"Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku"

Ukazał się właśnie "Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po roku 1989" Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Część tego ważnego dokumentu pt. "Socjologiczna perspektywa w badaniach nad migracjami" została przygotowana m.in przez prof. dr hab. Krystynę Slany z Instytutu Socjologii UJ - wiceprzewodniczącą tego Komitetu. Recenzentką raportu była prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn z IS UJ.

Ze Wstępu do raportu:

Niewątpliwie w ostatnich 30 latach społeczna waga problematyki migracyjnej wzrosła. W parze z rosnącą istotnością migracji jako złożonych procesów społecznych idzie wzmożenie zainteresowania migracjami jako przedmiotem badań w naukach społecznych i humanistycznych. Po 1989 roku studia migracyjne w Polsce znacząco rozszerzyły swój zakres i stały się sferą działalności dużej liczby naukowców (...) dzisiaj praktycznie nie ma dyscypliny czy subdyscypliny z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które nie rozpatrywałaby zjawisk migracji ze swojej perspektywy.
(...)
Niniejszy raport traktujemy zarówno jako kontynuację już istniejących opracowań na temat stanu badań nad migracjami w Polsce (np. Kicingier, Weinar 2007), jak i przedsięwzięcie otwierające nowy rozdział w ich rozwoju, stanowiące zachętę do systematycznego budowania samoświadomości i samowiedzy pola badawczego.

Pełna treść dokumentu: RAPORT

Data opublikowania: 23.01.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska