Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgodnie z globalną definicją pracy socjalnej jest ona profesją oraz dyscypliną akademicką, która promuje zmiany i rozwój społeczny, spójność społeczną oraz upodmiotowienie i wyzwolenie ludzi. Dlaczego właśnie dzisiaj ten obszar badań naukowych oraz praktyki jest szczególnie potrzebny?

Odpowiedź skupia się wokół jednego kluczowego stwierdzenia: bez względu na społeczne i geograficzne usytuowanie naszym doświadczeniem są zróżnicowane sytuacje kryzysowe. Wymagają one nie tylko spontanicznej aktywności, ale również chłodnej i zdystansowanej refleksji niezbędnej, aby wypracować działania adaptacyjne na tyle efektywne i skuteczne, abyśmy mogli przetrwać i rozwijać się jako wspólnota. Kryzys ma wyraz globalnego zamknięcia, społecznej izolacji, dotkliwego poczucia osamotnienia, ale jawi się również całkowicie odmiennie – jako wojna, gwałt, zbezczeszczenie, zagrożenie życia, uchodźctwo.

W jaki sposób my jako ludzie, członkowie wspólnot lokalnych, aktorzy życia publicznego jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby i wyzwania wynikające z kryzysu? Dlaczego niekiedy odpowiadamy "heroicznie", a niekiedy wcale? Jak zwiększać nasze osobowe i instytucjonalne zdolności, aby w konfrontacji z gwałtownymi przemianami społecznymi nie tylko utrzymać stabilność, ale również otwartość na ludzi skrzywdzonych, odmiennych, mających szczególne potrzeby rozwojowe?

Próba odpowiedzi na te pytania jest kluczowa dla przyszłego rozwoju badań i praktyk pracy socjalnej, ale również dla poszukiwania i wyznaczania indywidualnych ścieżek zaangażowania naukowego oraz profesjonalnego studiujących ją osób. Zapraszamy do dzielenia się własnymi przemyśleniami, do otwartych dyskusji, wspólnych badań i praktyk, do współmyślenia i współodpowiedzialności – jednym słowem do studiowania w IS UJ!

dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
Kierownik studiów na kierunku praca socjalna w IS UJ

 

Dlaczego warto studiować pracę socjalną w IS UJ?

 • Program kształcenia na kierunku praca socjalna oferowany przez IS UJ osadzony jest kontekście teorii, badań oraz praktyk podejmowanych z perspektywy socjologicznej - przyjęcie tej wyjątkowej orientacji umożliwia szeroką i wielowymiarową analizę życia społecznego
 • Kształcimy profesjonalistów - nadajemy uprawnienia wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 • Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w nauczaniu pracy socjalnej: program jest kontynuacją studiów prowadzonych od ponad ćwierć wieku na UJ, posiadających wyjątkową w skali całego kraju tożsamość, tradycje i zasoby osobowe, rzeczowe i organizacyjne
 • Dostarczamy interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie
 • Wyposażamy w kompetencje niezbędne we współczesnym świecie - profil kształcenia został dostosowany do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, systemowych zmian wprowadzanych na polu pomocy społecznej oraz wyzwań cywilizacyjnych, którym muszą sprostać osoby chcące profesjonalnie pomagać
 • Pracujemy metodą projektów socjalnych realizując projekty grupowe dla konkretnych instytucji
 • Rozwijamy współpracę międzynarodową 
 • Indywidualizujemy praktyki oraz poszerzamy ich możliwy zakres i liczbę godzin, co zostaje uwzględnione w suplemencie do dyplomu
 • Wspieramy studentów i studentki w ich rozwoju naukowym
 • Zapewniamy regularną superwizję
 • Kładziemy nacisk na relacje, dialog, współpracę
 • Podstawową zasadą nauczania jest dla nas rozbudzanie indywidualnej i społecznej aktywności, ukazywanie twórczej myśli badawczej oraz rozwijanie zdolności implementacji wiedzy
 • Przygotowujemy do samodzielnego rozwiązywania problemów, jakie wiążą się ze społeczną i zawodową aktywnością, a w tym realizacją działań pomocowych

Program studiów

Program składa się z dwóch modułów teorii pracy socjalnej:

 1. Pierwszy dyskutuje zagadnienia ogólne problemów społecznych powiązanych z ich historycznymi uwarunkowaniami oraz próbami poszukiwania rozwiązań w ramach polityki społecznej
 2. Drugi dotyczy analizy mechanizmów wykluczenia społecznego oraz teoretycznych podstaw dla zróżnicowanych działań zmierzających do jego ograniczania


Kolejne trzy moduły obejmują zagadnienia zogniskowane na:

 1. Prawnych podstawach pomocy społecznej
 2. Badaniach naukowych w pracy socjalnej
 3. Metodyce pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych specjalizacji badawczych i aplikacyjnych


Następne dwa moduły skupione są na badawczych i aplikacyjnych podstawach pracy socjalnej. Obejmują one przedmioty seminaryjne i fakultatywne oraz te zorientowane na analizowanie przykładów możliwych praktyk zawodowych w pracy socjalnej.


Program uzupełnia lektorat, kursy dodatkowe oraz 60 godzin wizyt studyjnych, 180 godzin praktyk zawodowych oraz 30 godzin superwizji grupowej – co stanowi możliwość aplikacji teoretycznej wiedzy oraz pozyskiwania niezbędnych umiejętności praktycznych, w które powinien być wyposażony pracownik socjalny.


ZOBACZ:

Zobacz także pełną ofertę kursów oferowanych na kierunku praca socjalna w Instytucie Socjologii UJ: Aplikacja Sylabus UJ

Jak pracujemy?

Realizacja programu studiów opiera się na tradycyjnych metodach dydaktycznych, jak również podejściach specyficznych dla kształcenia na kierunku praca socjalna. Są to:

 • Obozy metodyczne umożliwiające nabywanie kompetencji w stosowaniu podstawowych metod pracy socjalnej: indywidualnej, rodzinnej, grupowej, środowiskowej oraz w formie projektu socjalnego
 • Superwizja pracy socjalnej obejmująca praktyki zawodowe realizowane w trakcie studiów
 • Włączanie w proces dydaktyczny osób doświadczonych - o specyficznych potrzebach rozwojowych
 • Kursy tworzone na podstawie analizy potrzeb zgłaszanych przez studnetów realizowane w formie kursów otwartych, współprojektowanych przez studentów pod opieką naukową i dydaktyczną nauczyciela akademickiego
 • Ciągła ewaluacja procesu realizacji programu w formie kursów, które są dedykowane tej kwestii
 • Stymulowanie i rozwój samokształceniowych, naukowych grup studenckich komplementarnych wobec programu kształcenia

Gdzie mogą pracować absolwenci i absolwentki?

Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i doświadczenie umożliwiają absolwentom i absolwentkom podejmowanie działań o charakterze pomocowym, promocyjnym, ekukacyjnym, doradczym oraz menadżerskim w różnych sektorach gospodarki - prywatnym, samorządowym, pozarządowym.


Studia w IS UJ dają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego m.in. w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych,
 • instytucjach rynku pracy,
 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach terapii uzależnień,
 • placówkach integracyjnych i reintegracyjnych.


Absolwenci i absolwentki mogą także znaleźć zatrudnienie:

 • w obserwatoriach lokalnej i regionalnej polityki społecznej,
 • firmach socjalnych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej mogą oferować na rynku usługi w zakresie prowadzenia analiz procesów zjawisk społecznych w terenie, wsparcia i rozwoju osobistego oraz świadczenia e-pracy socjalnej.

Instytucje współpracujące

W realizacji projektów socjalnych w ramach studiów współpracujemy m.in. z:

 • Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
 • Małopolski Instytut Kultury
 • Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Stowarzyszenie MONAR (Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie)
 • Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych PRO FAMILIA
 • Stowarzyszenie „Senior Na Czasie" w Tarnowie
 • Stowarzyszenie SIEMACHA
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie


Program studiów uzyskał pozytywną opinię m.in. ze strony następujących instytucji:

 • Stowarzyszenie MONAR (Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie)
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Sanok)
 • Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
 • Dom Pomocy Społecznej (Kraków, ul. Praska 25)
 • Fundacja na rzecz Kobiet JA KOBIETA (Warszawa)
 • Stowarzyszenie SIEMACHA
 • Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST (Warszawa)
 • Szpital Kliniczny im. Dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

 

JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O STUDIACH II STOPNIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA W IS UJ ZOBACZ TUTAJ


Zobacz również informacje na temat kierunku praca socjalna w IS UJ na stronie studia.uj.edu.pl