Stypendia i dokumentowanie dorobku

Stypendia

Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej obowiązują zasady przyznawania stypendium na dotychczasowych zasadach. Stypendia przyznawane są ze środków Wydziału Filozoficznego.

Podstawą do przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego jest art. 200 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni. 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały określone w Regulaminie studiów doktoranckich uchwalonym przez Senat UJ w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Kwestię zasad przyznawania stypendiów na Wydziale Filozoficznym reguluje Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich, zwiększeń stypendiów z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Dokumentowanie dorobku naukowego

Dorobek publikacyjny doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Jagiellońskiego powinien być rejestrowany w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W razie pytań i wątpliwości dotyczącyh sposobu deponowania informacji w RUJ, można kontaktować się z pracowniczkami Biblioteki IS UJ.

Zasady rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników i pracowniczek oraz doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji określone zostały w Zarządzeniu nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 października 2018 roku.

Aby publikacja mogła zostać uwzględniona do dorobku przez komisję stypendialną na Wydziale Filozoficznym, należy podać w RUJ afiliację wydziałową.

Informacja o dokumentach potwierdzających osiągnięcia doktorantów i doktorantek w roku akademickim 2018/19: INFORMACJA.

Ocena dorobku naukowego doktorantów i doktorantek IS UJ - rok akademicki 2018/2019

SKŁAD WEWNĘTRZNEJ KOMISJI

- dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ (pełnomocniczka Dziekana ds. studiów doktoranckich)
- dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
- mgr Olga Maciejewska (przedstawicielka doktorantów)


HARMONOGRAM PRACY W SYSTEMIE SARAS

Do 30 czerwca 2019 r.:
Załączenie opinii opiekuna naukowego/promotora i dorobku naukowego [informacja przekazana została wcześniej drogą e-mailową]

4 - 6 września 2019 r.:
Wstępna ocena dorobku naukowego przez zespół oceniający, który wystawi do niego stosowne komentarze

Od 7 września (godz. 8.00) do 30 września 2019 r. (godz. 24.00):
Możliwość uzupełnienia - przez osoby ubiegające się o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej - brakujących dokumentów oraz udzielenia odpowiedzi na komentarze zespołu oceniającego 

1 października 2019 - system SARAS zostanie zamknięty.

W okresie od 7 do 30 września prosimy o umieszczanie w systemie SARAS pełnej dokumentacji, ewentualnie bieżące konsultowanie wątpliwości z pełnomocniczką Dziekana ds. studiów doktoranckich (najpóźniej do dnia 29 września) bowiem w tym czasie nie jest przewidziana już dodatkowa ocena (przez wewnętrzną komisję) umieszczonych w systemie danych. Po zamknięciu systemu nie będzie możliwości wprowadzania zmian ani uzupełnienia danych.

1 - 2 października 2019 r.:
Ostateczna ocena dorobku naukowego doktorantów, przygotowanie protokołów i przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów Kierownikowi studiów doktoranckich przez wewnętrzną komisję.


HARMONOGRAM PRACY W SYSTEMIE USOSWEB

Początek września 2019 r.:
Rozpoczęcie terminu składania wniosków o ww. stypendia w systemie USOSweb. O dokładnym terminie doktoranci zostaną poinformowani po jego wyznaczeniu przez Prorektora UJ ds. dydaktyki – prof. dr. hab. Armena Edigariana.

Do 20 września 2019 r.:
Złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego wniosku u Pani Urszuli Sarwy, w Sekretariacie Instytutu Socjologii.

Do 30 września 2019 r.:
Możliwość uzupełnienia wniosku w systemie USOSweb; wówczas konieczne będzie ponowne złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia obejmujące okres od momentu złożenia wniosku do 30 września, u Pani Urszuli Sarwy, w Sekretariacie Instytutu Socjologii.


UWAGA: niepełna dokumentacja nie będzie punktowana!

Przykłady:
Aktywność dydaktyczna punktowana jest m.in. na podstawie liczby godzin. Podpięte zaświadczenia muszą zatem zawierać jednoznaczną informacje, ile godzin zajęć praktyk zawodowych doktorant przeprowadził, jak również powinna być podana nazwę kursu/ forma zaangażowania. Zaświadczenie powinno mieć właściwą formę, tj. powinno być przygotowane estetycznie, na komputerze z odręcznym podpisem osoby, która je wystawia.
Publikacje ocenie podlegają wyłącznie publikacje z afiliacją Wydziału Filozoficznego UJ i zgłoszone do Repozytorium UJ (RUJ). W przypadku tekstów przyjętych do druku, należy dołączyć zaświadczenie z wydawnictwa/od redakcji, w którym jednoznacznie określone będzie imię i nazwisko autora tekstu, tytuł przyjętego tekstu i termin planowanej publikacji.


Punkty za artykuły w czasopismach będą przyznawane zgodnie z obowiązującą – w czasie przeprowadzania oceny – listą czasopism opublikowaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium przyznawane przez MNiSW

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców dostępny jest na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317605