Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ

Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostało reaktywowane w 2004 roku.

Działalność

KNSS UJ realizuje dwa główne projekty:

  • Kongres Młodej Socjologii, który stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń młodych badaczy – studentów i doktorantów, przedstawicieli polskich ośrodków akademickich reprezentujących różne dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Kongres Młodej Socjologii jest największym tego typu wydarzeniem naukowym w Polsce. Dotychczas odbyło się 9 edycji. Co roku przez dwa dni wygłaszanych jest kilkadziesiąt referatów w następujących sesjach tematycznych: antropologia społeczna, badania społeczne, nowe technologie, socjologia krytyczna, praca socjalna, a od 8. edycji – miasto i miejskość oraz płeć i kultura współczesna. Referaty mają charakter teoretyczny, jak i empiryczny, stanowią one zwykle pierwsze próby dzielenia się wynikami swojej aktywności naukowej przez początkujących badaczy albo prezentację wyników uzyskiwanych w toku kolejnych etapów pisania prac magisterskich lub rozpraw doktorskich. Od dwóch lat obok sesji tematycznych odbywają się warsztaty prowadzone przez naukowców z Instytutu Socjologii UJ, poświęcone tematycznie różnym zagadnieniom pozostającym na styku socjologii i innych dziedzin nauki.

    Zapraszamy na stronę Kongresu: http://kongres-mlodej-socjologii.org.pl/

  • Ewaluacja zajęć dydaktycznych, która obejmuje badania realizowane przez członków Koła na prośbę Dyrekcji Instytutu Socjologii UJ. Badania mają służyć dwóm celom: z jednej strony chodzi o poznanie opinii studentek i studentów IS UJ na temat zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie, a z drugiej o rozwijanie warsztatu badacza przez młodych socjologów - członków Koła. Badania prowadzone są metodami badań ilościowych (ankieta audytoryjna) i jakościowych (zogniskowane wywiady grupowe – FGI). Z badań sporządzany jest raport zgodnie ze standardami przyjętymi przy pisaniu raportów. Wyniki badań przekazywane są wyłącznie Dyrekcji. Dotychczas odbyło się 5 edycji badań

Sekcja Badań Społecznych

Dodatkowo w ramach Koła działa sekcja tematyczna - Sekcja Badań Społecznych, która realizuje wiele badań we współpracy z firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami trzeciego sektora.

Ludzie

Zarząd KNSS UJ: 
Przewodnicząca: Ewelina Bochno
I Wiceprzewodnicząca: Daria Wójcik
II Wiceprzewodnicząca: Anna Kropisz

Komisja Rewizyjna: 
Przewodnicząca: Sylwia Butkiewicz
Sekretarz: Patryk Kołodziejski
Członek Zwyczajny: Karol Piotrowski

Opiekun Naukowy KNSS UJ: dr hab. Andrzej Bukowski (e-mail:contraab@wp.pl)
 

Statut Koła Naukowego Studentów i Studentek Socjologii UJ

Kontakt

Siedziba Koła: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 117 (II piętro)
Adres e-mail: knssuj@gmail.com
Facebook: Koło Naukowe Studentów Socjologii UJ