Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady sanitarne obowiązujące na terenie IS UJ

Dokumenty obowiązujące na UJ

Osoby przychodzące do budynku Instytutu Socjologii UJ zobowiązane są do stosowania się do wytycznych zawartych w Komunikacie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 oraz dokumencie Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-2), stanowiącym załącznik do komunikatu:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego we wszystkich przestrzeniach wspólnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zachowywania zasad dystansu społecznego oraz stosowania, przed wejściem do sal dydaktycznych, środków do dezynfekcji rąk.

W trakcie zajęć dydaktycznych w salach dydaktycznych wymagane jest zachowanie 1,5 metrowego dystansu między prowadzącym zajęcia a studentami. W przerwach pomiędzy zajęciami należy obowiązkowo przeprowadzać wietrzenie sal.

 

Dokumentem obowiązującym jest także Komunikat nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z którym:

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego i osoby trzecie przebywające na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studenci i doktoranci poza czasem zajęć dydaktycznych są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych Uczelni.

Ponadto (...) studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki również w czasie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni. Obowiązek ten nie dotyczy osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Zasady obowiązujące w IS UJ

Wszystkie osoby przebywające na terenie Instytutu Socjologii UJ zobowiązane są:

 • zakryć nos i usta (założyć maseczkę) przed wejściem do budynku Collegium Broscianum (ul. Grodzka 52). Nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki obowiązuje we wszystkich miejscach ogólnodostępnych. Brak właściwej osłony może skutkować niewpuszczeniem do obiektu lub wyproszeniem z terenu Instytutu Socjologii UJ
 • zdezynfekować ręce po wejściu do budynku
 • zachować bezpieczny dystans minimum 1,5 metra od pozostałych osób
 • nie grupować się w budynku, przed wejściem oraz na terenie dziedzińca


Ponadto studenci/studentki Instytutu Socjologii UJ zobowiązani/ne są:

1) osoby przychodzące do Sekretariatów Instytutu Socjologii UJ:

 • uprzednio umówić termin spotkania drogą mailową lub telefoniczną
 • zdezynfekować ręce przy wejściu do Sekretariatu
 • wpisać się do zeszytu wizyt w Sekretariacie

2) osoby, które uczestniczą w zajęciach realizowanych w trybie stacjonarnym w budynku IS UJ:

 • zobowiązane są do zachowania 1,5 metrowego dystansu między prowadzącym zajęcia a studentami
 • wpisać się na listę obecności przygotowaną przez prowadzącego/prowadzącą
 • nosić maseczkę zakrywającą usta i noc podczas zajęć dydaktycznych


Ponadto pracownicy i pracowniczki Instytutu Socjologii UJ:

 • mogą zdjąć maseczkę na swoim stanowisku pracy:
 • zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki obowiązkowe jest w przypadku gdy pracownicy mają w trakcie świadczenia pracy kontakt z osobami niezatrudnionymi w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w trakcie przebywania na terenie powierzchni ogólnodostępnych Uczelni. Jednocześnie zaleca się, by w trakcie kontaktów służbowych, o ile konieczne jest przemieszczanie się pomiędzy pokojami, Pracownicy UJ również mieli zakryte usta i nos.

Postępowanie w razie wystąpienia stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 lub skierowania na kwarantannę

W Instytucie Socjologii UJ powołana została koordynator ds. COVID-19:
mgr Teresa Jaszczyńska
e-mail: teresa.jaszczynska@uj.edu.pl
tel. 12 663 17 57


Zasady postępowania studentów/ek i pracowników/czek Instytutu Socjologii UJ w sytuacji uzyskania pozytywnego wyniku na COVID-19:

 1. Osoba zakażona wysyła drogą mailową informację do koordynatora instytutowego - Pani Teresy Jaszczyńskiej (e-mail: teresa.jaszczynska@uj.edu.pl)
 2. Koordynator instytutowy wysyła informację o zakażeniu do Pani Danuty Klepacz (koordynatorki wydziałowej), podając dane osoby zakażonej wraz z dołączoną listą osób, które miały z nią kontakt.


Właściwy łańcuch informacyjny wygląda następująco: osoba zakażona - koordynator z jednostki - koordynator wydziałowy - ...

Należy zachować wskazaną kolejność, co wykluczy sytuację zakłóceń w przesyłaniu informacji do SANEPID-u!