Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Jakość kształcenia

Zgodnie z polityką projakościową


działania projakościowe w Instytucie Socjologii obejmują:

 1. Gromadzenie wiedzy w celu zarządzania procesem kształcenia i podnoszenia jego jakości
  Prowadzenie sprawozdawczości w oparciu o: dane zastane (kandydaci/tki, studenci/tki, absolwenci/tki), okresową ocenę zajęć dydaktycznych, wewnętrzny system ewaluacji efektów uczenia się i satysfakcji studiowania oraz badania retencji.
   
 2. Doskonalenie programów kształcenia
  Okresowy przegląd i aktualizacja programów kształcenia (m.in. wprowadzanie kursów z metod cyfrowych, obsługi nowych technologii i aparatury audiowizualnej); wewnętrzne audyty programów kształcenia; dbanie o spójność programów kształcenia z celami strategii rozwoju UJ, Wydziału Filozoficznego i Instytutu Socjologii – w obszarze nauki, dydaktyki i współpracy z otoczeniem.
   
 3. Działania na rzecz etyki badań i przestrzegania praw autorskich
  Udostępnione i aktualizowane na stronie instytutu regulacje w zakresie etyki badań naukowych i praw autorskich; wprowadzenie do programu studiów obowiązkowych kursów z prawa ochrony danych osobowych oraz wiedzy z zakresu etyki badań i praw autorskich do treści programowych kursu warsztaty kompetencji akademickich.
   
 4. Działania na rzecz realizacji polityki dostępności i przeciwdziałania dyskryminacji
  m.in. wprowadzenie do programu zajęć warsztatów antydyskryminacyjnych; współpraca z Centrum Wsparcia Dydaktyki, Działem Obsługi Studiów, Centrum Dostępności, Studenckim Ośrodkiem Wsparcia i Adaptacji, Rzeczniczką Wartości Akademickich, Koordynatorem ds. dostępności.
   
 5. Działania na rzecz współpracy z otoczeniem, dostępności i upowszechniania wiedzy oraz promocji dydaktyki
  m.in. dni otwarte; otwarte wykłady i seminaria; digitalizacja zbiorów bibliotecznych; projekty dla otoczenia; patronaty nad klasami uniwersyteckimi; współpraca z ekspertami i ekspertkami zewnętrznymi w zakresie badań i wzbogacania oferty dydaktycznej; zwiększanie widoczności w mediach społecznościowych.
   
 6. Podnoszenie kompetencji i wdrażanie innowacyjnych form kształcenia – kształtowanie postaw projakościowych
  m.in. formułowanie rekomendacji w oparciu o okresową i bieżącą ocenę zajęć dydaktycznych; wdrożenie procedur służących monitorowaniu procesu kształcenia i podnoszeniu jego efektywności; opracowanie systemu nagród i wyróżnień za pracę dydaktyczną i organizacyjną; działania na rzecz umiędzynarodowienia oferty dydaktycznej i zwiększenia mobilności studentów/ek; wprowadzenie rozwiązań służących wspieraniu realizacji innowacyjnych projektów dydaktycznych; organizowanie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego.

Zgłaszanie spraw związanych z jakością kształcenia

Wszelkie uwagi i informacje dotyczące szeroko rozumianej jakości kształcenia można zgłaszać anonimowo za pomocą wydziałowego formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres koordynatorki: marcjanna.nozka@uj.edu.pl

Komisja ds. ewaluacji programów i jakości kształcenia - rok akademicki 2023/2024

 • dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ (koordynacja pracy zespołu)
 • dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ
 • dr Grzegorz Bryda
 • dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ
 • dr Szymon Czarnik
 • dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
 • dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
 • dr Marta Warat