Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ

Cykl Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego to seria wykładów on-line wybitnych przedstawicieli i przedstawicielek życia naukowego w Polsce i na świecie.

Podczas Spotkań podejmowane są najbardziej aktualne i ważne społecznie tematy. Formuła pomyślana została jako połączenie wykładu zaproszonego Gościa z otwartą dyskusją z udziałem zainteresowanych uczestników i uczestniczek wydarzenia. To szansa na rozmowę z Mistrzami i Mistrzyniami, wymianę myśli i doświadczeń, spotkanie w gronie osób reprezentujących różne obszary nauki i życia społecznego.

Cykl organizowany jest przez Instytut Socjologii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ we współpracy z Sekcją Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Ewa Łętowska "O prawie i jego artefaktach"

17 grudnia 2020 r.


Kilka słów o wykładzie:

Prawo jest zjawiskiem normatywnym, mówi „jak ma być”. U swej genezy powstaje jako tekst uchwalony przez parlament. Ale jest to instrument żyjący - uchwalone i „wypuszczone w świat” – zmienia się pod wpływem tych, którzy je stosują i którzy swoją interpretacją nadają mu inną postać lub znaczenie. To zjawisko normalne, w pewien sposób zamierzone i pozostające – do pewnego stopnia – pod kontrolą. Niekiedy jednak spod kontroli się wymyka i wtedy prawo staje się przedmiotem interesownej manipulacji. Jedno z najbardziej rozpowszechnionych złudzeń dotyczy relacji tekst prawa – rzeczywistość. To idealizujące złudzenie (któremu niestety, także ulegają nauczający prawa) rzutuje na nieadekwatność metod, przy pomocy których chce się badać rzeczywistość ukształtowaną przez prawo (zawodność wywiadu, gdy chce się badać coś, ma pozostać w ukryciu; zawodność badań prowadzonych w oparciu o orzecznictwo sądowe). W konsekwencji wnioski optymalizacyjne będą oparte o fałszywy fundament, a ocena rzeczywistej relacji prawo-rzeczywistość pozostaną nierozpoznane. Jak odróżniać prawo od jego zmanipulowanego, nierozpoznanego artefaktu? Jaką rolę odgrywa tu spór o aksjologiczny paradygmat: czy prawo ma być mieczem w ręku silniejszego, czy też tarczą służącą słabszemu.

Profesor Ewa Łętowska

 

Zaproszenie Profesor Ewy Łętowskiej na wykład

 

Ewa Łętowska - prawniczka, profesor dr hab., dr h.c. (multi); członkini rzeczywista PAN, członkini czynna PAU, pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich (1988-1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011). Specjalizuje się w prawie cywilnym, konstytucyjnym, prawach człowieka. Autorka kilkuset publikacji naukowych. Zajmuje się także eseistyką i popularyzacją, a także pisuje o muzyce poważnej. Sama za najbardziej znaczące (z różnych względów) pozycje w ostatniego dwudziestolecia swej pracy uważa:

  • Zbieg norm w prawie cywilnym, Warszawa 2002;
  • Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999 (nagrody im. L. Petrażyckiego, nagroda naukowa im. M. Kopernika);
  • Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004;
  • „Multicentryczność” systemu prawa i wykładnia jej przyjazna [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005;
  • Nieodzowność wykładni dynamicznej przy ocenie reżimu prawnego Kościelnej Komisji Majątkowej (przyczynek do braków w metodach prawniczej analizy problemu) [w:] Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. i wstęp R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik, Warszawa 2012;
  • Odpowiedzialność Kościoła za szkody wyrządzone przez księży, „Państwo i Prawo” nr 3/2015, s. 6-20;
  • Prawo – miecz czy tarcza? [w:] Filozofia prawa. Normy i Fakty, red. J. Hołówka, B. Dziobkowski, Warszawa 2020.

 

Zapraszamy Państwa do wysłuchania NAGRANIA WYKŁADU

 

Organizator: 
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Współorganizatorzy:
Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ
Sekcja Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego