Praktyki

Instytut Socjologii UJ organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów.

Studenci studiów pierwszego stopnia zobowiązani są do odbycia w trakcie studiów (pomiędzy II a VI semestrem studiów) praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie.

Za odbycie praktyk studenci otrzymują 2 punkty ECTS oraz zaliczenie. Punkty są dopisywane do łącznej liczby punktów uzyskanych na III roku niezależnie od terminu odbycia praktyk. Brak zaliczenia praktyki powoduje brak zaliczenia roku, w którym powinna być ostatecznie zrealizowana (to jest III roku studiów licencjackich).

Lista instytucji, z którymi Instytut Socjologii UJ podpisał umowy o praktykach, dostępna jest TUTAJ.

Przydatne informacje

» W jakim celu odbywa się praktykę?

Praktyki zawodowe mają przede wszystkim na celu:

 • poszerzenie oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach
 • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z daną specjalnością w ramach socjologii
 • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych
 • poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy, procedur,
 • procesu planowania pracy w danej instytucji/firmie
 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach w instytucji/firmie, doskonalenie umiejętności w zakresie wykonywanych czynności na poszczególnych stanowiskach
 • zapoznanie z możliwościami oraz specyfiką pracy, którą można wykonywać po ukończeniu socjologii
 • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, podejmowania decyzji,odpowiedzialności za powierzone zadania, organizacji pracy własnej, kształtowanie etyki zawodowej
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy, nawiązanie kontaktów zawodowych
 • poznanie obszarów, w których studenci i studentki mogą rozwijać swoje szeroko pojęte zainteresowania o charakterze socjologicznym

» Gdzie można odbywać praktykę?

Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, samorządu terytorialnego, instytucjach społecznych, organizacjach społecznych, fundacjach, placówkach kulturalnych, oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, organizacjach z branży doradztwa personalnego, badań opinii publicznej, usług szkoleniowych, konsultingu, mediów i reklamy, lub innych jednostkach organizacyjnych, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.

Praktyka może się także odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej oraz wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

Możliwa jest także realizacja praktyki poprzez zaangażowanie w prace w Instytucie Socjologii UJ (np. przy organizacji konferencji).

Studenci i studentki mogą także skorzystać z oferty praktyk dostępnych na stronie Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego lub ofert przedstawianych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studenci i studentki odbywają praktyki w wybranym przez siebie miejscu, zgodnie z profilem kierunku studiów oraz indywidualnymi zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Praktyka powinna być czasem orientacji zawodowej.

» Jaką formę może mieć praktyka?

Praktyka może mieć formę:

 • pracy lub wolontariatu w administracji państwowej i samorządowej
 • pracy lub wolontariatu w instytucjach pozarządowych, organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • pracy w agencji badawczej, firmie konsultingowej lub z branży doradztwa personalnego na stanowisku związanym z badaniami społecznymi, rozwiązywaniem problemów społecznych, organizacją życia społecznego lub zarządzaniem zespołami ludzi
 • pracy w firmie zajmującej się zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR), która może uwzględniać na przykład: zapoznanie z ogólnymi zasadami funkcjonowania działu kadr, poznanie strategii personalnej firmy, zasad prowadzenia akt osobowych, procedury rekrutacji i selekcji pracowników, udział w procesie rekrutacji pracownika, analiza dokumentów, uczestniczenie w przeprowadzonych rozmowach, zapoznanie się z systemem ocen pracowniczych (sporządzenie kwestionariusza oceny pracownika na wybranym stanowisku pracy), zapoznanie się z systemem szkoleń prowadzonych w firmie oraz systemem wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych pracowników, diagnozowanie poziomu satysfakcji pracowników w firmie
 • pracy w firmie marketingowo-reklamowej czy medialnej: zapoznanie się z zarządzaniem i strategią funkcjonowania instytucji, rodzajem stosowanych metod i technik badawczych oraz ich wykorzystanie w praktyce, podjęcie działań wspomagających promocję i reklamę instytucji (działań związanych z PR instytucji)
 • pracy w instytucjach zajmujących się badaniem opinii publicznej czy prowadzących szkolenia
 • realizacji projektów w ramach działalności kół naukowych
 • realizacji projektów prowadzonych w Instytucie Socjologii lub innych jednostkach naukowo-badawczych
 • organizacji życia naukowego, kulturowego i sportowego Uniwersytetu, Wydziału Filozoficznego lub Instytutu Socjologii.

Nie można zaliczyć praktyki, która ogranicza się tylko do:

 • wykonywania prac biurowych: obsługi urządzeń biurowych, prowadzenia korespondencji, administrowania skrzynką poczty elektronicznej
 • porządkowania dokumentacji instytucji/przedsiębiorstwa
 • korekty (stylistycznej, językowej itp.) czy redakcji dokumentów/tekstów
 • edycji raportów – przepisywania danych, edycji graficznej, językowej
 • poznania zakresu prac podejmowanych w danej instytucji/firmie
 • obsługi centrali telefonicznej
 • zapewnianie/zamawianie materiałów biurowych
 • prac, które nie posiadają socjologicznego aspektu.
Powyższe czynności mogę pojawić się w trakcie odbywanej praktyki, ale nie mogą one jej zdominować ani nie może się ona ograniczać tylko do nich

» Jakie formalności należy spełnić?

Forma, warunki i termin praktyk muszą zostać uzgodnione przed rozpoczęciem praktyk z osobą wyznaczoną do koordynowania praktyk. Student i studentka muszą przedstawić wstępny plan praktyk oraz uzyskać akceptację formy i terminu praktyk (załącznik 1).

Do podjęcia praktyk wymagane są następujące dokumenty:

 • porozumienie o odbyciu praktyk (2 egzemplarze: dla instytucji/firmy przyjmującej na praktyki oraz Instytutu Socjologii UJ) – załącznik 2 (przekazuje je koordynatorka ds. praktyk)
 • skierowanie na praktyki (na żądanie firmy/instytucji, w której będą odbywane praktyki) – załącznik 3 (przekazuje je koordynatorka ds. praktyk)
 • karta praktykanta – załącznik 4

Przed rozpoczęciem praktyki student i studentka muszą dostarczyć do instytucji/ firmy/organizacji porozumienie w sprawie organizacji praktyk

Istnieje możliwość wystąpienia na wniosek studenta do wybranej instytucji/firmy/ organizacji z prośbą o przyjęcie na praktykę. W sprawie wybranych miejsc, a także ewentualnego przygotowania i wysłania prośby o przyjęcie na praktyki, należy zwracać się do osoby koordynującej praktyki w Instytucie Socjologii.

Osoby pracujące zawodowo lub jako wolontariusze w miejscach wymienionych w pkt. 6-8 mają możliwość złożenia zaświadczenia z opisem wykonywanych obowiązków, na podstawie którego zostaną im zaliczone praktyki zawodowe (po uprzedniej konsultacji z opiekunem praktyk).

» Jak rozliczyć praktykę?

Zaliczenia praktyk dokonuje osoba wyznaczona do koordynowania praktyk na podstawie odpowiednich dokumentów, a zwłaszcza porozumienia o odbyciu praktyk oraz karty praktykanta lub wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta lub studentki i opisem zakresu obowiązków.

Karta praktykanta musi zawierać:

 • dane studenta
 • dane Firmy/Instytucji
 • termin i wymiar godzin praktyki
 • zagadnienia i prace jakie wykonywał student i studentka w trakcie praktyki;ogólną opinię o praktykancie
 • ogólną ocenę odbytej praktyki
 • pieczęć i podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyki

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia.

Oferty praktyk

» Nabór na wolontariat Miesiąca Fotografii w Krakowie

Trwa nabór na wolontariat Miesiąca Fotografii w Krakowie.

Od 2002 roku Miesiąc Fotografii w Krakowie organizowany przez Fundację Sztuk Wizualnych jest jednym z najważniejszych cyklicznych wydarzeń kulturalnych w Polsce i Europie, oferującym program bogaty w liczne wystawy, wydarzenia towarzyszące, imprezy czy warsztaty.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 21.05-21.06.2020 roku.

Co roku MFK oferuje szansę rozwoju na różnych polach - od prac technicznych i manualnych przy montażach wystaw, przez rozwój artystycznych pasji i umiejętności fotograficznych, współpracę z galeriami aż po doświadczenia organizacyjne związane ze współpracą i zarządzaniem zespołem. W ramach MFK odbyć można nawet 120 godzin praktyk, a po zakończonej współpracy studenci i studentki mogą otrzymać spersonalizowane referencje.

Więcej informacji na temat oferty praktyk: MFK - OFERTA PRAKTYK

Zgłoszenia można przesyłać do 29.02.2020 roku poprzez Formularz zgłoszeniowy

Więcej o wolontariacie MFK


» Klub Jędruś Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta

Klub Jędruś Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta zaprasza do współpracy w ramach praktyk studenckich.

Jeśli jesteś osobą otwartą, masz pomysły i zacięcie społeczne, lubisz ludzi i chcesz sprawdzić, jak funkcjonują miejskie ośrodki kultury, to czekamy właśnie Ciebie!

W gronie absolwentek IS UJ, na pewno znajdziesz możliwość realizacji swoich potrzeb i pomysłów, oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń. W ramach praktyk w naszym klubie będziesz mieć możliwość udziału w świetlicy osiedlowej, uczestniczyć lub projektować działania dla społeczności lokalnej, poznasz formalne warunki funkcjonowania naszej jednostki, jeśli będzie taka możliwość, zobaczysz jak projektuje się/przeprowadza/rozlicza projekty grantowe i projektowe. Najważniejsze są dla nasz Twoje umiejętności i pasje, które wspólnie możemy przekuć w konkretne aktywności.
Zobacz, jak pracuje się w kulturze! 


Kontakt:

Adres: os. Centrum A 6a
31-923 Kraków

Telefon: 12 644 68 10 wew. 21

E-mail: jedrus@krakownh.pl

Facebook, Instagram: @klubjedrus

Kontakt

dr hab. Magdalena Ślusarczyk
koordynatorka ds. praktyk - SOCJOLOGIA
dyżury: wtorek
godz. 12.00 - 13.00, p. 77
magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl
 

mgr Agnieszka Radzik-Kupiec
koordynatorka ds. praktyk - PRACA SOCJALNA
dyżur: poniedziałek
godz. 10.00–14.00, p. 59d
agnieszka.radzik@uj.edu.pl
tel. 12 663 17 29
fax: 12 430 20 99