Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

List Rektora do Wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID-19 na ostatnim kolegium rektorsko-dziekańskim podjąłem decyzję o zmianie trybu pracy Uczelni od 21 stycznia do końca semestru zimowego.

Państwo Dziekani i Kierownicy jednostek prowadzących zajęcia dydaktyczne otrzymali uprawnienia do przeniesienia zajęć realizowanych dotychczas w bezpośrednim kontakcie w zdalny tryb pracy, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszcza się prowadzenie w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania sprawdzianów semestralnych, prac dyplomowych. Każdorazowo decyzja o wyborze trybu pracy musi uwzględniać specyfikę kierunku kształcenia.

Zaleciłem kierownikom jednostek dydaktycznych wykorzystanie technologii informatycznych w przeprowadzeniu zaliczeń i egzaminów semestralnych. Jeśli specyfika zajęć wymaga zorganizowania zaliczenia/egzaminu w trybie stacjonarnym, należy to uzgodnić ze studiującymi oraz zadbać o bezpieczeństwo (rezerwacja dużych sal, zachowanie dystansu).

Pani Kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego ustaliła zasady pracy administracji ogólnouczelnianej w oparciu o komunikat nr 35 z dnia 17 listopada 2021 roku, który dopuszcza świadczenie pracy w formie zdalnej oraz świadczenie pracy stacjonarnej w trybie rotacyjnym, a także z uwzględnieniem indywidualnego rozkładu czasu pracy pracowników. Przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania jednostek, nastąpiło maksymalnie zminimalizowanie liczby osób świadczących pracę w trybie stacjonarnym.

Kierownicy poszczególnych jednostek wydziałowych, instytutowych zostali zobowiązani do opracowania trybu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 3.

W przypadku, gdy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi nie mają możliwości wykonywania pracy zdalnej, świadczą ją w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Zobowiązałem kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego do przekazania informacji o przyjętym trybie pracy i kształcenia na stronach internetowych wydziału/instytutu i poprzez pocztę uniwersytecką.

Przypominam, że pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktoranci, studenci i osoby trzecie przebywające na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych Uczelni. Ponadto studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki również w czasie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni.

Przypominam, że pracownik, doktorant, student zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zachorowaniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2 poprzez zgłoszenie tego faktu pocztą elektroniczną lub telefonicznie osobom wyznaczonym we wcześniejszych komunikatach.
 

Życząc Wszystkim zdrowia przekazuję serdeczne pozdrowienia
Prof. Jacek Popiel
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego