmuje się badaniem roli religii w formalnej sferze publicznej, na przykładzie sejmowych debat plenarnych wokół regulacji dostępu do aborcji i in-vitro, prawnego uznania związków partnerskich oraz zmiany ustawy dotyczącej uzgodnienia płci.

dr Marcin Zwierżdżyński – socjolog, religioznawca, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. Naukowo zajmuje się głównie socjologią religii. Napisał m.in. dwie książki: Gdzie jest religia? (2009) na temat teorii niewidzialnej religii, oraz Konstruowanie znaczeń religii w szkole (2014), w której dokonał analizy porównawczej podręczników katechetycznych Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego i zielonoświątkowego. Jest członkiem międzynarodowego zespołu badawczego „Religion and Human Rights 2.0”, w którym zajmuje się wpływem religijności młodzieży na postrzeganie praw człowieka. Od kilku lat interesuje się także zarządzaniem strategicznym w obszarze polityk publicznych. W latach 2013-2017 był członkiem Zespołu ds. monitorowania strategii rozwoju UJ. Jest kierownikiem projektu „Humanistyka ma przyszłość”, którego celem jest poprawa wizerunku nauk społecznych i humanistycznych w polskim społeczeństwie. Laureat Nagrody im. Floriana Znanieckiego, członek Rady Młodych Naukowców VI kadencji.

W projekcie „Dyskurs publiczny a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014” zajmuje się analizą podręczników szkolnych do wiedzy o społeczeństwie, wprowadzenia do życia w rodzinie, religii i etyki oraz teoretycznym opracowaniem pojęcia legitymizacji.

mgr Inga Koralewska - socjolożka. Doktorantka w Instytucie Socjologii UJ. Absolwentka filozofii i socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wpływu religii na kształtowanie dyskursu na temat aborcji oraz na decyzje reprodukcyjne kobiet. Pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Borowik przygotowuje rozprawę doktorską pt. Religia w dyskursie wokół aborcji w Polsce. Analiza dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego, tygodników opinii i doświadczeń kobiet”. Jest ona członkinią International Society for the Society of Religion, The International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association oraz British Sociological Association. Jest autorką artykułów publikowanych w pracach zbiorowych i w Studiach Humanistycznych AGH. Poza działalnością naukową jest aktywna na polu walki o prawa człowieka, m. in. pełni funkcję członkini zarządu w organizacji European Network of Migrant Women.

W projekcie „Dyskurs publiczny a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki” zakres jej prac obejmuje analizę tygodników W Sieci, Do Rzeczy, Tygodnik Powszechny, Gość Niedzielny, Polityka, Przegląd w wybranym okresie czasu (lata 2005-2015) pod kątem występowania odniesień do religii w artykułach dotyczących aborcji. 

dr hab. Dorota Hall – antropolożka kultury i socjolożka, profesorka nadzwyczajna w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, krajowa ekspertka ds. badań terenowych w sieci FRANET koordynowanej przez Agencję Praw Podstawowych UE oraz wiceprezeska Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Religią w Europie Środkowo-Wschodniej (ISORECEA). W latach 2011–2014 prowadziła badania na temat religii i nieheteronormatywności. Jest autorką książki "W poszukiwaniu miejsca. Chrześcijanie LGBT w Polsce" (Warszawa: IFiS PAN, 2016).

Data opublikowania: 15.03.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed