Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Socjologia II stopnia: program studiów, oferta kursów, zapisy na zajęcia

Zobacz: REGULAMIN STUDIÓW 


OFERTA KURSÓW realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

1) Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/

Na stronie – w zakładce dedykowanej socjologii, przedstawiana jest pełna oferta kursów na dany cykl akademicki wraz ze szczegółowymi opisami poszczególnych przedmiotów (sposób realizacji, godziny zajęć, liczba punktów ECTS, treści programowe, forma zaliczenia etc.). Zaznaczamy, że Aplikacja Sylabus jest obowiązującym źródłem informacji dotyczącym oferty kursów w IS UJ, znajdują się w niej wszystkie aktualne dla danego cyklu kształcenia sylabusy 

2) Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/

W systemie USOS znajdują się tylko sylabusy kursów nowych, które nie znajdują się w Aplikacji Sylabus.

Zasady dotyczące indywidualnej organizacji i zmian w ramach toku studiów szczegółowo reguluje Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim:
 

§ 24

 1. Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów w formie Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów.
   

§ 25

 1. Indywidualny Program Studiów polega na modyfikacji programu studiów w celu dostosowania go do zainteresowań naukowych studenta lub umożliwienia mu prowadzenia badań naukowych oraz przyznaniu indywidualnej opieki nauczyciela akademickiego.
 2. Wniosek o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów student zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym chce skorzystać z Indywidualnego Programu Studiów. W wyjątkowych przypadkach wniosek można złożyć w trakcie roku akademickiego.
 3. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów przedstawia dziekanowi do zaakceptowania propozycję programu na najbliższy rok akademicki uzgodnioną z nauczycielem akademickim, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji opiekuna naukowego. W przypadku niewskazania przez studenta kandydata na opiekuna naukowego, opiekuna wyznacza dziekan. Modyfikacja programu studiów musi zapewnić realizację wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów.
 4. Dziekan wyrażając zgodę na Indywidualny Program Studiów zatwierdza jednocześnie program studiów oraz kandydaturę opiekuna naukowego.
 5. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 6. Dziekan może wyrazić zgodę na Indywidualny Plan Studiów na wniosek studenta, którego sytuacja nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z programem studiów, w szczególności w przypadku:
  1) niepełnosprawności lub choroby,
  2) odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku studiów,
  3) sprawowania opieki na dzieckiem,
  4) udziału w programie wymiany, której stroną jest Uniwersytet,
  5) aktywnej działalności w samorządzie studenckim lub uczelnianej organizacji studenckiej na rzecz Uniwersytetu.
 7. Indywidualny Plan Studiów może polegać w szczególności na:
  1) modyfikacji sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów, rozkładu zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów lub wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, z zastrzeżeniem § 10 ust.1,
  2) eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym zajęcia,
  3) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń.
 8. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów przedstawia dziekanowi do zaakceptowania tryb egzaminów i zaliczeń przewidzianych na dany semestr, a w przypadku przedmiotów całorocznych na rok akademicki, oraz warunki zaliczeń uzgodnione i zaopiniowane przez prowadzących zajęcia.
 9. Szczegółowe zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów określa rada wydziału

 

Wzory wniosków dostępne sa na stronie studiuje.uj.edu.pl

Zapisy na zajęcia odbywają się przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS)

Zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi informacjami dotyczącymi obsługi portalu USOS:


Rejestracja na kursy w IS UJ w semestrze letnim 2023/2024

Informujemy, że rejestracja na kursy realizowane w Instytucie Socjologii UJ w semestrze letnim 2023/2024 odbędzie się w systemie USOSweb w dwóch turach:

 • Pierwsza tura obejmie rejestrację wyłącznie na kursy obligatoryjne
  Rozpocznie się 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 i potrwa do 14 lutego 2024 r. (środa) do godz. 16:00
 • Druga tura obejmie rejestrację wyłącznie na kursy fakultatywne
  Rozpocznie się 16 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 10:00 i potrwa do 22 lutego 2024 r. (czwartek) do godz. 12:00

Głównym narzędziem wykorzystywanym na Uniwersytecie Jagiellońskim do realizacji zajęć zdalnych jest Microsoft Teams. To jedna z wielu aplikacji dostępnych dla wszystkich pracowników/czek i studentów/ek Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach chmury Office 365.

Dowiedź się JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO MS TEAMS