Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Specjalizacja Społeczeństwo miejskie

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ - koordynatorka specjalizacji:

Dlaczego specjalizacja poświęcona miastu? Ponieważ bez miasta nie da się dziś wyobrazić rzeczywistości. W nim żyje większość z nas, a ci, którzy mieszkają poza jego granicami administracyjnymi, są zwykle jego użytkownikami: w mieście pracują, uczą się, spędzają czas wolny, chodzą do lekarza. Współczesne miasta to lokalno-globalne przestrzenie, w których odzwierciedlają się ogólnie występujące zjawiska i problemy społeczne, ale które są również przestrzenią kreowania innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych, ekonomicznych i kulturowych. Potrzeba dziś specjalistów, którzy z jednej strony będą rozumieć „logikę miasta", a z drugiej – będą potrafili reprezentować w polityce i gospodarce interesy społeczności lokalnej i różnych grup użytkowników miasta.

Dlaczego warto wybrać tę specjalizację?

 • na rynku pracy brakuje osób przygotowanych do badania, rozumienia i projektowania rozwiązań związanych z problemami współczesnych miast (m. in. dotyczącymi przestrzeni, procesów demograficzno-przestrzennych, jakości życia, aktywizacji i partycypacji społecznej) – nasza specjalizacja wypełnia tę lukę
 • specjalizacja została przygotowana we współpracy z pracodawcami - na etapie projektowania programu konsultowaliśmy go z przedstawicielami firm, instytucji i organizacji oraz ekspertami zajmującymi się problematyką miejską - dzięki ich rekomendacjom program uwzględnia realne potrzeby społeczne i rynku pracy oraz ma praktyczny profil
 • interdyscyplinarność – podstawą specjalizacji jest socjologia (miasta, przestrzeni, społeczności lokalnych), ale program specjalizacji uwzględnia także wiedzę z zakresu urbanistyki i architektury, ekonomii, geografii społecznej, politologii, psychologii środowiskowej, antropologii kultury i historii
 • w ramach specjalizacji współpracujemy z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się miastem; realizujemy projekty międzybranżowe (np. warsztaty projektowania we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej i Wydziałem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie), wizyty studyjne (w Krakowie i innych polskich miastach) oraz spotkania z praktykami.

Czego uczymy i jak pracujemy?

Nasza specjalizacja koncentruje się na badaniu i analizie zjawisk, procesów i problemów miejskich oraz na aplikowaniu wiedzy do rozwiązywania wyzwań i problemów współczesnych miast.

Studenci/tki zdobywają w ramach specjalizacji umiejętności z zakresu:

 • diagnozowania obszarów problemowych w mieście, przygotowywania, współorganizowania i realizowania procesów/projektów rewitalizacji przestrzeni miejskiej, w tym obszarów mieszkaniowych,
 • badań i ewaluacji jakości życia w mieście,
 • przygotowywania, organizowania i realizowania programów aktywizacji i partycypacji społecznej (np. konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny, centra aktywności lokalnej),
 • współtworzenia strategii i programów rozwoju lokalnego,
 • tworzenia i ewaluacji rozwiązań z wykorzystaniem współczesnych modeli rozwoju miasta (m.in. smart city, sustainable development),
 • uspołeczniania procesów planowania przestrzennego i projektowania architektonicznego

Program specjalizacji

Program specjalizacji obejmuje następujące bloki tematyczne:

Zrozumieć miasto
Kursy: Socjologia miasta; Miasta europejskie w procesie zmian ekonomicznych i kulturowych; Specyfika badań nad miastem i społecznościami miejskimi; Kultura/kultury miasta; Gospodarka miejska i prężność miejska; Samorząd terytorialny - aktorzy i zasady gry; Procesy miejskie z perspektywy socjologii wsi

Miasto – problemy, wyzwania i rozwiązania
Kursy: Dynamics of cities, states and globalisation in sociological perspective; Ruchy miejskie - aktorzy, czynniki, przemiany; Style i sposoby życia w kontekście procesów urbanizacyjnych; Miasta w perspektywie demograficzno-społecznej; Prawo do miasta; Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich

Polityki miejskie i zarządzanie rozwojem miast
Kursy: Społeczeństwo obywatelskie - społeczeństwo miejskie; Władza, polityka w mieście; Współczesne koncepcje rozwoju miasta i polityki miejskie; Aktywizacja i partycypacja społeczna w mieście; SMART CITY - technologie dla ludzi; Kreowanie wizerunku miasta i marketing miejsca

Przestrzeń miejska
Kursy: Jakość usług publicznych / jakość życia w mieście jako wyzwanie metodologiczne i aplikacyjne; Socjologia przestrzeni i architektury; Systemy Informacji Geograficznej w badaniach nad miastem i w polityce miejskiej; Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni

Miasto jako zadanie
Kursy: Wyjazdy studyjne; Warsztaty przedsiębiorczości


Zobacz ramowy program specjalizacji "Społeczeństwo miejskie" w podziale na semestry

Z kim współpracujemy?

W specjalizacji kładziemy szczególny nacisk na intensywny kontakt z instytucjami i organizacjami zajmującymi się różnymi aspektami życia w mieście oraz na udział studentów w badaniach i interdyscyplinarnych projektach dotyczących jakości życia w mieście, planowania przestrzennego, innowacji miejskich itp. Znaczna część zajęć odbywa się w formie warsztatów, praktyk, wizyt studyjnych, spotkań z praktykami itp.

Współpracujemy m.in. z:

 • Urzędem Miasta Krakowa (Wydział Rozwoju, Wydział Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych)
 • Krakowskim Parkiem Technologicznym
 • Wydziałem Architektury PK
 • Wydziałem Architektury Wnętrz ASP
 • Małopolskim Instytutem Kultury
 • Urzędem Marszałkowskim
 • Biurem Inicjatyw Społecznych
 • Pracownią Obywatelską itp.

Do współpracy będziemy włączać kolejnych partnerów z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Gdzie mogą pracować absolwenci/tki?

Absolwenci/tki specjalizacji Społeczeństwo miejskie mogą pracować m.in. w następujących miejscach i obszarach:

 • instytucje, firmy i organizacje zorientowane na innowacje społeczne w zakresie rozwiązań dot. np. transportu, środowiska, mieszkalnictwa, administracji w warunkach miejskich i wielkomiejskich
 • firmy i organizacje badawcze, doradczo-konsultacyjne typu THINK TANK
 • firmy badawcze (m.in. specjalizujące się w tzw. badaniach miejskich)
 • firmy zajmujące się marketingiem terytorialnym (w tym promocją miast) i marketingiem miejsc
 • jednostki administracji publicznej, przede wszystkim na poziomie regionalnym i gminnym
 • organizacje pozarządowe zorientowane na działania na poziomie lokalnym (np. rozwiązywanie problemów w mieście, aktywizacja i partycypacja społeczna)
 • stanowiska związane z organizowaniem konsultacji i partycypacji na poziomie lokalnym (np. budżet obywatelski, partycypacyjne modele rewitalizacji, centra aktywności lokalnej) itp.
 • media lokalne i zajmujące się tematyką miejską
 • start-upy
 • pracownie urbanistyczne i architektoniczne wykorzystujące model partycypacyjnego projektowania przestrzeni miejskiej, w tym obiektów użyteczności publicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaj opinie o naszej specjalizacji!

Leszek Jasiński (Urząd Miasta Krakowa): 

Specjalizacja stanowi znaczące wypełnienie dotkliwej luki, jaką jest brak specjalistów posiadających szeroką, multidyscyplinarną wiedzę, potrafiących mierzyć się ze złożonymi i skomplikowanymi problemami, z jakimi boryka się współczesne miasto.


Paweł Jaworski (Fundacja Napraw Sobie Miasto, Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice):

Wyprofilowanie programu studiów socjologicznych pod kątem badania miast i społeczności miejskich, a także udziału w procesach zarządzania miastami odpowiada na realne i zdiagnozowane potrzeby. W tym momencie obszarami działalności praktycznej, w której pomocna i wykorzystywana jest wiedza oraz narzędzia socjologiczne, są m.in. planowanie strategiczne i przestrzenne, badania urbanistyczne, warsztaty planowania i projektowania partycypacyjnego, a także rewitalizacja obszarowa.


Piotr Sawiński, Adam Kałucki (Locativo):

Współpraca w interdyscyplinarnych zespołach to niezwykle ważna umiejętność dla absolwentów studiów miejskich! Z dwóch bardzo konkretnych powodów. Po pierwsze, merytorycznego – aby zrozumieć procesy zachodzące w mieście, a co jeszcze ważniejsze, mieć wpływ na ich przebieg, należy spojrzeć na miasto z różnych punktów widzenia (...). Drugi powód jest czysto praktyczny – wiele firm, instytucji, bądź organizacji, przystępując do prac nad jakimś projektem miejskim dobiera sobie zewnętrznych współpracowników pod konkretne wymagania. Zazwyczaj, co projekt, to inna konfiguracja ludzka, inne kompetencje. Dlatego tak istotne jest ukształtowanie w studentach postawy otwartości na współdziałanie w interdyscyplinarnym środowisku, wyrobienie w nich przekonania, że dopiero na styku różnych dziedzin, branż, kompetencji czy doświadczeń zawodowych powstają innowacje.


Agnieszka Włodarczyk (Krakowski Park Technologiczny):

Specjalizacja daje gwarancję odpowiedniego przygotowania oraz wyposażenia w umiejętności twarde i miękkie nowej grupy kompetentnych młodych ludzi, dla których zainicjowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania strukturą miejską (…) będzie osiągalne. Umiejętność współpracy w interdyscyplinarnych zespołach oraz zrozumienie tkanki miejskiej są kluczem do sukcesu.