Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Krzysztof Gorlach

prof. dr hab. Krzysztof Gorlach - profesor emerytowny Instytutu Socjologii UJ. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki socjologii wsi i rolnictwa, a także dotyczą socjologii polityki i ruchów społecznych. W latach 1990 i 1996/1997 przebywał w USA w Uniwersytecie stanowym Wisconsin w Madison jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej oraz Fundacji Fulbrighta. W roku 1995 przebywał w Oxford University jako stypendysta programu Oxford-Cambridge Hospitality Scheme for East European Scholars. W roku 2003 przebywał w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu (Austria) jako stypendysta Andrew W. Mellon Foundation.

e-mail: kgorlach@interia.pl

Zainteresowania naukowe

 • socjologia obszarów wiejskich
 • socjologia ruchów społecznych
 • socjologia państwa
 • procesy makrospołeczne

Publikacje

Książki:

 • 2009 - W poszukiwaniu równowagi. Polskie rodzinne gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2008 - Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa: SCHOLAR (współredaktor Patrick H. Mooney)
 • 2008 - Neue Landsoziologie in Polen und Deutschland, Eine Bestandsaufnahme, Aachen: Shaker Verlag (współredaktorzy: Lutz Laschewski, Andrzej Kaleta)
 • 2007 - Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (współredaktorzy: Marian Niezgoda i Zygmunt Seręga)
 • 2007 - Wiedza w rozwoju zrównoważonym wsi. Programy – projekty – działania, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (współautorzy: Tomasz Adamski, Krystyna Dzwonkowska, Andrzej Pilichowski, Paweł Starosta
 • 2005 - W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (współredaktor: Grzegorz Foryś)
 • 2004 - Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
 • 2004 - Władza. Naród. Tożsamość. Księga dedykowana Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (współredakcja: Marian Niezgoda i Zygmunt Seręga)
 • 2003 - Młode pokolenie wsi III Rzeczpospolitej. Aspiracje w obliczu integracji z Unią Europejską, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych (współautorzy: Zbigniew Drąg i Zygmunt Seręga)
 • 2001 - Świat na progu domu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2000 - Raport o rozwoju społecznym - Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich, Warszawa: UNDP (redaktor naukowy)
 • 2000 - Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku, Kraków: Kwadrat (współredaktor: Anna Maria Pyrć)
 • 1999 - Rural Societies under Communism and Beyond: Hungarian and Polish Perspectives, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (współredaktorzy: Paweł Starosta i Imre Kovach)
 • 1998 - Socjologia wsi w Ameryce Północnej, Toruń: Wydawnictwo UMK (tłumaczenie i redakcja)<.li>
 • 1996 - Labirynty społeczeństwa. Wprowadzenie do problemów społecznych, Warszawa: Interart (współautorzy: Krzysztof Czekaj i Małgorzata Leśniak) (wznowienie w roku 2000)
 • 1996 - Oblicza społeczeństwa, (współredakcja Zygmunt Seręga), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1995 - Family Farming in the Contemporary World: East - West Comparisons, (współredaktor Zygmunt Seręga), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria: Zeszyty Naukowe UJ: Prace Socjologiczne (zeszyt nr 17)
 • 1995 - Chłopi, rolnicy, przedsiębiorcy: "kłopotliwa klasa" w Polsce postkomunistycznej, Kraków: Kwadrat
 • 1994 - Obronić ducha Ameryki: kwestia rolna i socjologia wsi we współczesnych Stanach Zjednoczonych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1994 - Numer specjalny "Studiów Socjologicznych" (1/1994), współredaktor
 • 1993 - Wieś polska w procesach transformacji ustrojowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca zbiorowa, współredaktor (wspólnie z Zygmuntem Seręgą)
 • 1991 - Chłopi we współczesnej Polsce: przedmiot czy podmiot procesów społecznych, Kraków-Warszawa: PWN, współautor Zygmunt Seręga
 • 1990 - Socjologia polska wobec kwestii chłopskiej, Kraków: Universitas


Rozdziały w książkach:

 • 2016 - "Farming Families in Rural Communities: Changing Rural Social Organization in a Modern and Postmodern World”, w: Mark Shucksmith, David L. Brown (red) Routledge International Handbook of Rural Studies, Oxon and New York: Routledge, s. 518 – 530 (współautor: Paweł Starosta)
 • 2015 - "Wiedza ekspercka i wiedza lokalna jako czynniki rozwoju obszarów wiejskich”, w: Marek S. Szczepański, Krystyna Szafraniec, Anna Śliz (red) Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany, Warszawa: Komitet Socjologii PAN, s. 221 – 240 (współautorzy: Martyna Wierzba-Kubat, Piotr Nowak)
 • 2015 - “Defending Interests: Polish Framers` Protests under Postcommunism”, in: Bert Klandermans, Cornelius van Stralen (eds) Movements in Times of Democratic Transition, Philadelphia – Rome – Tokyo: Temple University Press, p. 316 – 340 (co-author: Grzegorz Foryś)
 • 2013 - „Myśl lokalnie działaj globalnie: czyli o pewnym rozumieniu rozwoju społecznego w dobie globalizacji", w: Izabela Bukraba-Rylska, Andrzej Lech, Damian Kasprzyk (red.) Nie tylko o wsi…, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 89 – 116 (współautorzy: Piotr Nowak, Marta Klekotko).
 • 2012 - „Zagłada chłopstwa?", w: Aleksander Bobko, Barbara Marek-Zborowska (red) Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 166 - 181
 • 2012 - „W obliczu globalnego dyskursu. Współczesna polska socjologia wsi w relacji do anglosaskich studiów nad obszarami wiejskimi", w: Andrzej Kaleta (red) Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej, Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 219 – 268 (współautorzy: Marta Klekotko, Piotr Nowak)
 • 2012 - „Analiza protestów rolników polskich w latach 1989 – 2001. Przyczynek do teorii ruchów chłopskich", w: Agnieszka Kolasa-Nowak, Wojciech Misztal (red) Społeczne światy wartości, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 247 – 268 (współautor: Grzegorz Foryś)
 • 2011 - „Kobiety na kombajnach: właścicielki gospodarstw rolnych w Polsce współczesnej", w: Krystyna Slany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka (red) Gender w społeczeństwie polskim, Kraków: NOMOS, s. 280 – 297 (współautor: Zbigniew Drąg)
 • 2011 - „Kierunki badań wsi w społeczeństwie globalnej ponowoczesności, czyli od „nowej" socjologii wsi do studiów nad wsią ponowoczesną", w: Maria Halamska (red) Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 139 – 168
 • 2011 - „Miejsce, lokalność, globalizacja. Przyczynek do problematyki socjologii wsi (i nie tylko) w społeczeństwie ponowoczesnym", w: Hanna Podedworna, Andrzej Pilichowski (red) Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodnośc i procesy różnicowania, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, s. 25 – 55 (współautorka: Marta Klekotko)
 • 2010 - "Tradycja, wiedza i sieci społeczne w regionalnej produkcji żywności. Przypadek sera oscypka", w: Hanna Podedworna (red) Nowe inspiracje socjologii wsi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 32 – 56 (współautor: Piotr Nowak)
 • 2010 - „One tradition, many recepis: social networks and local food production – the ocypek cheese case", w: Maria Fonte, Apostolos G. Papadopoulos (red) Naming Food After Places: Food Relocation and Knowledge Dynamics in Rural Development, Aldershot: Ashgate, s. 173 – 196 (współautor: Tomasz Adamski)
 • 2010 - „Razem ale osobno: przyczynek do koncepcji rozwarstwienia klasowego chłopstwa", w: Piotr Gliński, Ireneusz Sadowski, Alicja Zawistowska (red) Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty, konstrukcje, fasady, Warszawa: IFiS PAN, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, s. 82 - 103
 • 2010 - „W opinii socjologów", w: Jerzy Wilkin, Iwona Nurzyńska (red) Polska wieś 2010, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe: SCHOLAR, s. 145 – 158 (współautor: Piotr Nowak)
 • 2010 - „Kto dzisiaj czyta Znanieckiego? Ludzie teraźniejsi i koncepcja rozwoju neoendogennego", w: Elżbieta Hałas, Andrzej Kojder (red) Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 109 - 132
 • 2009 - „Źródła wiedzy i informacji w opiniach właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1994 – 2007”, w: Krystyna Slany i Zygmunt Seręga (red) Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii”, Kraków: NOMOS, s. 213 – 228 (współautor: Zbigniew Drąg)
 • 2009 - “Słowo wstępne”, w: Grzegorz Bryda i Wojciech Pawnik (red) Oblicza socjologii krakowskiej, Kraków: NOMOS, s. 7 – 11
 • 2009 - "Designing Nature and Resource Management Strategies”, w: Karl Bruckmeier, Hilary Tovey (red) Rural Sustainable Development in the Knowledge Society, Farham: Ashgate, s. 187 – 202 (współautorzy: Tomasz Adamski, Marta Klekotko)
 • 2008 - „Wstęp” (współautor Patrick H. Mooney), w: Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa: SCHOLAR (współredaktor Patrick H. Mooney), s. 9 - 18
 • 2008 - “Die neue polnische Landsoziologie: Fortsetzung oder Wandel?”, w: Lutz Laschewski. Andrzej Kaleta, Krzysztof Gorlach (red) Neue Landsoziologie in Polen und Deutschland, Eine Bestandsaufnahme, Aachen: Shaker Verlag, s. 11 -36
 • 2007 - “Rural society and agriculture. Some general considerations and a few historic remarks” w: Elke Knappe, Evelin Mueller (eds) Rural Society of European Peripheheries, Lepzig: Institut fur Laenderkunde, s. 73 - 88
 • 2007 - „Koncepcja rozwoju neo-endogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej”, w: Gorlach, K.; M. Niezgoda, Z. Seręga (red) Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 137 – 150 (współautor: Tomasz Adamski)
 • 2005 - "Chłopi polscy na uniwersytetach” – studenci pochodzenia chłopskiego na czołowych uczelniach państwowych”, w: Gorlach, K. Foryś, G. (red) W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 215 – 244
 • 2004 - “Koniec chłopów”, w: Domański, H., Ostrowska, A., Rychard, A. (red) Niepokoje polskie, Warszawa: Wydawnictwo IfiS PAN, s. 53 - 74
 • 2004 - “Key issues of rural development in contemporary Poland”, w: Niezgoda, M. (red) The Consequences of Great Transformation. Transactions of VII Kraków-Skopje Seminar, Kraków: Instytut Socjologii UJ, s. 57 – 77 (współautorzy: Grzegorz Foryś i Zygmunt Seręga)
 • 2003 - “La dispartition des derniers paysans en Europe”, w: Jean-Michel de Waele (ed) La Pologne et l’integration europeenne”, Bruksela: Uniwersytet w Brukseli, s. 167 - 180
 • 2002 - “Proces dezintegracji klasy chłopskiej w Polsce: przyczynek do analizy problemu”, w: Zagórski, Z. (red) Socjologiczne portrety grup społecznych. Tom studiów i szkiców (II), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 23 - 40
 • 2002 - “The Forgotten Poland? Key Issues in Rural-Urban Relations in the Country of “Last Peasants in Europe”, w: Farming and Rural Systems Research and Extension. Local Identities and Globalisation, Florencja, Włochy: Fifth IFSA European Symposium, s. 286 – 296 (współautor: Grzegorz Foryś)
 • 2001 - “Depeasantization or Repeasantization: Changing Rural Social Structures in Poland after World War II”, w: Granberg, L.; Kovach, I.; Tovey, H (red) Europe`s Green Ring, Aldershot – Burlington – Singapore – Sydney: Ashgate, s. 41 – 65 (współautor: Paweł Starosta)
 • 2001 - "Agricultural change and the labor market status of women:”, w: Ingham, M.; Ingham, H.; Domański, H (red) Women on the Polish Labor Market, Budapest – New York: Central European University Press, s. 269 – 288
 • 2001 - "Józef Chałasiński 1904 - 1979", w: Frąckiewicz, L. (red) Przeszłość dla przyszłości, Katowice: "Śląsk", s. 115 - 126
 • 2001 - "Okiełznać globalizację, czyli o konieczności integracji z Unią Europejską", w: Kolarska-Bobińska, L.; Rosner, A.; Wilkin, J. (red) Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 43 - 50
 • 2000 - "Dynamika zmian w myśleniu o gospodarstwie. Przyczynek do analizy problemu", w: Kośmicki, E.; Z. Czaja; W. Janik (red) Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z Unią Europejską, Poznań: Akademia Rolnicza, s. 126 - 141
 • 2000 - "Od kwestii chłopskiej do kwestii wiejskiej", w: Krzysztof Gorlach i Anna Maria Pyrć (red) Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku, Kraków: Kwadrat, ss. 29 - 47 (współautorzy: Katarzyna Gilarek, Lucjan Kocik, Zygmunt Seręga)
 • 2000 - "Pozycja społeczna", w: Władysław Kwaśniewicz i in. (red) Encyklopedia Socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, t. 3 (współautor: Jacek Wasilewski)
 • 2000 - "Nowe oblicze chłopstwa: protesty rolników polskich w latach 90.", w: Henryk Domański, Antonia Ostrowska, Andrzej Rychard (red) Jak żyją Polacy, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 281 - 312
 • 1999 - "Individual Farming in Communist and Post-Communist Poland", w: Paweł Starosta, Imre Kovach, Krzysztof Gorlach (red) Rural Societies under Communism and Beyond: Hungarian and Polish Perspectives, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 94 - 114
 • 1999 - "Ostatni chłopi Europy w drodze do Europy. Społeczno-kulturowe aspekty rolnictwa w Polsce okresu transformacji a procesy integracji europejskiej", w: Janusz Mucha (red) Społeczeństwo polskie w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwa IFiS PAN, s. 35-48
 • 1998 - "Chłopstwo", w: Władysław Kwaśniewicz i in. (red) Encyklopedia Socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, t. 1, s. 86 - 89
 • 1998 - "Czy zmierzch klasy chlopskiej?", w: Antoni Sułek i Marek S. Szczepański (red) Śląsk - Polska - Europa: zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 123 - 135
 • 1998 - "Defending class interests: Polish peasants in the first years of transformation", w: John Pickles i Adrian Smith (red) Theorizing Transition. The Political Economy of Post-Communist Transformations, London and New York: Routledge, s. 262 - 283 (współautor: Patrick H. Mooney)
 • 1998 - "Painful experience once again: Polish peasants facing uncertain future", w: Leo Granberg i Imre Kovach (red) Actors on the Changing European Countryside, Budapest: Hungarian Academy of Sciences, s. 87 - 103 (współautorzy: Lucjan Kocik i Piotr Nowak)
 • 1995 - "Pozycja klasowa właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych. Próba charakterystyki", w: Barbara Fedyszak-Radziejowska (red) Wieś i jej mieszkańcy. Zróżnicowania, postawy i strategie zachowań, Warszawa: IRWiR PAN, s. 15 - 30
 • 1995 - "Instytucjonalizacja życia w społecznościach wiejskich: szansa czy zagrożenie ?" (współautor Zygmunt Seręga), w: Antoni Sułek i Józef Styk (red) Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 249 - 264
 • 1995 - "The Family Character of Private Farms: The Test for Postcommunist Poland" (współautor Zygmunt Seręga), w: Krzysztof Gorlach i Zygmunt Seręga (red) Family Farming in the Contemporary World: East - West Comparisons, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 113 - 122
 • 1995 - "Foreword", w: Krzysztof Gorlach i Zygmunt Seręga (red) Family Farming in the Contemporary World: East - West Comparisons, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 7 - 15
 • 1994 - "Family farms in post-communist Poland: from repressive tolerance to oppressive freedom" (współautorstwo: Zygmunt Seręga i Piotr Nowak), w: David Symes i Anton J. Jansen (eds) Agricultural Restructuring and Rural Change in Europe, Wageningen: Agricultural University
 • 1993 - Socjologiczne aspekty przeobrażeń rolnictwa rodzinnego w Polsce, (współautor Zygmunt Seręga), w: Krzysztof Gorlach i Zygmunt Seręga (red) Wieś polska w procesach transformacji ustrojowej, Kraków; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1993 - "From repressive tolerance to oppressive freedom: Polish family farms in transition" (współautor Zygmunt Seręga), in: Jacques Coenen Huther and Brunon Synak (eds) Post-Communist Poland: From Totalitarianism to Democracy?, Commack, NY: NOva Science Publishers
 • 1993 - "The embourgeoisement trajectory: how it works in Polish society?", in: Jacek Szmatka, Zdzisław Mach, Janusz Mucha (eds) Eastern European Societies on the Threshold of Change, Levinson - Queenston - Lampeter: The Edwin Meller Press
 • 1992 - "From farm to history: Polish peasant in the face of industrialization" in: Antii Hakkinen (ed) Just a Sack of Potatoes ? Crisis experiences in European Societies, Past and Present, Helsinki: SHS
 • 1992 - "The vanishing point: the religious components of peasant politics of protest in Poland: 1970 - 1980", in: Bronisłw Misztal and Anson Schupe (eds) Religion and Politics in Comparative Perspective: Revival of Religious Fundamentalism in East and West, New York: Praeger Publishers
 • 1992 - "Socjologiczna teoria podmiotowości chłopa polskiego", w: Lesław Wojtczak (red) Profesor Józef Chałasiński: bunty i służebności uczonego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • 1991 - "Gospodarstwo rodzinne z perspektywy właściciela: próba analizy socjologicznej" (współautor Zygmunt Seręga), w: Zbigniew Galor i Barbara Goryńska-Bittner (red) Zmiany stosunków własonościowych w Polsce i ich społeczne konsekwencje, Poznań: Giełda Poznańska S.A.
 • 1991 - "Paradygmat "burżuazyjnienia": czy nowa koncepcja badań struktury społeczeństwa "państwowego socjalizmu"?, w: Janusz Mucha i in. (red) Społeczeństwo polskie u progu przemian, Kraków: Ossolineum
 • 1991 - "Rolnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości. Socjologiczny punkt widzenia" (współautor Zygmunt Seręga), w: Jerzy B. Sobczak (red.) Społeczeństwo polskie: wyzwania i dylematy rozwojowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1990 - "Villages: overview of social nonprofit acitvity" (współautor Lucjan Kocik), w: Mariola Bocheńska-Seweryn i Krzysztof Frysztacki (eds) The Emerging Independent Nonprofit Sector in Poland: Selected Aspects, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1990 - "Ku "nowej" socjologii wsi", w: Krzysztof Frysztacki (red) Współczesne trendy w socjologii empirycznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1988 - "Ideologiczne dylematy polityki rolnej w PRL", w: Jerzy Wilkin (red.) Gospodarka chłopska w systemie gospodarki socjalistycznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1988 - "Świadomość społeczna ludności wiejskiej w Polsce", w: Risto Kartałow i Nelko Stojanowski (red) Społeczno-ekonomiczne i kulturowe zmiany wsi w Polsce i Macedonii, Skopje: Wydawnictwo Uniwersytetu Cyryla i Metodego (publikacja w języku macedońskim)
 • 1988 - "The struggle for survival: peasant movements and societal change", in: Louis Kriesberg, Bronisław Misztal with Janusz Mucha (eds) Social Movements as a Factor of Change in the Contemporary World. Research in Social Movements, Conflicts and Change, vol. 10
 • Greenwich: JAI Press
 • 1988 - "Socjologiczna koncepcja podmiotowości: szkic problemu" (współautor Zygmunt Seręga), w: praca zbiorowa, Podmiotowość: możliwości, rzeczywistość, potrzeby, Poznań: Wydawnictwo Krajowego Ośrodka Badań Społecznych ZMW
 • 1984 - "Ogólny model społeczeństwa a empiryczne badania struktury społecznej", w: Jacek Wasilewski (red) Wybrane zagadnienia metodologiczno-teoretyczne badań socjologicznych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1981 - "Nowy kształt struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej", praca zbiorowa: Postęp a warunki społeczno-bytowe wsi polskiej, Częstochowa


Artykuły w periodykach naukowych:

 • 2019 - „Rolniczki jako uczestniczki życia społecznego”, w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, vol. 68, s. 47 – 66 (współautor: Zbigniew Drąg)
 • 2018 - “Kooperacja i współzarządzanie na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład ruchu agroturystycznego”, w: Studia Obszarów Wiejskich, vol. 51, s. 135 – 148 (współautor: Grzegorz Foryś)
 • 2018 - „Think Locally and Act Globally: Understanding Human Development in the Era of Globalization”, w: Eastern European Countryside, vol. 24, s. 111 – 141 (współautorzy: Marta Klekotko, Anna Jastrzębiec-Witowska, Piotr Nowak)
 • 2018 - „Rodzinne gospodarstwa rolne w społecznościach wiejskich: zmiany w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym”, w: Roczniki Nauk Społecznych KUL, tom 10 (46), nr 4. S. 17 – 42 (współautor: Paweł Starosta)
 • 2018 - „Problemy społeczne a mobilizacja społeczna. Inspiracje dla pracy socjalnej w świetle teorii ruchów społecznych”, w: Zeszyty Pracy Socjalnej UJ, vol. 23, nr 2, s. 87 – 115 (współautor: Grzegorz Foryś)
 • 2017 - “Współczesnej socjologii wsi portret własny. Refleksje w świetle dwóch podręczników”, w: Folia Sociologica, vol. 63, s. 105 - 128
 • 2017 - “Rural Sociology at the Jagiellonian University in Cracow: Past and Present”, w: Eastern European Countryside, vol. 23, s. 223 - 232
 • 2016 - „Cooperative Movements in Rural Areas in Contemporary Poland: A Brief Comparison of Farmers` Attitudes of Members and Non-members of Cooperatives”, w: Eastern European Countryside, vol. 22, s. 151 – 164 (współautorzy: Piotr Nowak, Anna Jastrzębiec-Witowska)
 • 2016 - „Wyobraźnia ekonomiczna Polaków”, w: Studia Socjologiczne, 1 (220), s. 251 – 268 (współautor: Martyna Wierzba-Kubat)
 • 2015 - „L`arte della sopravvizenza: l`agricoltura familiare in Polonia”, w: Agriregionieuropa (11/43), s. 68 – 73 (współautorzy: Piotr Nowak, Martyna Wierzba-Kubat)
 • 2015 - „Rolnicy i spółdzielczość w Polsce: stary czy nowy ruch społeczny?”, w: Wieś i Rolnictwo 1.1. (166.1), s. 131 – 154 (współautor: Piotr Nowak)
 • 2015 - „Historia społeczna i socjologia historyczna: rezultaty pewnego spotkania”, w: Studia Socjologiczne 1 (216), s. 261 – 293 (współautorka: Martyna Wierzba-Kubat)
 • 2014 - “Państwo odchodzi? Państwo powraca? Państwo się zmienia. Esej recenzyjny na temat książki Stephena Paula Haigha Future States . From International to Global Political Order (Farnham: Ashgate, 2013), w: Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 2(01), s. 87 – 102 (współautor: Katarzyna Jasikowska)
 • 2014 - “Culture and Rural Development: Voices from Poland”, in: Eastern European Countryside, vol. 20, 2014, p. 5 – 26 (co-authors: Marta Klekotko, Piotr Nowak
 • 2014 - „Nie tędy droga: analiza klasowa i analiza nierówności w społeczeństwie zwrotu kulturowego", w: Studia Socjologiczne, nr 1 (212), s. 173 – 200 (współautorzy: Grzegorz Foryś i Katarzyna Jasikowska)
 • 2013 - „Trójkąt niebermudzki: Sceny, sieci i ruchy społeczne w rozwoju obszarów nie tylko wiejskich", w: Folia Sociologica, 44, s. 25 – 38 (współautor: Marta Klekotko)
 • 2013 - „Rozwój społeczny – rozwój zrównoważony – postęp: przyczynek do przemian obszarów wiejskich", w: Wieś i Rolnictwo, nr 3 (160), s. 7 – 27 (współautorzy: Marta Klekotko, Piotr Nowak)
 • 2013 - „Obywatelstwo – społeczeństwo obywatelskie – państwo", w: Studia Socjologiczne, nr 1 (208), s. 207 – 223 (współautorzy: Marta Klekotko, Piotr Płucienniczak)
 • 2012 - "Czyńcie sobie ziemię poddaną" – czyli o różnych obliczach ponowoczesnego rolnictwa na przykładzie procesów zawłaszczania ziemi (land grabbing) w skali świata" w: Wieś i Rolnictwo, nr 4 (157), s. 9 – 35 (współautorka: Katarzyna Jasikowska)
 • 2012 - „Women on… combine harvesters? Women as farm operators in contemporary Poland", w: Eastern European Countryside, vol. 18, s. 5 – 26 (współautorzy: Zbigniew Drąg, Piotr Nowak)
 • 2012 - „Gospodarka i kultura: problemy wzajemnych relacji", w: Studia Socjologiczne, vol. 205 (2), s. 169 – 190 (współautorzy: Seweryn Grodny, Marta Klekotko)
 • 2011 - „O lokalności raz jeszcze: problematyka relacji mezostrukturalnych w społeczeństwie zglobalizowanym", w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXXVI, nr 2, s. 47 – 69 (współautor: Marta Klekotko)
 • 2011 - "Tam gdzie rodzi się społeczeństwo", w: Studia Socjologiczne, vol. 201 (2), s. 193 - 214
 • 2010 - „Together but separately: An attempt at the process of class diversification among Polish peasantry”, in: Przegląd Socjologiczny, vol. 59 (2), p. 109 – 126 (co-author: Marta Klekotko)
 • 2010 - „Ruchliwość (mobilność) jako przedmiot analizy socjologicznej” w: Studia Socjologiczne, 2 (197), s. 191 - 204
 • 2010 - „Teoria socjologiczna ery globalizacji”, w: Studia Socjologiczne, 2 (197), s. 159 - 181
 • 2010 - „Zrozumieć stres”, w: Studia Socjologiczne, 1 (196), s. 149 - 161
 • 2008 - "Współrządzenie i rozwój zrównoważony społeczności lokalnych: przypadki w społeczności wiejskiej”, w: Przegląd Socjologiczny, tom LVII/1, s. 135 – 158 (współautorzy: Tomasz Adamski, Marta Klekotko)
 • 2008 - “Knowledge dynamics and non-agricultural economy in European rural development”, w: Eastern European Countryside, 14, s. 93 – 112 (współautorzy: Tomasz Adamski, Krystyna Dzwonkowska, Andrzej Pilichowski, Paweł Starosta)
 • 2008 - “Agriculture, communities, and new social movements: East European ruralities in the process of restructuring”, w: Journal of Rural Studies, 24, s. 161 – 171 (współautorzy: Michal Lostak, Patrick H. Mooney)
 • 2008 - „Konstrukcja społeczeństwa. Esej recenzyjny”, w: Studia Socjologiczne, 2, s. 123 - 140
 • 2007 - “Neo-endogenous development and the revalidation of local knowledge”, w: Polish Sociological Review, 4 (160), s. 481 – 498 (współautor: Tomasz Adamski)
 • 2006 - “Nowa polska socjologia wsi: ciągłość czy zmiana?” , w: Roczniki Socjologii Wsi, t. 27, s. 42 – 61
 • 2006 - „Refleksje z okazji 25 rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność”, w: Roczniki Socjologii Wsi, t. 27, s. 251- 253
 • 2006 - „Between hopes and fears: rural Eastern Europe on its way to Europe”, w: Eastern European Countryside, vol. 12, s. 5 - 30
 • 2005 - „Kaniec krestianstwa?”, w: Wostocznoevropejskije issledovanja, nr 1, s. 97 – 113, (wydawnictwo Rosyjskiej Akademii Nauk)
 • 2005 - “K bezagrarnomu sielu?”, w: Socjołogia. Tieoria, mietody, marketing, nr 2, s. 85 – 97 (współautorzy: Zbigniew Drąg i Piotr Nowak) – w języku ukraińskim (wydawnictwo Instytutu Socjologii Akademii Nauk Ukrainy)
 • 2004 - “Individualism in a globalising world: Polish rural youth and EU enlargement”, w: Polish Sociological Review, nr 3 (147), s. 293 – 318 (współautor: Zbigniew Drąg)
 • 2004 - “Z socjologią na ty”, w: Studia Socjologiczne, nr 2 (173), s. 137 - 159
 • 2004 - “Podmiotowość kontestacyjna i partycypacyjna – klucz do sukcesu integracji”, w: Wieś i Rolnictwo, nr 2 (123), s. 44 – 52
 • 2004 - “Ku wsi zdezagraryzowanej? Ludność wiejska i rolnicza w świetle wybranych danych spisu powszechnego”, w: Studia Socjologiczne, nr 1 (172), s. 31 – 46 (współautorzy: Zbigniew Drąg i Piotr Nowak)
 • 2004 - “Zmierzch państwa? Analiza wybranych elementów roli państwa w procesach szybkich zmian społecznych”, w: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, tom 6 (19), 2003, s. 81 – 116 (współautor: Katarzyna Gilarek)
 • 2003 - “Społeczność lokalna w opiniach młodzieży wiejskiej: kilka uwag o korzeniach kapitału społecznego wsi”, w: Wieś i Rolnictwo, nr 3 (120) (suplement), s. 72 – 81 (współautor: Zygmunt Seręga)
 • 2003 - “Moral dilemmas of globalization. Polish agriculture at the crossroads”, w: Australian Journal of Social Work Issues, vol. 38, no 1, s. 117 – 128 (współautorzy: Katarzyna Gilarek, Patrick H. Mooney)
 • 2002 - “The Dynamics of Polish Peasant Protests under Post-Communism”, w: Eastern European Countryside, Nr 8, s. 47 – 66 (współautor: Grzegorz Foryś)
 • 2000 - "Forum: Społeczna kwestia wsi polskiej" (wybór i opracowanie), w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 2, ss. 155 - 201
 • 2000 - "Freedom for Credit: Polish Peasants Protests in the Era of Communism and Post-Communism", (w:) Polish Sociological Review, nr 1 (129), s. 57 - 86
 • 1999 - "Rodzinne gospodarstwa rolne w obliczu restrukturyzacji: o potrzebie socjologicznej wyobraźni”, w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 1, s. 25 – 52
 • 1998 - “Rolnictwo indywidualne w Polsce komunistycznej i post-komunistycznej”, w: Przegląd Socjologiczny, nr 2 (tom XLVII), s. 45 – 61
 • 1998 - “Zmierzch klasy chłopskiej”, w: Studia Socjologiczne, nr 1 (148), s. 61 – 88
 • 1997 - “The class position of family farm owners in Poland”, w: Polish Sociological Review, nr 1 (vol. 117), s. 75 - 88
 • 1995 - "The peasant issue in contemporary Poland" (w:) Polish Sociological Review, nr 2, s. 139 - 158
 • 1995 - "Sytuacja materialna a polityczność kwestii chłopskiej" (w:) Studia Socjologiczne, nr 1-2, s. 17 - 42
 • 1994 - "Rolnictwo rodzinne w procesie transformacji. Czynniki i bariery upodmiotowienia" (współautor Zygmunt Seręga), w: Wieś i Rolnictwo, nr 3 - 4
 • 1993 - "Between state and market. Changing agriculture in postcommunist Poland", in: Program on Central and Eastern Europe Working Paper Series, nr 29, Center for European Studies, Harvard University
 • 1992 - "Non-farm entrepreneurs in rural communities: a case study of a Polish village" (współautor Jacek Wasilewski), w: Gyorgy Lengyel, Claus Offe and Jochen Tholen (eds) Economic Institutions, Actors and Attitudes: East-Central Europe in Transition, Sociological Working Papers, vol. 8, University of Economic Sciences, Department of Sociology, Budapeszt, Węgry
 • 1992 - "Współczesna wieś polska: czynniki podmiotowości społecznej" (współautor Andrzej Szumakowicz), w: Wieś i Rolnictwo, nr 1
 • 1991 - "Rodzinne gospodarstwo rolne w procesie transformacji ustrojowej (współautor Zygmunt Seręga), w: Studia Socjologiczne, nr 3 - 4
 • 1991 - "Socjologia wsi - potrzeba nowej perspektywy", w: Roczniki Socjologii Wsi, vol. XXII
 • 1990 - "Właściciele rodzinnych gospodarstw rolnych o swoich interesach" (współautor Zygmunt Seręga), w: Wieś i Rolnictwo, nr 3
 • 1990 - "Socjologowie i chłopi. Polemiki w socjologii wsi okresu międzywojennego", w: Kultura i Społeczeństwo, nr 2
 • 1989 - "Ruchy chłopskie: próba teorii", w: Studia Socjologiczne, nr 1
 • 1989 - "On repressive tolerance: state and peasant farm in Poland", in: Sociologia Ruralis, vol. XXVIII, nr 1
 • 1988 - "Koncepcja burżuazyjnienia: próba weryfikacji", w: Studia Socjologiczne, nr 4
 • 1987 - "Klasa chłopska w Polsce współczesnej" (współautor Zygmunt Seręga), w: Wieś Współczesna, nr 5
 • 1987 - "Chłopi jako przedmiot badań nauk społecznych", w: Wieś Współczesna, nr 1
 • 1987 - "Social structure of the village in Poland: approaches to the problem, (współautor Zygmunt Seręga), w: Polish Sociological Bulletin, nr 3
 • 1987 - "Poczucie podmiotowości w środowisku chłopskim: próba diagnozy" (współautor Zygmunt Seręga), w: Studia Socjologiczne, nr 3 - 4
 • 1985 - "Chłopstwo jako podmiot społeczny" (współautor Zygmunt Seręga), w: Studia Socjologiczne, nr 3 - 4
 • 1984 - "Chłopstwo jako kategoria społeczna: dwa ujęcia" (współautor Zygmunt Seręga), w: Studia Socjologiczne, nr 3
 • 1983 - "Struktura społeczna wsi: teoria i rzeczywistość" (współautor Zygmunt Seręga), w: Roczniki Socjologii Wsi, vol. XX
 • 1980 - "Marksistowski model społeczeństwa socjalistycznego", w: Studia Socjologiczne, nr 4
 • 1979 - "Świadomość społeczna jako kategoria teoretyczna", w: Studia Socjologiczne, nr 2

Realizowane projekty

 • 2016-2021: „Myśl lokalnie, działaj globalnie: Polscy rolnicy w świecie rozwoju zrównoważonego i odporności na kryzys”. Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu MAESTRO (PB nr 2015/18/A/S6/00114)

Zrealizowane projekty

 • 2006–2009: Grant przyznany w ramach konkursu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „W poszukiwaniu równowagi: analiza przemian społeczności wiejskich i małomiasteczkowych w perspektywie koncepcji rozwoju neo-endogennego", grant nr N116 003 31/0267; 219.750,00 PLN
 • 2004-2006: Grant w ramach VI Programu ramowego Komisji Europejskiej pt. "A cognitive approach to rural sustainable development – the dynamics of expert and lay knowledges" – koordynator krajowy – 68 200 Euro
 • 2002–2005: Grant przyznany w ramach konkursu przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu pt. "W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców wsi w Polsce na przełomie wieków", grant nr 2 H02E 013 23, 100 000 zł
 • 2001–2002: Grant pt. "EU Enlargement and the Organization of Agricultural Interests in Poland", realizowany wspólnie z Uniwersytetem Południowej Karoliny (USA) – główny koordynator projektu prof. Maryjane Osa (Department of Government and International Relations) - finansowany przez National Council for East European and Eurasian Research (grant nr 817-12), $ 10,000
 • 1998–2001: Grant przyznany w ramach konkursu przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu pt. "Świat w progu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu procesu globalizacji", grant nr 1 H02E 007 15, 134,125 zł

Granty, stypendia, nagrody

 • 2010 - Indywidualna nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (25 000 PLN)
 • 2006-2009 - grant przyznany w ramach konkursu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „W poszukiwaniu równowagi: analiza przemian społeczności wiejskich i małomiasteczkowych w perspektywie koncepcji rozwoju neo-endogennego”, grant nr N116 003 31/0267; 219.750,00 PLN
 • 2005 - Indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia naukowe w roku 2004 (podręcznik akademicki pt. “Socjologia obszarów wiejskich: problemy i perspektywy”)
 • 2004/2005 - stypendium indywidualne J.M. Rektora UJ (10 tys. złotych)
 • 2004 - stypendium Polson Institute for Global Development, Cornell University, Ithaca, N.Y., USA
 • 2004 - 2006 - Grant w ramach VI Programu ramowego Komisji Europejskiej pt. “A cognitive approach to rural sustainable development – the dynamics of expert and lay knowledges” – koordynator krajowy – 68 200 Euro
 • 2002 - Indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia naukowe w roku 2001 (monografia pt. “Świat na progu domu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji”)
 • 2002 - 2005 - Grant przyznany w ramach konkursu przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu pt. "W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców wsi w Polsce na przełomie wieków", grant nr 2 H02E 013 23, 100 000 zł
 • 2002 - Stypendium Andrew W. Mellona przyznane przez Instytut Nauk o Człowieku (Wiedeń, Austria) na realizacjê projektu “EU Enlargement and the Restructuring of Agriculture in Poland” (planowane na okres od października do grudnia 2002, przełożone do realizacji w roku 2003): 7630 Euro
 • 2002 - Członek zespołu seminaryjnego (team residency project) nt. “EU Enlargement and the Organization of Agricultural Interests in Poland”, Rockefeller Foundation Center, Bellagio, Włochy: 22 sierpnia – 4 września
 • 2001 - 2002 - Grant nt. “EU Enlargement and the Organization of Agricultural Interests in Poland”, realizowany wspólnie z Uniwersytetem Południowej Karoliny (USA) – główny koordynator projektu prof. Maryjane Osa (Department of Government and International Relations) - finansowany przez National Council for East European and Eurasian Research (grant nr 817-12), $ 10,000
 • 1998 - 2001 - Grant przyznany w ramach konkursu przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu pt. "Świat w progu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu procesu globalizacji", grant nr 1 H02E 007 15, 134,125 zł
 • 1996/97 - Stypendium przyznane przez Komisję Fulbrighta ( $ 25 tys.) na 10-miesięczny pobyt badawczy w University of Wisconsin-Madison (projekt badawczy: Family Farming in the Contemporary World: East - West Comparisons)
 • 1994 - 1996 - Individual Research Support Scheme Grant (Open Society Institute\RSS No: 748\94) - $ 8650
 • 1993 - Harvard University, Center for European Studies, East European Visitor Program (styczeń - luty 1993)
 • 1992 - 1995 - Grant przyznany w ramach konkursu przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu pt. "Od "represyjnej tolerancji" do "opresyjnej wolności": rodzinne gospodarstwa rolne w procesie transformacji ustrojowej", grant nr 1 1628 92 03, 550 mln zł (w 1992 r.)
 • 1993 - Nagroda (wspólnie z Zygmuntem Seręgą) im. Stanisława Ossowskiego przyznana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za książkę pt. Chłopi we współczesnej Polsce: przedmiot czy podmiot procesów społecznych?
 • 1992 - Grant z Departamentu Rolnictwa USA przyznany na pokrycie kosztów uczestnictwa w VIII Swiatowym Kongresie Socjologów Wsi i 55 Zjeździe Rural Sociological Society of North America, University Park, PA, USA (11 - 18 sierpnia 1992 r.)
 • 1991 - Grant uzyskany z East-West Center, Honolulu, Hawaii przeznaczony na pokrycie kosztów uczestnictwa w 54 zjeździe Rural Sociological Society of North America oraz 96 zjeździe American Sociological Association (Columbus - Cincinnati, Ohio, USA 17 -27 sierpnia 1991)
 • 1990 - Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej wykorzystane na realizację projektu badawczego "Rodzinne gospodarstwa rolne w rolnictwie i kulturze amerykańskiej"
 • 1986 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę badawczą