Doc. dr hab. Wanda Czarkowska

Doc. dr hab. Wanda Czarkowska (1911-1992) - filozofka, socjolożka, demografka, od 1968 r. zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Socjologii i Demografii, od 1973 kierowniczka Pracowni Demograficznej w Instytucie Socjologii UJ. Autorka prac, takich jak: "Typy struktur wieku ludności regionu krakowskiego" (Ossolineum, 1968), "Prognozy demograficzne - wybrane zagadnienia" (Ossolineum 1974). W latach 1976-1979 pełniła funkcję zastępczyni dyrektora Instytutu Socjologii UJ.

 

Absolwentka Wydziału Filozoficznego UJ (dyplom magistra filozofii uzyskała w 1934 roku). Do wybuchu II wojny światowej, a także w okresie powojennym (do 1948 roku) uczyła matematyki w Liceum im A. Mickiewicza w Krakowie. W latach 1939-1945 była czynnie zaangażowana w pracę dydaktyczną w 4 ośrodkach tajnego nauczania w Krakowie.

W latach 1948-1968, jako kierownik zespołów demografii kolejno w: Biurze Regionalnym Centralnego Urzędu Planowania, Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego oraz Pracowni Planów Regionalnych, uczestniczyła w pracach ogólnopolskich komisji opracowujących metody prognozowania i planowania w demografii, a w łatach 1965-68 pełniła funkcję przewodniczącej zespołu ekspertów w zakresie demografii i zatrudnienia w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Od roku akademickiego 1954/55 prowadziła zajęcia dydaktyczne z demografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz na Politechnice Krakowskiej, a od roku 1965/66 -w Katedrze Socjologii i Demografii UJ.

W 1965 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. Jej rozprawa doktorska, napisana pod kierunkiem prof. Pawła Rybickiego, stanowiła podstawę wydanej drukiem monografii - "Typy struktur wieku ludności regionu krakowskiego" (Ossolineum, 1968). W 1968 roku została etatowym pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudnionym na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Socjologii i Demografii. W 1973 objęła funkcję kierownika Pracowni Demograficznej w Instytucie Socjologii UJ. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie demografii (rozprawa habilitacyjna pt. Prognozy demograficzne- wybrane zagadnienia ~ Ossolineum 1974) uzyskała w 1975 roku.W latach 1976-1979 (do chwili przejścia na emeryturę) pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Socjologii UJ.

Była cenioną w skali kraju demografką, członkinią Komitetu Nauk Demograficznych PAN, a także wybitną dydaktyczką. Jej wiedzy i umiejętnościom dydaktycznym należy w głównej mierze zawdzięczać wysokie postawienie działu demografii na studiach socjologicznych w UJ. Była również, co należy szczególnie podkreślić, niekwestionowanym autorytetem moralnym, zarówno dla pracowników Instytutu Socjologii, jak i dla studentów.