Egzamin końcowy - magisterium

§ 18 ust. 1 Regulaminu studiów (Załącznik do uchwały nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.) stanowi:

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora najpóźniej do 15 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.

Termin ten nie może być przesunięty.
 

Prosimy o zapoznanie się z:

 

Informujemy, że ze względu na zdalny tryb przeprowadzania egzaminów magisterskich oraz specyfikę aplikacji MsTeams, każda osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest do posiadania aktywnego adresu mailowego w domenie uj.edu.pl. 

Jeżeli student lub studentka posługuje się innym adresem mailowym (ma podany inny adres mailowy w systemie USOS), zobowiązany/a jest do przekazania przed obroną sekretariatowi studiów II stopnia drogą mailową swojego adresu w domenie uj.edu.pl


Zobacz: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

DOKUMENTY

W sekretariacie studiów II stopnia należy złożyć:

 

Opłaty za dyplom należy dokonać na konto indywidualne wygenerowane z systemu USOS. Po dokument z numerem konta należy zgłosić się osobiście do sekretariatu studiów II stopnia (p. 49) lub zwrócić się z prośbą o wygenerowanie dokumentu drogą mailową na adres: agnieszka.radzik@uj.edu.pl


Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć na minimum 10 dni przed egzaminami końcowymi.


Jednocześnie informujemy o możliwości wypełnienia formularza dla przyszłych absolwentów: zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów. Formularz dostępny jest po zalogowaniu na STRONIE USOSWEB. Wypełnienie formularza w takiej formie nie jest obowiązkowe.


W przypadku niemożności osobistego odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych, należy złożyć w sekretariacie (p. 49) Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem.


UWAGA!
Prosimy o zapoznanie się z informacją o odpisach dyplomu w języku angielskim i innych językach obcych.
 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem Przygotowanie i pisanie pracy magisterskiej w Instytucie Socjologii UJ oraz z formularzem oceny pracy magisterskiej.


Informacje o polityce antyplagiatowej w IS UJ znajdą Państwo w DOKUMENCIE