Oferta pracy na stanowisku badacz/badaczka w Instytucie Socjologii UJ FOOdIVERSE: Diversifying sustainable and organic food systems

Oferta pracy na stanowisku badacz/badaczka
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Tytuł projektu badawczego: FOOdIVERSE: Diversifying sustainable and organic food systems

Program finansowania: ERA-NET SUSFOOD2 and CORE Organic Cofunds Joint Call 2019: "Towards sustainable and organic food systems"

 

Wymagania:

 1. Magisterium w zakresie socjologii lub dyscypliny pokrewnej (antropologia kulturowa, etnologia etc.). z bardzo dobrą oceną pracy dyplomowej.
 2. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych lub znaczne doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych.
 3. Dorobek naukowy obejmujący publikacje naukowe i prezentacje konferencyjne, potwierdzający umiejętność publikowania w języku angielskim oraz prezentowania na wydarzeniach międzynarodowych.
 4. Wysokie kompetencje w zakresie prowadzenia badań jakościowych: wywiadów indywidualnych i fokusowych, badań terenowych, action research.
 5. Znajomość metodologii “żywych laboratoriów” (living labs) lub gotowość jej zdobycia i aplikowania w procesie badawczym.
 6. Wysokie umiejętności analityczne, umiejętność pracy zespołowej.
 7. Biegła znajomość języka angielskiego.
 8. Zainteresowanie i wiedza w tematyce projektu tj. społecznych i interdyscyplinarnych studiów nad jedzeniem, konsumpcją, gospodarką formalną i nieformalną, animacją społeczną, społeczną innowacyjnością, studiów nad lokalnością i regionami w kontekście systemów żywnościowych.
 9. Samodzielność, zaangażowanie, rzetelność i terminowość.


Opis zadań:

 1. Badacz/ka będzie realizować zadania badawcze i aplikacyjne przewidziane w projekcie, w szczególności
  - badania jakościowe: wywiady indywidualne i grupowe, obserwacje i badania w metodologii ‘“żywych laboratoriów”, głównie w Małopolsce
  - desk research, przeglądy literatury i tworzenie korpusu danych zastanych
  - badanie i animowanie sieci współpracy w lokalnych systemach żywnościowych w Małopolsce
  - koordynacja, we współpracy z Kierowniczką Projektu, prac aplikacyjnych (living labs) i popularyzacyjne projektu
  - prace organizacyjne związane z działaniami badawczymi.
 2. Badacz/ka będzie brać udział w pracy zespołowej międzynarodowego konsorcjum, w szczególności
  - brać udział w opracowaniu i dyskusji wyników w poszczególnych WP (wg harmonogramu projektu i zgodnie ze Statement of Work)
  - uczestniczyć w przygotowaniu publikacji wyników badań projektu (artykuły w języku angielskim)
  - uczestniczyć w popularyzacji i komunikacji efektów projektu: konferencjach, wykładach, prezentacjach, publikowaniu informacji w mediach
  ​- uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach i innych formach uczenia się i współpracy w ramach konsorcjum (w formie zdalnej, a w przyszłości również stacjonarnej).

 

Termin składania ofert: 28 lutego 2021, 00:00

 

Warunki zatrudnienia:

 • Zatrudnienie w ramach pełnego etatu na 33 miesiące, proponowany początek zatrudnienia: kwiecień 2021
 • Wynagrodzenie ok. 5000 PLN (netto) miesięcznie
 • Praca w międzynarodowym zespole, możliwość rozwoju naukowego

 

Forma składania ofert i wymagane dokumenty:

Zgłoszenia należy przesłać w postaci plików w formacie PDF na adres: ewa.kopczynska@uj.edu.pl. Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela dr Ewa Kopczyńska (ewa.kopczynska@uj.edu.pl).

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. List motywacyjny adresowany do Kierowniczki Projektu, dr Ewy Kopczyńskiej.
 2. CV naukowe, z wyszczególnieniem kwalifikacji, historii zatrudnienia, osiągnięć, publikacji, doświadczenia badawczego i konferencyjnego.
 3. Referencje od naukowca/naukowczyni zawierające uzasadnienie dopasowania kompetencji kandydata do wymogów stanowiska (w języku polskim lub angielskim).
 4. Załączona do niniejszego ogłoszenia klauzula, podpisana przez kandydatkę/kandydata.

 

Procedura rekrutacji:

Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone w trybie zdalnym. Stanowisko zostanie zaoferowane kandydatowi/tce, który/a najlepiej spełni kryteria wskazane powyżej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy

Data opublikowania: 19.02.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska