Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ

stanownisko: profesor uczelni

e-mail: hubert.kaszynski@uj.edu.pl


Hubert Kaszyński - socjolog, kliniczny pracownik socjalny, superwizor pracy socjalnej, kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ. Kierownik studiów II stopnia na kierunku praca socjalna w IS UJ. Pełni na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcję Koordynatora do spraw dostępności.

Począwszy od 1989 roku zaangażowany w pracę socjalną i terapię społeczną w obszarze zdrowia psychicznego. Od 2007 roku sekretarz Zarządu, a od 2019 roku wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, od 2013 roku w Zarządzie (wiceprezes i prezes) Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie.

Zainteresowania naukowe i badawcze

Prowadzi badania nad:
 • relacją klinicznych orientacji w socjologii i pracy socjalnej
 • metodami edukacji społecznej w obszarze zdrowia psychicznego
 • znaczeniem kooperacji dla działań samopomocowych oraz lokalnych strategii polityki i pomocy społecznej, dla których teoretyczną podstawą jest filozofia spotkania oraz personalistyczne podejście w pracy socjalnej
Zainteresowany studiami nad znaczeniem uniwersalnych aspektów Zagłady dla teorii i praktyki działań terapeutycznych.

Publikacje (wybrane)

 • Bronowski P., Kaszyński H., Maciejewska O., Kryzys psychiczny: odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna, Wydawnictwo Difin, Warszawa: 2019.
 • Kaszyński H., Pawlikowska J., Maciejewska O., Dziedzictwo KL Plaszow. Refleksje z perspektywy klinicznej pracy socjalnej, Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, 2019, nr 21.
 • Kaszyński H., Sens i istota pracy socjalnej [w:] K. Frysztacki (red.) Praca socjalna. 30 wykładów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 2019
 • Kaszyński H., Maciejewska O., Ornacka K., Istota i znaczenie pomocy wzajemnej osób doświadczonych z perspektywy pracy socjalnej, Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, nr 1.
 • Kaszyński H., Rożniatowska K., Maciejewska O., Kształcenie do pracy socjalnej w świetle ewaluacji "Spaceru Aksjologicznego w Kobierzynie", Praca Socjalna, 2019, tom 34, nr 3.
 • Kaszyński H., Ornacka K., Maciejewska O., Między diagnozą a doświadczeniem - fenomen zdrowienia z choroby psychicznej, Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, 2018, tom 19.
 • Kaszyński H., Ornacka K., Maciejewska O., Włączanie osób doświadczonych (service user involvement) w proces kształcenia pracowników socjalnych [w:] H. Guzy-Steinke, A. Rutkowska (red.) Praca socjalna w środowisku i dla środowiska: wyzwania, działania, efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 2019.
 • Kaszyński H., Ornacka K., Maciejewska O., Open spaces for dialogue promoting mental health as a social work education methodology, Social Work Education, 38:1, pp. 103-118. Publikacja będąca wynikiem badań własnych prowadzonych w ramach DS w IS UJ. DOI: 10.1080/02615479.2018.1539069

Wybrane projekty

 • Testowanie i wdrażanie metod promocji zdrowia psychicznego - projekt realizowany we współpracy z Instytutem Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie.
 • Ekspert w projekcie KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin realizowany w formule partnerskiej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Katowicach, Opolu i Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna. 
 • Rozwój i superwizja trójstronnej kooperacji szkół pracy socjalnej (Kraków – IS UJ, Berlin – Evangelische Hochschule Berlin (EHB), Tuluza – CRFMS ERASME) oraz wymiany studenckiej studentów i studentek pracy socjalnej i socjologii w roku akademickim 2017/2018 oraz 2019/2020.
 • Udział w projekcie wdrożeniowym NCBiR (POWR.03.01.00 00 T014 18) prowadzonym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Stowarzyszenie POMOST.
 • Badanie diagnostyczne dotyczące sytuacji grupy docelowej PIW EQUAL na rynku pracy. Zatrudnianie osób chorujących psychicznie – identyfikacja możliwości i ograniczeń, 2005 - 2008, Partnerstwo na rzecz Rozwoju – Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, funkcja: koordynator projektu z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, główny autor i współrealizator badań.