Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Barbara Jabłońska, prof. UJ

stanownisko: profesor uczelni

e-mail: b.jablonska@uj.edu.pl


Barbara Jabłońska - jest profesorem uczelni w Instytucie Socjologii UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się między innymi wokół zagadnień związanych z teorią kultury i sztuki, teoriami komunikacji oraz metodami badań jakościowych. Zajmuje się w szczególności problematyką socjologii muzyki, komunikacji medialnej i sfery publicznej oraz analizą dyskursu.

Jest autorką prac z zakresu krytycznej analizy dyskursu - w tym książki pt. O dyskursie politycznym na tematy europejskie (2009) oraz monografii naukowej pt. Socjologia muzyki (2014). Przełożyła też na język polski zbiór esejów Alfreda Schütza pt. O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej (2008).

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Światowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA). W latach 2016-2019 pełniła funkcję członkini zarządu Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia muzyki
 • analiza dyskursu
 • sfera publiczna i komunikowanie medialne
 • metody jakościowe
 • współczesne teorie socjologiczne

Publikacje (wybrane)

Książki:

 • Jabłońska Barbara (2014), "Socjologia muzyki", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jabłońska Barbara (2009), "O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jabłońska Barbara (wraz z Andrzejem Bukowskim i Martą Smagacz-Poziemską) (2007),"Wykluczone sąsiedztwa. Społeczne aspekty rewitalizacji w przestrzeni wielkiego miasta", Kraków: Wydawnictwo Rabid.
 • Jabłońska Barbara  (wraz z Andrzejem Bukowskim, Katalin Fuzer i Martą Smagacz-Poziemską) (2007) red., "Urban Rehabilitation in Segregated districts of Central and Eastern European Cities", Kraków: Wydawnictwo Rabid.


Redakcja tomów czasopism naukowych:

 • Jabłońska Barbara, Niziołek Katarzyna, Wyrzykowska Katarzyna M. (2018) (red.), "Socjologia sztuki i muzyki", "Pogranicze. Studia społeczne", tom XXXIV, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, (ss. 1-253).


Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w książkach:

 • Jabłońska Barbara (2022), “Covid-songs i porządek świata. Dyskursy muzyczne o pandemii i post-pandemii w kontekście uniwersum symbolicznego”, „Kultura Współczesna” nr 4.
 • Jabłońska Barbara (2022) "O muzyce w czasach pandemii COVID-19: socjologiczna interpretacja zmiany praktyk muzycznych na poziomie wykonawczym i odbiorczym", „Załącznik Kulturoznawczy”, nr 9 .
 • Jabłońska Barbara (2022) , "Muzyka jako forma politycznej deliberacji i dyskursywnej argumentacji: refleksje socjologiczne”, „Dialogi Polityczne” nr 32.
 • Jabłońska Barbara (2021), "The Virus as a Catalyst for Culture? Sociological Reflections Using as Example the Musical Practices during the COVID-19 Pandemic", "Kultura i Społeczeństwo", tom 65 nr 1
 • Jabłońska Barbara (2019), "Socjologia muzyki a krytyczna analiza dyskursu", "Miscellanea Antropologica et Sociologica" 20 (2).
 • Jabłońska Barbara (2019), "Dziecko-media-muzyka: fenomen muzycznych talent shows", [w:] Małgorzata Bogunia-Borowska (red.) "Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja", Kraków: Wydawnictwo WUJ
 • Jabłońska Barbara (2018), "O społecznym charakterze muzyki – szkic socjologiczny", "Pogranicze", tom 34
 • Jabłońska Barbara (2018), "Muzyka, media i muzyczna sfera publiczna", [w:] M.Choczyński, A.Rozalska, K. Drzewek (red.) Socjologia muzyki w Polsce : pęknięcia i kontynuacje, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne
 • Jabłońska Barbara (2017), "Muzyka-media-kultura", "Kultura Współczesna" nr 3
 • Jabłońska Barbara (2017), "Socjologia muzyki – problemy i wyzwania w polskim dyskursie naukowym” [w:] Małgorzata Sternal, „Muzyk zawodowy. Między sztuką, edukacją i zarządzaniem", Kraków: Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie
 • Jabłońska Barbara (2016), "Socjologia muzyki i podejście socjologiczno-audialne (uwagi teoretyczno-metodologiczne)", "Studia Socjologiczne" nr 2.
 • Jabłońska Barbara (2015), "Dyskurs o muzyce na przykładzie XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego", "Przegląd Socjologiczny" nr 3.
 • Jabłońska Barbara (2015), "Norbert Elias o muzyce i społeczeństwie - możliwości aplikacyjne społeczno-muzycznych figuracji", "Kultura i Społeczeństwo", nr 1.
 • Jabłońska Barbara (2014), "Muzyka, edukacja, społeczeństwo - w stronę jakiego uczestnictwa w kulturze muzycznej?", "Kultura i Edukacja" nr 3 (103).
 • Jabłońska Barbara (2013), „Teoretyczne źródła socjologii muzyki w świetle klasycznej myśli H.Spencera, G.Simmla, M.Webera oraz A.Schutza", „Kwartalnik Muzyka",  nr 1.
 • Jabłońska Barbara (2013), „Krytyczna analiza dyskursu w świetle założeń socjologii fenomenologicznej (dylematy teoretyczno-metodologiczne)", „Przegląd Socjologii Jakościowej", tom IX, nr 1.
 • Jabłońska Barbara (2012), "Władza i wiedza w krytycznych studiach nad dyskursem - szkic teoretyczny", "Studia Socjologiczne" 1(204).
 • Jabłońska Barbara (2011), „Sfera publiczna Unii Europejskiej (krytyczna analiza dyskursu)", „Media-kultura-społeczeństwo" nr 6.
 • Jabłońska Barbara (2011), „Fundusze europejskie w pierwszych latach członkostwa Polski w UE (perspektywa dyskursywna)", „Zarządzanie i Edukacja" nr 74-75.
 • Jabłońska Barbara (2010), „Językowe podziały rzeczywistości społeczno-politycznej IV RP", [w:] M.Czerwiński, P.Nowak, R.Przybylska (red.), Język IV Rzeczpospolitej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jabłońska Barbara (2010), „Symboliczne konstruowanie świata społecznego w dyskursie medialnym", [w:] J.Leoński, M.Fiternicka-Gorzko (red.) Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Szczecin: Wydawnictwo Print Group.
 • Jabłońska Barbara (2010), „Telewizyjny 'spektakl' czy racjonalna debata? Analiza słownictwa i strategii argumentacyjnych w wybranych programach politycznych TVP1 dotyczących problematyki UE", „Przegląd Socjologii Jakościowej" Tom VI nr 2.
 • Jabłońska Barbara (2008), „W stronę demokracji deliberacyjnej? O politycznym komunikowaniu na tematy europejskie w polskiej prasie", „Przegląd Socjologiczny" nr 2.
 • Jabłońska Barbara (2008), „Krytyczna analiza dyskursu na przykładzie debaty 'nicejsko-konstytucyjnej' w polskiej prasie" [w:] A.Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Jabłońska Barbara, Marta Smagacz-Poziemska  (2007), „Methodological Problems of Research on Exclusion in Urban Space of East European Cities", [w:] A. Bukowski A., K. Fuzer, B. Jabłońska, M. Smagacz-Poziemska, (red.), Urban Rehabilitation in Segregated districts of Central and Eastern European Cities,  Urząd Miasta Krakowa, Instytut Socjologii UJ, Kraków: Wydawnictwo RABID.
 • Jabłońska Barbara, (wraz z Andrzejem Bukowskim i Martą Smagacz-Poziemską) (2007), Neighbourhoods in the Space of a Post-Industrial Districts of a Large City. A Study of Exclusion and Marginalisation, [w:]  Bukowski A., Fuzer K., Jabłońska B., Smagacz-Poziemska M,. (red.), Urban Rehabilitation in Segregated districts of Central and Eastern European Cities,  Urząd Miasta Krakowa, Instytut Socjologii UJ, Kraków: Wydawnictwo RABID.
 • Jabłońska Barbara (2006), "Obywatelski i nieobywatelski dyskurs polityczny w aspekcie procesów integracyjnych Polski z Unią Europejską" [w:] Europa w polskich dyskursach, A. Horolets (red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 
 • Jabłońska Barbara (2006), „Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne", "Przegląd Socjologii Jakościowej", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Tom II nr1/ 2006. 
 • Jabłońska Barbara (2003), "Uwolnić się od złudzeń…" (recenzja) „Studia Socjologiczne"  nr 2 (recenzja książki P.Bourdieu i L.Wacquanta pt., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej.


Tłumaczenia:

 • Alfred Schütz (2008), „O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej", tłum. Barbara Jabłońska, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS".
 • Jean Baudrillard (2012), „Iluzja nie stanowi opozycji wobec rzeczywistości", tłum. Barbara Jabłońska, [w:] Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka, (red.) "Fotospołeczeństwo", Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
 • Jean Baudrillard (2012), „Fotografia, czyli świetlny zapis", tłum. Barbara Jabłońska, [w:] Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka, (red.) "Fotospołeczeństwo", Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Obecnie realizowane projekty

 • Socjologia muzyki w teorii i praktyce
 • Socjologia muzyki i analiza dyskursu

Zrealizowane projekty

 • 2002-2004 - udział w międzynarodowym projekcie badawczym DEMOS (V Program Ramowy UE)
 • 2005-2007 - udział w międzynarodowym projekcie badawczym CASE "Cities Against Social Exclusion" (Interreg IIIC);
 • 2005-2007 - udział w projekcie MNiSW pt. "Rozdział funduszy Unii Europejskiej jako wskaźnik funkcjonowania sfery publicznej w Polsce".
 • 2008-2010 - udział w projekcie badawczym MNiSW pt. "Wzorce uczestnictwa polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej: uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz instytucjonalne".
 • 2013-2015 - udział w projekcie badawczym ogólnopolskiego konsorcjum naukowego "Analiza dyskursu" pt. "Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne" (projekt NPHR)