Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin końcowy na studiach I stopnia

Do egzaminu licencjackiego dopuszczeni zostaną wyłącznie studenci i studentki, którzy spełnią wszelkie wymogi formalne niezbędne do zaliczenia III roku studiów I stopnia. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie minimum 180 punktów ECTS, zrealizowanie wszystkich kursów wymaganych programem studiów (obowiązkowych i fakultatywnych), a także zaliczenie seminarium licencjackiego, które następuje w momencie złożenia pracy dyplomowej. Studia finalizuje zdanie egzaminu dyplomowego.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZED OBRONĄ

Prosimy o uważne zapoznanie się z:


Student/ka jest zobowiązany/a złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem egzaminu!


Zobacz: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Najpóźniej na 2 tygodnie przed termiem egzaminu końcowego, student/ka zobowiązany/a jest przesłać na adres mailowy anna.soczowka@uj.edu.pl tytuł swojej pracy dyplomowej oraz nazwisko promotora/ki.

Dopiero po przesłaniu tych danych na wskazany adres mailowy możliwe jest wprowadzenie ich do systemu, a student/ka otrzymuje dostęp do Archiwum Prac UJ.

Instrukcja postępowania w Archiwum Prac UJ dostępna jest na STRONIE - prosimy o uważne zapoznanie się z nią!

 

DOKUMENTY

W sekretariacie (pokój 52) należy złożyć:


Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć NAJPÓŹNIEJ 7 DNI PRZED EGZAMINEM!


Opłaty za dyplom należy dokonać na konto indywidualne wygenerowane z systemu USOS. Po dokument z numerem konta należy zgłosić się osobiście do sekretariatu studiów I stopnia (pokój 52) lub zwrócić się z prośbą o wygenerowanie dokumentu drogą mailową na adres: anna.soczowka@uj.edu.pl


Jednocześnie informujemy o możliwości wypełnienia formularza dla przyszłych absolwentów: zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów. Formularz dostępny jest po zalogowaniu na STRONIE USOSWEB. Wypełnienie formularza w takiej formie nie jest obowiązkowe.


W przypadku niemożności osobistego odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych, należy złożyć w sekretariacie (pokój 52) Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem.


Zobacz: Lista zagadnień, która ma charakter pomocniczy w przygotowaniu do egzaminu (pytania ogólnosocjologiczne)