Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przeniesienia z innej uczelni

Wszelkie kwestie związane z przeniesieniem na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zmiany kierunku studiów reguluje REGULAMIN STUDIÓW

Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, który zaliczył pierwszy rok studiów, może, za zgodą Dziekana, zostać przeniesiony na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, jeżeli uzyskane na innej uczelni efekty uczenia się umożliwiają wpisanie go na co najmniej drugi rok studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, który zaliczył pierwszy rok studiów, może, za zgodą Dziekana, zostać przeniesiony na studia pierwszego stopnia albo jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie pod warunkiem spełnienia zasad rekrutacji obowiązujących na UJ w danym roku akademickim.

Student ma obowiązek przedłożyć Dziekanowi Wydziału Filozoficznego UJ wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki, z której zamierza się przenieść oraz dokumentami poświadczającymi dotychczasowe wykształcenie i przebieg studiów.

Szczegółowe warunki i zasady przeniesienia z innej uczelni oraz zmiany kierunku studiów w ramach Uniwersytetu określa Rada Wydziału.

Przeniesienie z innej uczelni możliwe jest tylko w wypadku studiowania socjologii i w odpowiednim trybie studiów (np. ze studiów stacjonarnych na studia stacjonarne)

Warunkiem przyjęcia na studia w Instytucie Socjologii UJ jest rozmowa przeprowadzona przez Komisję powoływaną przez Dyrektora Instytutu. Rozmowa dotyczy socjologicznych zainteresowań studenta, jego motywacji i planu studiów. Rozmowy prowadzone są we wrześniu danego roku akademickiego. W przypadku stwierdzenia różnic programowych, Dyrektor Instytutu określa reguły ich uzupełnienia.

Wymagania

Warunkiem przeniesienia na UJ jest zaliczony poprzedzający rok akademicki na dotychczasowej uczelni.

Wymagane dokumenty:

  • zgoda kierownika jednostki organizacyjnej dotychczasowej uczelni na przeniesienie
  • odpowiednio umotywowane podanie do Dziekana Wydziału Filozoficznego zaopiniowane przez Dyrektora Instytutu Socjologii UJ
  • poświadczona przez sekretariat dotychczasowej uczelni średnia ocen z całego toku studiów
  • ponadto na rozmowę kwalifikacyjną należy dostarczyć - sylabusy (opisy) zrealizowanych do tej pory kursów.