Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ

dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: kaja.gadowska@uj.edu.pl


Kaja Gadowska - absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kierunku Society and Politics na Central European University i Lancaster University w Wielkiej Brytanii. Główną dziedzinę jej zainteresowań badawczych stanowi problematyka dysfunkcji sfery publicznej, w tym wpływu zjawiska klientelizmu i korupcji na proces transformacji polityczno-gospodarczej Polski po 1989 roku oraz relacji między sferami polityki i administracji. Istotny nurt jej działalności naukowo-badawczej dotyczy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Kierownik i główny wykonawca lub współwykonawca wielu projektów naukowo-badawczych, m.in. finansowanych przez MNiSW, NCBiR i NCN. Autorka i współautorka licznych prac naukowych z zakresu systemowych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych publikowanych w kraju i za granicą. Laureatka prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. pierwszej Nagrody im. Stanisława Ossowskiego, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za najlepsze prace doktorskie z dziedziny socjologii (2003), a także pierwszej nagrody w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, przyznawanej przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację im. Stefana Batorego (2003), za książkę Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce (Kraków: WUJ, 2002). Stypendystka tygodnika Polityka "Zostańcie z nami" dla wybitnych młodych naukowców (2003). Dwie z jej książek, Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej (Kraków: WUJ, 2015) oraz Zjawisko klientelizmu…, zostały zakwalifikowane do finału konkursu "Książka 25-lecia” organizowanego przez ISNS UW (2016). Finalistka Konkursu o Nagrodę im. T. Kotarbińskiego w dziedzinie nauk humanistycznych organizowanego przez Uniwersytet Łódzki (2016).

Członkini redakcji "Studiów Socjologicznych" w latach 2004 - 2008, obecnie recenzent zewnętrzny "Studiów Socjologicznych", "Polish Sociological Review", "ASK: Research & Methods" i innych czasopism naukowych. Członkini Collaborative Research Network on Law and Society in Central and Eastern Europe, Balkans, Russia and Eurasia. Profesor wizytujący w ramach programów wymiany bilateralnej oraz ERASMUS+ na Uniwersytecie w Tel Awiwie, Uniwersytecie w Heidelbergu, Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie Tamkang w Nowym Tajpej, Uniwersytecie Międzynarodowym w Rabacie, Uniwersytecie Jordańskim w Ammanie, Petersburskim Uniwersytecie Państwowym oraz IKIU w Qazvin.

Wiceprezydentka European Sociological Association, Przewodnicząca ESA Policy Committee, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i przewodnicząca Sekcji Socjologii Prawa PTS.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • dysfunkcje sfery publicznej
 • procesy transformacji polityczno-gospodarczej
 • społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania górnictwa węglowego
 • współczesne teorie socjologiczne
 • socjologia prawa

Publikacje

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie JCR lub ERIH

 • Peter H. Solomon, Kaja Gadowska, Legal Change in Post-Communist States: Contradictions and Explanations. Introduction, Communist and Post-Communist Studies nr 51(3)/2018, s. 173–176.
 • Kaja Gadowska, Constitutional Values and Civil Servants Recruitment: The Principles for Filling Revenue Service Positions in Poland, Communist and Post-Communist Studies nr 51(3)/2018, s. 257–271.
 • Kaja Gadowska, Otwarcie zawodów adwokata i radcy prawnego w Polsce po 1989 roku, Prakseologia nr 160/2018, s. 243–289.
 • Kaja Gadowska, Marek Rymsza, Od socjologii transformacji do socjologii sfery publicznej. Nowe możliwości syntezy wiedzy o zmianie systemowej, Studia Socjologiczne nr 4 (227)/2017, s. 19–47.
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, Paulina Polak, Formal and Informal Rules of Doing Business in Poland in the Context of Accession to the European Union: An Analysis of the Institutional Changes, Polish Sociological Review nr 4(188)/2014, s. 475–508.
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, Paulina Polak, Zaufanie w strategiach polskich przedsiębiorców, Studia Socjologiczne nr 3(214)/2014, s. 67–106.
 • Kaja Gadowska, Jan Winczorek, Sfera publiczna – funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne, Studia Socjologiczne nr 1(208)/2013, s. 5–18.
 • Kaja Gadowska, National and International Anti-Corruption Efforts. The Case of Poland, Global Crime Vol. 11(2)/2010, Routledge, Taylor & Francis Yournals, s. 178–209. (artykuł zamawiany)
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, Paulina Polak, Barriers and Obstacles in the Process of Awarding and Implementation of EU Funds in Poland. Systemic Analysis, Polish Sociological Review 4(164)2008, s. 437–469.
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, Paulina Polak, Bariery w dystrybucji środków unijnych a mechanizmy systemowe w (schyłkowym) państwie bezpieczeństwa socjalnego. Przypadek Polski, Studia Socjologiczne nr 1(188)/2008, s. 5–43.
 • Kaja Gadowska, Sandra L. Hanson, Catholicism, Country, and the Construction of Gender, Polish Sociological Review 3(127)/1999, s. 353–376.


Publikacje w pozostałych punktowanych czasopismach międzynarodowych i krajowych 

 • Kaja Gadowska, Relacje między polityką i administracją w procesie tworzenia służby cywilnej w Polsce. Perspektywa nowego instytucjonalizmu, Zarządzanie Publiczne nr 1(43)/2018, s. 54–77.
 • Kaja Gadowska, Praktyka obsadzania stanowisk w administracji skarbowej III RP w świetle zasad konstytucyjnych, Rocznik Lubuski nr 43 (cz. 2)/2017, s. 25–48.
 • Kaja Gadowska, Konrad Tausz, System rekrutacji do ratownictwa górniczego oraz system szkoleń w ratownictwie w opiniach przedstawicieli wyższego dozoru kopalń, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 3(211)/2012, s. 10–20.
 • Kaja Gadowska, Marzena Majer, Obywatelskie inicjatywy kobiet na rzecz poprawy sytuacji bytowej rodzin górników, którzy ulegli wypadkom śmiertelnym i ciężkim, Przegląd Górniczy nr 3/2012, s. 148–157. (artykuł zamawiany)
 • Kaja Gadowska, Konrad Tausz, Funkcjonowanie ratownictwa górniczego w opiniach wyższego dozoru kopalń, Przegląd Górniczy nr 1/2012, s. 73–82.
 • Kaja Gadowska, Marzena Majer, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Położenie rodziny górniczej po wypadku śmiertelnym przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 7(191)/2010, s. 10–18.
 • Kaja Gadowska, Działania pozorne. Problem upolitycznienia procesu obsady wyższych stanowisk w służbie cywilnej w Polsce, Przegląd Socjologiczny nr LVIII/1/2009, Krystyna Lutyńska, Anna Kubiak (red.), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 51–90.
 • Kaja Gadowska, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Wykorzystanie prestiżu dozoru w procesie zarządzania KWK, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 9(157)/2007, s. 58–62.
 • Kaja Gadowska, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Prestiż dozoru a decyzja o pracy w zakładzie górniczym (na przykładzie studentów ostatniego roku wydziału górniczego), Przegląd Górniczy nr 7-8/2007, s. 82–89.


Redakcja tomów czasopism naukowych

 • Peter Solomon, Kaja Gadowska, redakcja tomu Communist and Post-Communist Studies nr 51(3)/2018.
 • Marek Rymsza, Kaja Gadowska, redakcja rocznika Zoon Politikon nr 7(II)/2016.
 • Kaja Gadowska, Jan Winczorek, redakcja tomu Studia Socjologiczne nr 1(208)/2013.
 • Grażyna Skąpska, Kaja Gadowska, redakcja tomu Studia Socjologiczne nr 2(185)/2007.
 • Kaja Gadowska, redakcja tomu Studia Socjologiczne nr 1(180)/2006.
 • Kaja Gadowska, redakcja tomu Studia Socjologiczne nr 2(173)/2004.


Autorstwo i współautorstwo monografii

 • Kaja Gadowska, Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2015, ss. 446.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Kai Gadowskiej. Zespół autorski: Kaja Gadowska, Andrzej Krowiak, Marzena Majer, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Konstanty Wolny, Ratownictwo górnicze w kopalniach węgla kamiennego. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Katowice: Wydawnictwo GIG, 2011, ss. 240.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Konrada Tausza. Zespół autorski: Kaja Gadowska, Marzena Majer, Joanna Martyka, Anna Niezgoda, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Losy rodzin górników, którzy zginęli w wypadkach przy pracy, Katowice: Wydawnictwo GIG, 2009, ss. 185.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Konrada Tausza. Zespół autorski: Kaja Gadowska, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Dystrybucja prestiżu w środowisku górniczym, Katowice: Wydawnictwo GIG, 2007, ss. 87.
 • Kaja Gadowska, Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2002, ss. 218.


Redakcja monografii

 • Kaja Gadowska (red.), Socjologiczna agora. Wykłady mistrzowskie, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2021.
 • Kaja Gadowska (red.), A Sociological Agora: Master Lectures from Poland, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2021.
 • Jolanta Arcimowicz, Kaja Gadowska (red.), Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, 2020, ss. 382.
 • Peter Solomon, Kaja Gadowska (red.), Legal Change in Post-Communist States: Progress, Reversions, Explanations, Soviet and Post-Soviet Politics & Society series, Hannover: Ibidem Verlag, 2019, ss. 340.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Kai Gadowskiej. Zespół autorski: Kaja Gadowska, Andrzej Krowiak, Marzena Majer, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Konstanty Wolny, Ratownictwo górnicze w kopalniach węgla kamiennego. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Katowice: Wydawnictwo GIG, 2011, ss. 240.
 • Kaja Gadowska, Paweł Bieńka, współpraca redakcyjna w przygotowaniu monografii pod redakcją Grażyny Skąpskiej Etyka w polityce, Kraków: Universitas, 1997, ss. 232.


Rozdziały w monografiach

 • Jolanta Arcimowicz, Kaja Gadowska, Wstęp. Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty [w:] Jolanta Arcimowicz, Kaja Gadowska (red.), Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, 2020, s. 7–26.
 • Kaja Gadowska, Poland. Opening Legal Professions [w:] Richard L. Abel, Ole Hammerslev, Hilary Sommerlad, Ulrike Schultz (red.), Lawyers in 21st-Century Societies. Vol. 1: National Report, Cambridge: Hart Publishing, 2020, s. 309–330.
 • Peter H. Solomon Jr., Kaja Gadowska, Legal Change in Post-Communist States: Contradictions and Explanations [w:] Peter Solomon, Kaja Gadowska (red.), Legal Change in Post-Communist States: Progress, Reversions, Explanations, Soviet and Post-Soviet Politics & Society series, Hannover: Ibidem Verlag, 2019, s. 9–19.
 • Kaja Gadowska, Constitutional Values and Civil Servant Recruitment: The Principles for Filling Revenue Service Positions in Poland [w:] Peter Solomon, Kaja Gadowska (red.), Legal Change in Post-Communist States Progress, Reversions, Explanations, Soviet and Post-Soviet Politics & Society series, Hannover: Ibidem Verlag, 2019, s. 253–295.
 • Kaja Gadowska, The Process of Creating Civil Service in Poland in the Perspective of the New Institutionalism [w:] Jolanta Itrich-Drabarek, Stanisława Mazur (red.) Civil Service in Poland – 20 Years of Experiences and Prospects for Changes, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2018, s. 77–108.
 • Kaja Gadowska, National and International Anti-Corruption Efforts. The Case of Poland [w:] Holger Moroff, Diana Schmidt-Pfister (red.) Fighting Corruption in Eastern Europe. A Multilevel Perspective, London–New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2012, s. 71–102.
 • Kaja Gadowska, Law in Action: The Problem of Political Patronage in the Process of Appointing High-ranking Posts in Civil Service in Poland [w:] Juraj Nemec, B. Guy Peters (red.) State and Administration in a Changing World, Bratislava: NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe), 2010, s. 207–241.
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, Dystrybucja funduszy strukturalnych w Polsce. Uwarunkowania polityczno-administracyjne [w:] Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa (red.) WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, s. 181–212.
 • Kaja Gadowska, Cezary Trutkowski, Jednostka i wspólnoty. Społeczeństwo w działaniu [w:] Janusz Mucha, Maria Zielińska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (red.) Co nas łączy, co nas dzieli? Tom zjazdowy XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 301–306.
 • Kaja Gadowska, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Reflections on Prestige of Mine Supervisory Staff from the Aspect of Hard Coal Mine Management [w:] Legal Aspects of Mining Activity, Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice: Wydawnictwo Wyższego Urzędu Górniczego, 2008, s. 51–55.
 • Kaja Gadowska, Przemoc w przestrzeni sieci klientelistycznych [w:] Radosław Sojak (red.) Szara strefa przemocy – szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 145–195.
 • Kaja Gadowska, Violence In the Area of Clientelistic and Cronistic Networks [w:] Julia Kusznir (red.) Informal Networks and Corruption in Post-Socialist Societies, Koszalin: KICES (Koszaliński Instytut Studiów Porównawczych, Koszalin Institute of Comparative Studies) Working Papers No. 6 – September 2006, s. 5–24.
 • Kaja Gadowska, Prawo w działaniu. Klientelizm polityczny w administracji publicznej w świetle norm prawnych określających zasady funkcjonowania służby cywilnej w Polsce [w:] Andrzej Flis (red.) Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Universitas, 2006, s. 479–531. (artykuł zamawiany)
 • Kaja Gadowska, Klientelizm oraz kolesiostwo w polskiej polityce i gospodarce [w:] Włodzimierz Wesołowski, Jan Włodarek (red.) Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa, Świat. Tom zjazdowy, XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005, s. 265–298.
 • Kaja Gadowska, Clientelism in the Silesian Coal Mining Industry [w:] Heiko Pleines (red.) Political Corruption in Poland, Forschungsstelle Osteuropa Bremen, Arbeitspapiere und Materialien No. 65 – March 2005, s. 21–48. (artykuł zamawiany)
 • Kaja Gadowska, Problem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na Śląsku w świetle teorii klientelizmu [w:] Marek Szczepański, Robert Geisler, Beata Pawlica (red.) Razem i osobno. Społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku, Częstochowa–Tychy: Wydawnictwo WSP w Częstochowie i WSZiNS w Tychach, 2004, s. 253–282.
 • Kaja Gadowska, Społeczne zasoby. Obywatelskie zaangażowanie polskich przedsiębiorców [w:] Grażyna Skąpska (red.) Buddenbrookowie czy piraci? Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, Kraków: Universitas, 2002, s. 129–181.
 • Kaja Gadowska, Political, Economic, and Social Aspects of Transformation in Poland after 1989 [w:] Krzysztof Frysztacki (red.) Columbus – Cracow Dialogues on East European Social Issues, Wydawnictwo UJ, Cracow, Poland–Columbus, USA 1996, s. 201–224.

Kierowanie i udział w projektach badawczych finansowanych przez MNiSW, NCBiR i NCN

 • Świadomość prawna społeczeństwa polskiego. Diagnoza, typy, drogi kształtowania
  Nr 2017/27/B/HS5/01658; 2018–2020; główny wykonawca
 • Program ograniczania ryzyka w podsystemie społecznym kopalń węgla kamiennego
  Nr 09 000910; 2011–2012; główny wykonawca
 • Kierunki modernizacji funkcjonowania ratownictwa górniczego w branży górnictwa węgla kamiennego z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i społecznych
  N524 371537; 2009–2010; główny wykonawca
 • Wzorce uczestnictwa polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej: uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz instytucjonalne
  N116 2830 35; 2008–2010; główny wykonawca
 • Losy rodzin górników, którzy zginęli w wypadku w pracy
  N524 0257 33; 2007–2009; główny wykonawca
 • Prawo w działaniu. Problem stosunków polityczno-administracyjnych w Polsce po 1989 roku w świetle reformy służby cywilnej
  N116 029 31/3130; 2006–2009; kierownik projektu i główny wykonawca
 • Rozdział funduszy Unii Europejskiej jako wskaźnik funkcjonowania sfery publicznej w Polsce
  1H02E 012 29; 2006–2008; główny wykonawca
 • Wykorzystanie prestiżu stanowisk dozoru w zarządzaniu kopalnią węgla kamiennego
  4T12A 039 29; 2006–2007; główny wykonawca
 • Polityka personalna w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w okresie restrukturyzacji – modele kariery wyższych kadr zarządzających i nadzorujących
  5T12A 001 24; 2003–2005; kierownik projektu i główny wykonawca
 • Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce
  1H02E 022 17; 1999–2000; kierownik projektu i główny wykonawca
 • Tworzenie bogactwa. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przekształceń ekonomicznych w Polsce
  1H01F 069 10; 1997–2000; wykonawca