Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strategia Rozwoju Instytutu Socjologii UJ na lata 2021 - 2024

Strategia Rozwoju Instytutu Socjologii UJ została opracowana z uwzględnieniem zapisów Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, Planu Strategicznego Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne UJ oraz Strategii Rozwoju Wydziału Filozoficznego UJ.

MISJA I WARTOŚCI

Niezbywalnymi wartościami wspólnoty Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (IS UJ) – pracowniczek i pracowników, doktorantek i doktorantów, studentek i studentów – są prawda, odpowiedzialność, wolność badań naukowych, poznawcza otwartość, wolność głoszonych przekonań szanująca różnorodność i złożoność życia społecznego oraz troska o zrównoważony rozwój.

WIZJA

IS UJ w duchu odpowiedzialności za wspólnotę akademicką, czerpiąc ze swoich tradycji naukowych, prowadzi badania spełniające najwyższe standardy naukowe i etyczne. We współpracy z otoczeniem naukowym, a także społeczno-gospodarczym pracowniczki i pracownicy naukowo-dydaktyczni rozwijają nowatorskie badania podstawowe oraz stosowane wykorzystując i doskonaląc nowoczesne formy kształcenia. Poprzez badania włączają się w dyskusję nad kluczowymi wyzwaniami współczesności.

IS UJ jest przestrzenią dla partycypacji w debacie naukowej oraz dialogu respektującego różnice w poglądach oraz metodach dochodzenia do prawdy. Instytut jest miejscem, w którym dba się o umacnianie więzi i współpracę pomiędzy uczonymi, społecznością studencką oraz pozaakademicką.


Strategia rozwoju Instytutu Socjologii UJ obejmuje trzy powiązane ze sobą obszary:

  • Nauki
  • Dydaktyki
  • Współpracy z otoczeniem


Zobacz pełną treść Strategii Rozwoju Instytutu Socjologii UJ na lata 2021 - 2024