Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. zw. dr hab. Maria Flis

stanowisko: profesor

e-mail: maria.flis@uj.edu.pl


Maria Flis - kierowniczka Zakładu Antropologii Społecznej IS UJ. Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne UJ w kadencji 2019 - 2022. Pierwsza kobieta Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ dwóch kadencji: 2006 - 2008 i 2008 - 2012. Prorektor ds. rozwoju UJ w kadencji 2012 - 2016.

Autorka 60 artykułów, 3 monografii i 3 książek współautorskich. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Sekcja Antropologii Społecznej) i Komitetu Socjologii PAN.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2007), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2009).

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • historia myśli antropologii społecznej i teorii kultury
 • zagadnienia z obszaru socjologii nauki
 • mechanizmy tworzenia i uobecniania znaczeń
 • zmiana kulturowa i strategie tożsamościowe
 • wielokulturowość w systemowych i repertuarowych teoriach kultury

Wybrane publikacje

Książki

 • Teorie struktury społecznej w antropologii funkcjonalnej, Wrocław 1988
 • Leszek Kołakowski – teoretyk kultury europejskiej, Kraków 1994
 • Antropologia społeczna Radcliffe’a – Browna. Z wyborem tekstów, Kraków 2001


Redakcja monografii i czasopism naukowych

 • Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego, (red.) Warszawa 1885
 • Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, (red.) Kraków 2004
 • Co dzieje się ze społeczeństwem?, (red.) Kraków 2011


Artykuły w czasopismach naukowych

 • W poszukiwaniu kryterium kultury symbolicznej, „Kwartalnik Filozoficzny”, 2001 t. 29
 • Studia jako faza liminalna w rytuale przejścia, „Przegląd Humanistyczny” , 2005 nr 5
 • Dynamika ciała w kulturze wizerunku, „Horyzonty Wychowania”, 2008 nr 7
 • Dekonstrukcja mitu Rozumu, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2009 nr 3
 • Etyka personalistyczna i poczwórny argument a etykaa dyskursu, „Diametros” 2010 czerwiec
 • Pokrewieństwo i kulturowe zróżnicowanie instytucji małżeństwa, „Estetyka i Krytyka” 2011 nr 23
 • Cultural Change and Identity – The Case of Equatorial Afica, „Hemispheres” , 2011 nr 26
 • Kołakowskiego dyskurs o człowieku, „Kwartalnik Filozoficzny”, 2010 nr 38
 • Brzmienie kultury: wyobraźnia muzyczna w naukach o kulturze, „Kultura Współczesna”, 2017: muzyka w kulturze: kultura w muzyce nr 3(96)
 • Pracownik socjalny a nieoznaczone marginesy kulturowe, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 2018 t. 23 nr 3
 • Utopian thinking: a discourse on the culture of Leszek Kołakowski and Zygmunt Bauman, „Orbis Idearum”, 2019 vol. 7 no. 2
 • Muzyka jako forma spójności wspólnot: jak dzieło sztuki muzycznej charakteryzuje rzeczywistość społeczną, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, 2019 t. 20


Rozdziały w monografiach

 • Archetyp ruchu i kod językowy: środki symbolicznej strukturalizacji przestrzeni, „Stawanie się społeczeństwa: szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej”, Kraków 2006
 • Zmiana kulturowa i tożsamość na przykładzie Afryki Równikowej, „Tożsamość, nowoczesność, stereotyp”, Kraków 2012
 • O mechanizmach zawłaszczania przestrzeni społecznej, „Clifford Geertz a wyzwania antropologii współczesnej: zmiana czy kontynuacja?”, Lublin 2017
 • Nieoswojone i nieoznaczone. Claude Levi-Strauss i Zygmunt Bauman, „Claude Levi-Strauss: struktura i nieoswojone”, Poznań 2019
 • Patriotyzm w świetle etyki dyskursu: czy możliwe jest patriotyczne wychowanie? „Etyka i patriotyzm”, 2019


Inne publikacje (np. tłumaczenia, ekspertyzy i raporty, artykuły popularyzujące naukę)

 • OPINIA dla Prokuratury we Wrocławiu w sprawie 2 DS. 238/14 Dot. Publicznego prezentowania w dniu 27 czerwca 2014 r. podczas przedstawienia „Golgota Picnic” w Teatrze Polskim we Wrocławiu treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucać odbiór osobie, która sobie tego nie życzy, tj. o czyn z art. 202&1KK i inne w celu stwierdzenia, że: (…) marzec 2015.