Zeszyty Pracy Socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej to pismo recenzowane, wydawane przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1994 roku, jako seria podejmująca najważniejsze teoretyczne i praktyczne zagadnienia z obszaru pracy socjalnej i problemów społecznych w Polsce i za granicą. Publikacja jest przekazywana wszystkim najważniejszym ośrodkom akademickim i instytucjom działającym na obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, pomocy i pracy socjalnej.

W czasopiśmie publikowane są nie tylko teksty wybitnych naukowców i praktyków zajmujących się pracą socjalną. ZPS wspierają w rozwoju naukowym również młodych badaczy – studentów i doktorantów, zapraszając ich do publikowania tekstów, dzielenia się swoją pasją oraz doświadczeniami zdobytymi w polu pracy socjalnej. Z racji swojej interdyscyplinarności czasopismo jest otwarte dla praktyków pracy socjalnej, psychologów, socjologów, antropologów społecznych, nauczycieli i polityków społecznych z Polski oraz innych krajów.

Czasopismo jest indeksowane w bazie ERIH PLUS.

W serii Zeszytów Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dotychczas w wersji papierowej ukazało się 17 numerów.Od roku 2013 czasopismo ukazuje się cztery razy do roku, a jego pierwotną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.


Zapraszamy na stronę internetową ZPS: http://www.ejournals.eu/ZPS/

 

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna: Katarzyna Ornacka
e-mail: katarzyna.ornacka@uj.edu.pl

Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
e-mail: borys.cymbrowski@uj.edu.pl

Redaktor językowy: Annamaria Orla-Bukowska
e-mail: aorlabukowska@gmail.com

Rada Naukowa

 • Ole Petter Askheim, Inland Norway University of Applied Sciences, Norway
 • Peter Beresford, University of Essex, United Kingdom
 • Denise E. Bronson, Ohio State University, Columbus, USA
 • Krzysztof Frysztacki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Jos Kienhuis, Fontys University, Tilburg, Holandia
 • Malcolm Payne, Manchester Metropolitan University, United Kingdom
 • Pnina Ron, University of Haifa, Israel
 • Stephen A. Webb, Glasgow Caledonian University, United Kingdom
 • Francesco Villa, Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan, Italy
 • Kazimiera Wódz, Uniwersytet Śląski, Katowice
   

Numery Zeszytów Pracy Socjalnej wydane w wersji papierowej

 • Maria Bocheńska-Seweryn, Krzysztof Frysztacki, Krystyna Kluzowa (red.) Wypisy z wybranych zagadnień pracy socjalnej, Kraków 1994, ZPS nr 1
 • Francesco Villa Polityka społeczna, demokracja i praca socjalna, Kraków 1997, ZPS nr 2
 • Zofia Butrym, Istota pracy socjalnej, Kraków 1998, ZPS nr 3
 • Krzysztof Frysztacki (red.) Education for New Challenges and Problems for Social Work and Nongovernmental Organizations. Praca socjalna, działalność pozarządowa i edukacja: wyzwania i potrzeby, Kraków 1999, ZPS nr 4
 • Maria Bocheńska-Seweryn, Krzysztof Frysztacki, Krystyna Kluz (red.) Wypisy z wybranych zagadnień pracy socjalnej, Wydanie II (poprawione), Kraków 2000, ZPS nr 5
 • Krzysztof Frysztacki (red.) Wartości i normy społeczne – wokół uwarunkowań i czynników pracy socjalnej, Kraków 2002, ZPS nr 6
 • Maria Bocheńska-Seweryn, Jolanta Grotowska-Leder (red.) Old and New Poverty in Post-Communist Europe, Kraków 2003, ZPS nr 7
 • Katarzyna Ornacka, Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków 2003, ZPS nr 8
 • Hubert Kaszyński, Socjologiczna praca socjalna w trosce o zdrowie psychiczne, Kraków 2004, ZPS nr 9
 • Lucjan Miś (red.) Social and Health Care Problems as Seen From Berlin and Cracow, Kraków 2005, ZPS nr 10
 • Marcjanna Nóżka, Włóczęgostwo. Zjawisko społeczne i interwencja socjalna, Kraków 2006, ZPS nr 11
 • Katarzyna Ornacka (red.) Cracow-Berlin Debate on Children, Families and Poverty, Kraków 2007, ZPS nr 12
 • Karolina Keler, Marcjanna Nóżka (red.) Granice i zastosowania reklamy społecznej, Kraków 2007, PS nr 13
 • Lucjan Miś (red.) Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach. Wydanie jubileuszowe (20-lecie studiów o specjalności pracy socjalnej w Uniwersytecie Jagiellońskim), Kraków 2008, ZPS nr 14
 • Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Katarzyna Ornacka (red.) Społeczeństwo i praca socjalna. Z prac magisterskich w Instytucie Socjologii UJ, Kraków 2009/10, ZPS nr 15
 • Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska (red.) Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, Kraków 2011, ZPS nr 16
 • Lucjan Miś, Pytanie o cud. Problemy społeczne i praca socjalna, Kraków 2012, ZPS nr 17