Egzamin końcowy - magisterium

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem Przygotowanie i pisanie pracy magisterskiej w Instytucie Socjologii UJ oraz z nowym formularzem oceny pracy magisterskiej.

Tutaj znajdą Państwo informacje o polityce antyplagiatowej IS UJ.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2018 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych, który zawiera szczegółowe informacje obowiązujące studentów kończących studia.


W sekretariacie należy złożyć:

 

UWAGA! Od 1 października 2019 roku obowiązują nowe formularze wniosków o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych (dyplom oraz suplement do dyplomu) w tłumaczeniu na język angielski. Nowe formularze wniosków dotyczą wszystkich osób, których egzamin magisterski odbędzie się w terminie od 1.10.2019 r. 


Opłaty za dyplom należy dokonać na konto indywidualne wygenerowane z systemu USOS. Po dokument z numerem konta należy zgłosić się osobiście do sekretariatu studiów II stopnia.

Formularz dla absolwentów należy uzupełnić w systemie USOS.

Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć na minimum 10 dni przed egzaminami końcowymi.


W przypadku niemożności osobistego odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych, należy złożyć w sekretariacie Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem

UWAGA! Informacja o odpisach dyplomu w języku angielskim i innych językach obcych.