Polityka aktywizacji w Polsce, A. Karwacki, H. Kaszyński (red.), Toruń 2008

Karwacki A., Kaszyński H. (red.) (2008) Polityka aktywizacji w Polsce. Nowy paradygmat zmiany, czy działania pozorne, Toruń, Wydawnictwo UMK, s.236.

Poruszana przez autorów problematyka polityki aktywizacji, solidarnego państwa, ich rozumienia, definiowania, uwarunkowań oraz sporów wokół nich, jest w zasadzie i nowatorska, i kreatywno-krytyczna. Wnosi nowe spojrzenie na realizowane, nie tylko na gruncie Polski, modele polityk. Osoby zamieszczające tu artykuły to wybitni specjaliści z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej, którzy z dużą przenikliwością badawczą, krytycyzmem naukowym diagnozują rzeczywistość i postulują zmiany w formułowaniu polityki, jej koncepcji oraz koncentrują się na wyzwaniach wobec wielu jej dziedzin.

Z recenzji prof. Krystyny Siany

Cześć I. Polska polityka społeczna - ku aktywności?!

Arkadiusz Karwacki: Aktywizacja „Rzeczpospolitej obcych"- o współczesnych podziałach, włączaniu i wyłączaniu /19
Marek Rymsza: Aktywna polityka społeczna w Polsce. Szansę i ograniczenia upowszechniania koncepcji /46
Piotr Sałustowicz: „Solidarne państwo" kontra „solidarne społeczeństwo" - mit czy dylemat polskiej polityki społecznej /65
Krzysztof Piątek: Aktywność i aktywizacja w projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej /90
Krzysztof Frysztacki, Hubert Kaszyński: Socjologia - makropraca socjalna. Teoria dla podejścia socjalnego /101

Część II. Oswajanie obcości - diagnozy i instrumenty

Jerzy Krzyszkowski: Samorząd terytorialny jako podmiot lokalnej polityki społecznej /117

Krystyna Faliszek: Wykluczenie społeczne w małych społecznościach lokalnych /133
Jolanta Grotowska-Leder: Nieformalne sieci wsparcia w społecznościach lokalnych - społeczny kontekst funkcjonowania systemu pomocy społecznej na poziomie lokalnym /144
Dobroniega Trawkowska: „Swoi" czy „obcy"? Praca socjalna i pracownicy socjalni wobec problemów reintegracji rodzin /165
Dorota Pawluś, Katarzyna Ornacka: Coaching jako instrument aktywnej polityki społecznej w pracy socjalnej z jednostkami zagrożonymi marginalizacją /186
Aleksandra Bronk: Telepraca - sposób na wyrównanie szans na rynku pracy czy przyczyna nowych podziałów? /200
Sabina Bieniecka: „Perspektywa wrażliwości kulturowej" UNFPA. Remedium na kulturowe bariery we wdrażaniu programów polityki społecznej i pracy socjalnej oraz na problem niedostosowania ich działań do potrzeb grup beneficjentów i społeczności lokalnych /222

Data opublikowania: 13.05.2013
Osoba publikująca: Emil Gleguła