Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przygotowanie pracy licencjackiej i egzaminy końcowe

Studenci i studentki zobowiązani są do zapoznania się z Rozdziałem IV. Prace i egzaminy dyplomowe oraz ukończenie studiów Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Zgodnie z § 18 Regulaminu studiów:

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora najpóźniej do 15 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.

Termin ten nie może być przesunięty.

 

Kluczowy w przygotowaniu pracy dyplomowej jest rzetelny przegląd literatury.

Wsparcie w tym zakresie można uzyskać od promotora/promotorki, pracowniczek Biblioteki Instytutu Socjologii UJ oraz Biblioteki Jagiellońskiej.
 

Oferta Biblioteki Jagiellońskiej w zakresie przeglądu i udostępniania zbiorów oraz usług bibliometrycznych:


Materiał przygotowała mgr Anna Dziętło, Instytut Socjologii UJ

Kryteria oceny pracy licencjackiej (pisemnej) na Wydziale Filozoficznym UJ

Doskument został opracowany przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

W badaniach społecznych, także tych prowadzonych w ramach prac licencjackich, powinny być przestrzegane zasady etyczne określone w Kodeksie Etyki Socjologa uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dnia 25 marca 2012 r.


Promotor/promotorka pracy licencjackiej podejmuje decyzję, czy przedstawiony przez studenta/studentkę projekt badawczy przed jego realizacją wymaga zaopiniowania przez komisję ds. etyki badań.


Praca licencjacka powinna być przygotowana z poszanowaniem praw autorskich, które określa ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późn. zmianami).

Plagiatowanie, fabrykowanie i fałszowanie wyników badań jest niedopuszczalne (zob. § 13 Regulaminu studiów).


Warunkiem dopuszczenia studenta/studentki do egzaminu dyplomowego jest sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (zob. § 20, pkt. 2 Regulaminu studiów).

Prosimy o uważne zapoznanie się z:


Student/studentka jest zobowiązany/a złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora/promotorkę najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem egzaminu!


Zobacz: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Najpóźniej na 2 tygodnie przed termiem egzaminu końcowego, student/studentka zobowiązany/a jest przesłać na adres mailowy a.wodzinska@uj.edu.pl tytuł swojej pracy dyplomowej oraz nazwisko promotora/promotorki.

Dopiero po przesłaniu tych danych na wskazany adres mailowy możliwe jest wprowadzenie ich do systemu, a student/studentka otrzymuje dostęp do Archiwum Prac UJ.

Instrukcja postępowania w Archiwum Prac UJ dostępna jest na stronie usosownia.uj.edu.pl/archiwum-prac - prosimy o uważne zapoznanie się z nią!

W sekretariacie (pokój 49) należy złożyć:


Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć NAJPÓŹNIEJ 7 DNI PRZED EGZAMINEM!


Opłaty za dyplom należy dokonać na konto indywidualne wygenerowane z systemu USOS. Po dokument z numerem konta należy zgłosić się osobiście do sekretariatu dydaktycznego (pokój 49) lub zwrócić się z prośbą o wygenerowanie dokumentu drogą mailową na adres: a.wodzinska@uj.edu.pl


Jednocześnie informujemy o możliwości wypełnienia formularza dla przyszłych absolwentów: zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów. Formularz dostępny jest po zalogowaniu na STRONIE USOSWEB. Wypełnienie formularza w takiej formie nie jest obowiązkowe.


W przypadku niemożności osobistego odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych, należy złożyć w sekretariacie (pokój 49) Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem.

W roku akademickim 2023/2024 egzaminy dyplomowe na studiach I stopnia odbędą się w dniach

  • 1-2 lipca 2024 r.
  • 16 i 30 września 2024 r.

LISTA ZAGADNIEŃ DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO - STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA

Zestawienie zawiera zagadnienia obejmujące tematykę kierunkowych kursów obowiązkowych