Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+

Program Erasmus+ umożliwia studentom i studentkom Instytutu Socjologii UJ odbywanie części studiów zagranicą (zazwyczaj jest to jeden semestr). Na stypendium mogą wyjechać studenci i studentki studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Dokąd wyjeżdżają studenci i studentki Instytutu Socjologii UJ?

Instytut Socjologii UJ jest trzecią jednostką na całym Uniwersytecie Jagiellońskim pod względem liczby umów z uczelniami zagranicznymi.

Dysponujemy ponad 90 miejscami na 44 uczelniach w całej Europie. Nasi studenci i studentki mają możliwość studiowania w jednym z 19 krajów. W naszej ofercie znajdują się uniwersytety z: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Fancji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Aktualna lista uczelni partnerskich znajduje się w USOSie.

Dlaczego warto wyjechać na ERASMUSa?

Ponieważ Erasmus to:

 • szansa zdobycia unikalnego, międzynarodowego doświadczenia jeszcze w trakcie studiów,
 • możliwość zrealizowania oryginalnego projektu badawczego do pracy dyplomowej,
 • dostęp do dobrze zaopatrzonych bibliotek i najbardziej aktualnych baz danych,
 • ważny punkt w CV, który bez wątpienia liczy się dla przyszłego pracodawcy,
 • kontakt ze specjalistami w różnych obszarach socjologii i nauk społecznych,

ale także...

 • możliwość spotkania interesujących ludzi,
 • szansa na poznanie "od podszewki" innych kultur i krajów,
 • niezapomniane przeżycie i dobrze spędzony czas także poza murami uczelni!

Koordynatorka programu Erasmus+ Studia w IS UJ

dr Daria Łucka
e-mail: erasmus.is@uj.edu.pl
 

Więcej informacji o ofercie stypendiów zagranicznych znajduje się na stronach:

Erasmus to nie tylko studia zagranicą, ale także zagraniczne praktyki. W ramach programu studenci i studentki Instytutu Socjologii UJ mogą wyjechać na trzymiesięczną praktykę do jednego spośród 27 krajów Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii lub Turcji.

Na praktykę Erasmusa można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit oraz do innych instytucji typu muzea, biblioteki itp.

Praktykantom/tkom oferowane jest dofinansowanie do pobytu w wysokości 350 lub 450 euro, w zależności od wybranego kraju.


Koordynatorka Erasmus+ Praktyki UJ
mgr Małgorzata Woźniak
e-mail: erasmus@uj.edu.pl
tel. (+48) 12 663 26 76


Szczegółowe informacje dostępne są na STRONIE

1. Kto może wyjechać?

W programie Erasmus mogą wziąć udział uczestnicy/czki studiów I, II lub III stopnia.

 • W momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów licencjackich.
 • Przystąpić do konkursu można warunkowo już na I roku studiów licencjackich.
 • Osoby kończące studia licencjackie mogą ubiegać się o wyjazd warunkowo. Prawo do wyjazdu otrzymują po przyjęciu na studia magisterskie.
 • Na stypendium Erasmus studia można wyjechać raz w ciągu jednego cyklu studiów (tj. 1 raz podczas studiów licencjackich, 1 raz podczas magisterskich i 1 raz podczas studiów doktoranckich).

Studenci/tki Uniwersytetu Jagiellońskiego spoza Instytutu Socjologii UJ mogą ubiegać się o wyjazd z puli umów IS UJ. Obowiązują ich wówczas zasady rekrutacji i terminy przyjęte w IS. W dokumentacji w takich przypadkach należy zawrzeć dodatkowo zgodę koordynatora programu Erasmus z jednostki macierzystej i zgodę koordynatora z uczelni przyjmującej.

2. Dokąd można wyjechać?

Zobacz pełną listę uczelni partnerskich wraz z liczbą wyjazdów przewidzianych w umowach.

Przed podjęciem decyzji o wyborze uczelni należy zapoznać się z jej ofertą programową, sprawdzić, w jakim języku odbywają się zajęcia oraz kiedy upływa termin rejestracji uczestników programu Erasmus i jakie warunki (np. dotyczące znajomości języka) muszą spełnić studenci programu Erasmus na danej uczelni przyjmującej.

3. Na czym polega proces rekrutacji?

Rekrutacja na Program Erasmus+ odbywa się przez system USOS (zakładka Studenci, dalej: Wymiana studencka).

Wybieracie Państwo maksymalnie 3 uczelnie z oferty Instytutu Socjologii UJ, każdej nadając odpowiedni priorytet.

W trakcie wypełniania aplikacji do każdej z nich zobowiązani są Państwo wypełnić pola dotyczące:

 • poziomu znajomości języka (konieczność doniesienia koordynatorce zaświadczenia potwierdzającego deklarowaną znajomość),
 • listu motywacyjnego, życiorysu (oba komponenty tylko w języku polskim),
 • stażu zagranicznego oraz innych doświadczeń (tutaj również konieczność dostarczenia dokumentów je potwierdzających).

Wybieracie Państwo też osobę z grona pracowników/ek IS UJ, którą prosicie Państwo o opinię. Ponadto zaznaczacie program studiów oraz informację o ewentualnym wcześniejszym uczestnictwie w Programie Erasmus. Dodatkowe dokumenty proszę składać w Sekretariacie w czasie jego pracy lub osobiście koordynatorce w trakcie jej dyżuru.

4. Kto może mi udzielić dodatkowych informacji?

Informacji m.in. dotyczących rekrutacji w IS UJ oraz sposobu zaliczenia stypendium (wybór kursów, Learning Agreement, liczba ECTS), udzieli Państwu

Koordynatorka programu Erasmus+ Studia w IS UJ:
dr Daria Łucka
e-mail: erasmus.is@uj.edu.pl


Istotne praktyczne informacje znajdą Państwo na STRONIE

5. Jakich formalności muszę dopełnić przed wyjazdem na stypendium?

Należy podpisać umowę o stypendium programu Erasmus w Dziale Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, wypełnić formularz danych bankowych i złożyć go wraz z umową w DMWS, zarejestrować się w uczelni, na wyjazd do której uzyskało się stypendium (terminy i dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji ustala uczelnia przyjmująca) oraz ustalić program studiów wypełniając formularz Learning Agreement (lub formularz wymagany przez uczelnię docelową).

Wypełniony formularz Learning Agreement musi zostać podpisany przez koordynatora instytutowego najpóźniej do 31 października w przypadku wyjazdu na semestr zimowy, a do 31 marca w przypadku wyjazdu na semestr letni.

Niektóre uczelnie partnerskie wymagają, by Learning Agreement z podpisem instytutowego koordynatora programu Erasmus został przesłany wraz z dokumentami rejestracyjnymi. W takich przypadkach należy zgłosić się po akceptację Learning Agreement co najmniej 3 tygodnie przed terminem wymaganym przez uczelnię, do której student wyjeżdża.

6. Jakie warunki muszę spełnić podczas stypendium, żeby je zaliczyć?

Podczas wyjazdu stypendialnego należy uzyskać liczbę punktów ECTS potrzebną do zaliczenia semestru (bądź roku w przypadku wyjazdów dwusemestralnych), czyli 30 bądź 60 ECTS. W przypadku nadwyżki punktów uzyskanej w latach wcześniejszych można zrealizować mniej punktów ECTS, jednak nie mniej niż 15 ECTS w semestrze. Co najmniej dwie trzecie puli uzyskanych punktów musi pochodzić ze zrealizowanych na uczelni partnerskiej kursów z dziedziny nauk społecznych.

7. Jakich formalności muszę dopełnić po powrocie ze stypendium?

W ciągu miesiąca po powrocie ze stypendium należy rozliczyć się w BOSZ składając następujące dokumenty: Learning Agreement i ewentualnie Changes to Original Learning Agreement, Transcript of Records oraz zaświadczenie o długości pobytu uzyskane w uczelni, w której student przebywał w ramach stypendium. Należy także wypełnić ankietę on-line. Następnie należy rozliczyć się w IS UJ składając na ręce koordynatora instytutowego Transcript of Records i Learning Agreement (wraz z ewentualnymi zmianami) podpisane przez koordynatora z uczelni przyjmującej. Tylko na tej podstawie uzyskane oceny i punkty ECTS zostaną wpisane do USOS.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Courses in Foreign Languages at the Institute of Sociology

Each year, the Institute of Sociology offers several classes in English, both for foreign and Polish students.

See:

Announcements

Dear Erasmus Students!
Regarding registration for courses in English at the Institute of Sociology, please contact us by e-mail at: erasmus.is@uj.edu.pl
Please write the name of course/courses you would like to be signed in and your student number.

 

We kindly inform you that Erasmus students affiliated with the Institute of Sociology have priority during the registration for courses in English.
Erasmus students afiliated in other Institutes of Jagiellonian University may be placed on a waiting list - and, if there are some free places, they may be enrolled in the courses.

 

Students who are not ascribed to the Institute of Sociology and would like to register to the courses mentioned below, please see some pratical information:

 • For all information regarding Erasmus Program, please contact Ms Daria Łucka - Erasmus Programme Coordinator at the Institute of Sociology (e-mail: erasmus.is@uj.edu.pl)
 • Please remember that after your arrival you should register at the International Students Office at the Jagiellonian University (ul. Ingardena 6, entrance from ul. Oleandry 2a, Welcome Centre, room 1.08, 30-060 Kraków), www.bosz.uj.edu.pl.
 • Please bring with you your ID card, insurance card (or any valid document confirming your insurance) and a passport photo. Once registered you will be given ID and password to the USOSweb internet service that will be necessary for you to register for courses. You will be also provided with the information on using USOSweb.
 • If you are interested in courses at the Institute of Sociology, but study in different department, please contact Ms Daria Łucka - Erasmus Programme Coordinator (e-mail: erasmus.is@uj.edu.pl).
 • Note that you can be registered only after registration for sociology students is finished. Until then you should attend chosen courses.
 • To register to courses in other departments, please contact appropriate coordinator.