Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Socjologiczne studia magisterskie na UJ umożliwiają pogłębienie zainteresowań problematyką społeczną, a jednocześnie tworzą szansę wyboru własnego profilu kształcenia. Temu służą trzy ścieżki specjalizacyjne oferowane w Instytucie Socjologii na II stopniu studiów. Specjalizacje Analiza danych i badania społeczne oraz Komunikowanie społeczne od wielu lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem studentów. Wprowadzaną od roku akademickiego 2022-2023 ścieżkę Społeczeństwo cyfrowe stworzyliśmy w odpowiedzi na problemy i wyzwania związane z postępującą cyfryzacją życia społecznego. W ramach studiów magisterskich oferowana jest także ścieżka ogólnosocjologiczna.

Dzięki gruntownej wiedzy ogólnej o współczesnym społeczeństwie z jednej strony oraz specjalistycznym kwalifikacjom w wybranych obszarach z drugiej, nasi absolwenci i absolwentki zyskują połączenie kompetencji niezwykle cenione przez pracodawców. Warto u nas studiować!

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ
Kierownik studiów na kierunku socjologia w IS UJ

 

Elastyczne studiowanie

 • Studia socjologiczne II stopnia w Instytucie Socjologii są od lat jedynym kierunkiem na Uniwersytecie Jagiellońskim bezpośrednio poświęconym dyscyplinie socjologia i obejmującym pełny jej zakres
 • Program studiów opiera się na najnowszej wiedzy socjologicznej z zakresu teorii i metodologii socjologicznej, silnie zakorzenionej we współczesnym kontekście społeczno-gospodarczym
 • Studia socjologiczne II stopnia opierają się na dwóch ścieżkach: socjologii ogólnej oraz na sprofilowanych specjalizacjach, w ramach których określone dziedziny socjologii analizowane są w sposób szczegółowy, wieloaspektowy i otwarty na inne dyscypliny
 • Kształceniu specjalizacyjnemu towarzyszą kursy poświęcone klasycznym oraz współcześnie toczącym się debatom socjologicznym
 • Studia umożliwiają uczestnikom i uczestniczkom nabycie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności związanych z rolą zawodową i społeczną socjologa
 • Nauczanie odbywa się w trybie wykładów, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i innych form odpowiadających efektom uczenia się poszczególnych kursów i modułów
 • Najwyższą jakość kształcenia w IS UJ potwierdzają coroczne rankingi Perspektywy, w których od lat jesteśmy w pierwszej trójce najlepszych socjologii w Polsce! W edycji 2022 ponownie zajęliśmy II miejsce!

   

Program studiów II stopnia na kierunku socjologia w Instytucie Socjologii UJ umożliwia:

 • Wybór jednej z oferowanych specjalizacji w ramach ścieżki specjalizacyjnej:
  - Analiza danych i badania społeczne
  - Komunikowanie społeczne
  - Społeczeństwo cyfrowe

lub

 • Wybór ścieżki ogólnosocjologicznej 


Możliwy jest także tzw. Indywidualny Plan Studiów (IPS), który polega na skonstruowaniu przez studenta/tkę własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej z oferowanych ścieżek. IPS konstruowany jest wspólnie z tutorem, który wspiera rozwój naukowy i proces kształcenia studentów i studentek na ścieżce socjologia ogólna.
 

Studenci i studentki wybierają ścieżkę ogólnosocjologiczną lub specjalizacyjną (jedną ze specjalizacji) na studiach II stopnia poprzez wypełnienie i podpisanie DEKLARACJI WYBORU ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA przed rozpoczęciem studiów. Deklarację należy złożyć w momencie zapisu na studia w Sekretariacie Instytutu Socjologii UJ: Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, pokój 49 (I piętro).

Program studiów

Kształcenie socjologiczne drugiego stopnia w Instytucie Socjologii UJ obejmuje problematykę współczesnej socjologii: od metod formalnych i zaawansowanej analizy danych, przez badania jakościowe i antropologiczne, po teorię socjologiczną i udział w najważniejszych debatach społecznych i humanistycznych współczesności.


Program studiów II stopnia ma dwa komponenty:

 1. Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru, wspólne dla wszystkich studentów I studentek II stopnia (za 59 ECTS)
 2. Kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę kierunkowych kursów bazowych (za 61 ECTS) – ogólnosocjologiczne lub specjalizacyjne


Kierunkowe kursy bazowe

 • Obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów i studentek II stopnia socjologii
 • To kanon kursów socjologicznych i ogólnoakademickich dotyczących teorii socjologicznej, metodologii, dostępu do informacji oraz ich ochrony w badaniach społecznych, finansowania i upowszechniania nauki, filozofii oraz warsztat pracy naukowej
 • Wszyscy studenci i studentki II stopnia socjologii realizują także obowiązkowe szkolenie BHK, tutorial, seminarium magisterskie oraz lektorat języka obcego na poziomie B2+ (I rok studiów), który kończy się egzaminem
 • W ciągu dwóch lat studenci i studentki zobowiązani są również do zrealizowania odpowiedniej liczby wybranych kursów tematycznych:
  - trzy w języku polskim za min. 9 ECTS
  - co najmniej jeden w języku angielskim
   

Kursy stanowiące nadbudowę kierunkowych kursów bazowych

 • Obowiązkowe i fakultatywne na wybranej ścieżce realizowane są zgodnie z programem danej ścieżki i specjalizacji


Ścieżka ogólnosocjologiczna oraz każda ze specjalizacji mają swój odrębny program. Nad jakością nauczania na ścieżce ogólosocjologicznej i w ramach każdej specjalizacji czuwają powołani do tego koordynatorzy, którzy pełnią role tutorów.


ZOBACZ:


Ukończenie studiów:

 • Zaliczenie kursów w wymiarze 120 punktów ECTS
 • Napisanie i przedłożenie pracy dyplomowej
 • Zdanie ustnego egzaminu dyplomowego

Ścieżka ogólnosocjologiczna

 • Wybór ścieżki ogólnosocjologicznej pozwala zdobyć, uzupełnić i pogłębić wiedzę oraz kompetencje metodologiczne w obszarze nauk socjologicznych
 • Ścieżka stanowi uzupełnienie wiedzy zdobytej zarówno na I stopniu kształcenia na kierunku socjologia, jak również na innych kierunkach I i II stopnia
 • Celem kształcenia ogólnosocjologicznego na II stopniu jest rozwój wyobraźni socjologicznej oraz kompetencji metodologicznych, poprzez zindywidualizowanie programu i umożliwienie studentom i studentkom włączenia się w prace zespołów badawczych (m.in. udział w pracach koncepcyjnych, terenowych, analizie i interpretacji wyników)


ZOBACZ: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU SOCJOLOGIA II STOPNIA - ŚCIEŻKA OGÓLNOSOCJOLOGICZNA

Ścieżka specjalizacyjna

W ramach ścieżki specjalizacyjnej możliwy jest rozwój zaawansowanej wiedzy i profesjonalnych kompetencji, zogniskowanych na wysoko cenionych umiejętnościach na rynku pracy.

Student/ka może wybrać jedną z trzech specjalizacji:

 1. Analiza danych i badania społeczne
  Wybór ścieżki pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania badań społecznych oraz analizy i interpretacji danych

  ZOBACZ: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU SOCJOLOGIA II STOPNIA - SPECJALIZACJA: ANALIZA DANYCH I BADANIA SPOŁECZNE
   
 2. Komunikowanie społeczne
  Wybór ścieżki pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu analizowania i strategicznego projektowania komunikowania społecznego z uwzględnieniem wszystkich poziomów życia społecznego oraz różnorodnych kanałów, technologii i celów komunikacyjnych

  ZOBACZ: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU SOCJOLOGIA II STOPNIA - SPECJALIZACJA: KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE
   
 3. Społeczeństwo cyfrowe
  Wybór ścieżki pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu opisu i analizy dynamiki zmian, procesów społecznych związanych z rozwojem nowych technologii.

  ZOBACZ: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU SOCJOLOGIA II STOPNIA - SPECJALIZACJA: SPOŁECZEŃSTWO CYFROWE

 

JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O STUDIACH SOCJOLOGICZNYCH II STOPNIA W IS UJ, ZOBACZ TUTAJ

Zobacz również informacje na temat kierunku socjologia w IS UJ na stronie studia.uj.edu.pl

Kierownik studiów na kierunku socjologia

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ
e-mail: a.w.bukowski@uj.edu.pl

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron