Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

stanownisko: profesora uczelni 

e-mail: k.gilarek@uj.edu.pl


Katarzyna Jasikowska - realizuję dydaktykę, działania aktywistyczne i popularyzatorskie oraz badania w zakresie społecznych konsekwencji ocieplania klimatu, takich jak: wzrastające intersekcjonalne nierówności społeczne, adaptacja i mitygacja uczelni wyższych oraz zrównoważona gospodarka leśna.

Wybrana Koordynatorką pierwszej w historii Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020 - 2024 (www.klimat.uj.edu.pl)

Członkini Rady Fundacji Edukacji klimatycznej (https://naukaoklimacie)

Członkini Prezydium Rady Klimatycznej UN Global Compact Network Poland (https://edukacjaklimatyczna.org.pl)

Dwukrotna zdobywczyni stypendiów Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej.

Wybrane publikacje

 • (2022) Katarzyna Jasikowska i Michał Pałasz (red.) Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, pp. 845 za512.uj.edu.pl ISBN: 978-83-67127-12-7.
 • (2022) Katarzyna Jasikowska i Michał Pałasz Wstęp. Kryzys klimatyczno-ekologiczny i akademia: emocje, polityczność, wyobraźnia, w: Jasikowska, K., Pałasz, M. (red.), Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, s. 7–30. za512.uj.edu.pl ISBN: 978-83-67127-12-7.
 • (2022) Katarzyna Jasikowska, Patryk Sierpowski, Natalia Styrnol, Dorota Guzik (Nie)sprawiedliwość klimatyczna, w: Jasikowska, K., Pałasz, M. (red.), Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, s. 181–232. za512.uj.edu.pl ISBN: 978-83-67127-12-7.
 • (2022) Katarzyna Jasikowska i Patryk Sierpowski, Między akademią a aktywizmem – autorefleksja nad akademicką inicjatywą klimatyczną klimatUJ, w: Jasikowska, K., Pałasz, M. (red.), Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, s. 725–775. za512.uj.edu.pl ISBN: 978-83-67127-12-7.
 • (2022) Słownik klimatyczno-ekologiczny 400 pojęć z wielu nauk, w: Jasikowska, K., Pałasz, M. (red.), Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, s. 777–843. za512.uj.edu.pl ISBN: 978-83-67127-12-7
 • (2018) Katarzyna Jasikowska, Zmieniając świat! Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN: 978-83-8095-456-4.
 • (2015) Katarzyna Jasikowska, Magdalena Klarenbach, Gabriela Lipska-Badoti i Robert Łuczak, Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. ISBN: 978-83-62360-95-6.
 • (2015) Katarzyna Jasikowska, Ewa Pająk-Ważna i Magdalena Klarenbach, Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty – Praktyki – Konteksty. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN: 978-83-7850-767-3.
 • (2014) Państwo odchodzi? Państwo powraca? Państwo się zmienia. Esej recenzyjny na temat książki Stephena Paula Haigha "Future states. From International to Global Order (Farnham: Ashgate 2013)" (współautor: Krzysztof Gorlach), Studia Socjologiczno-Polityczne Seria Nowa, nr 2(01), s. 87-102.
 • (2014) esej recenzyjny: Krzysztof Gorlach, Grzegorz Foryś i Katarzyna Jasikowska, Nie tędy droga: analiza klasowa i analiza nierówności w społeczeństwie zwrotu kulturowego (Maciej Gdula i Przemysław Sadura (red.), Style życia i porządek klasowy w Polsce oraz Wojciech Woźniak, Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym) w: Studia Socjologiczne, 1/2014 (212), s. 173-200. [PDF]
 • (2013) Edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa: historia idei i wybrane współczesne problemy, w: Kultura – Historia – Globalizacja, Nr 14. [PDF]
 • (2012) Global education in statu nascendi - some reflections on Poland (współautor: Jędrzej Witkowski), w: International Journal of Development Education and Global Learning, vol. 4, No 3, s. 5-25.
 • (2012) Czyńcie sobie ziemię poddaną - czyli o różnych obliczach ponowoczesnego rolnictwa na przykładzie procesów zawłaszczania ziemi (land grabbing) w skali świata (współautor: Krzysztof Gorlach), w: Wieś i rolnictwo, nr 4 (157), s. 9-35.
 • (2011) Nowy, lepszy świat? Globalizacja po korekcie, w: Karaszewski, R., Karwacka, M., i Paluszek, A. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywy i kierunki rozwoju. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 17-42.
 • (2011) Globalna edukacja - wyzwanie dla systemu oświaty i nauki w globalnym świecie, w: Kultura - Historia - Globalizacja, Nr 10, Uniwersytet Wrocławski. [PDF]
 • (2010) Etyczne dylematy pracy kobiet w dobie globalizacji - polskie wątki, w: Walczak-Duraj, D. (red.), Etyka i moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 131-144.

Obecnie realizowane projekty

 • Uczestniczka programu pt. Advanced Masters of Didactics Programme Program Operacyjny Wiedza Edukacji Rozwój o charakterze wdrożeniowym, nr POWR.04.03.00-00-0074/17-00, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża.
 • Political Economy of Ecological Challenges: Towards Sustainable Forest Economy – grant w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza - interdyscyplinarny zespół (dyscypliny reprezentowane w projekcie: ekonomia, biologia, leśnictwo i socjologia); współpraca, m.in., z Uniersity of Lausanne w Szwajcarii.
 • Od roku akademickiego 2019/2020 koordynatorka interdyscyplinarnago, ogólnouczelnianego kursu pt. Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna, adresowanego do wszystkich studentów i studentek oraz skupiającego wykładowców i wykładowczynie kilku wydziałów uczelni. Kurs stanowi innowacyjne i zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie edukacyjne, którego integralną częścią są studenckie projekty wdrożeniowe nakierowane na poszerzanie wiedzy, współpracę z otoczeniem społecznym i adaptację do zmian klimatu. W pierwszej edycji jednym ze studenckich przedsięwzięć była międzynarodowa debata Climate Action in Academia.
 • Uczestniczka oddolnej inicjatywy klimatUJ, na temat której można przeczytać: "Jesteśmy osobami związanymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, niegodzącymi się na dalsze bagatelizowanie powagi kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Razem budujemy akademicki ruch społeczny i działamy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej". Moje ulubione hasło: “Czytamy Webera, gdy Ziemia umiera…”
 • Współzałożycielka Common Resilience Hub (CoReHub), które jest platformą do współpracy akademii z szerokim otoczeniem społecznym i biznesowym. W dobie zagrożenia katastrofą klimatyczno-ekologiczną potrzebujemy nowych systemów społeczno-ekonomicznych, nowego paradygmatu samoorganizowania się i zarządzania ludźmi w kontekście produkcji i dystrybucji żywności, gospodarowania zasobami przyrody ożywionej i nieożywionej, energią, czy odpadami. Celami CoReHub są: mapowanie i udoskonalanie już istniejących w regionie rozwiązań; sieciowanie działających podmiotów; definiowanie istniejących barier oraz szans na wprowadzanie działań adaptacyjnych i rezyliencji regionu do zmian klimatycznych; wypracowywanie oraz testowanie  partycypacyjnych i innowacyjnych rozwiązań; dostarczanie narzędzi do rozbudowy dobrych praktyk; zmiana istniejących praktyk instytucjonalnych przy zaangażowaniu np. Urzędu Miasta, uczelni wyższych, Urzędu Marszałkowskiego, itd.

Zrealizowane projekty

 • Uczestniczka programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza Uniwersytet Jagielloński (www.id.uj.edu.pl). Członkini zespołu wykonawczego Priorytetowego Obszaru Badawczego Anthropocene, odpowiedzialna za działania Talent Management adresowane do studentów i studentek studiów I, II i III stopnia oraz osób studiujących w szkołach doktorskich.
 • Uczestniczka programu pt. Mistrzowie dydaktyki na University of Oslo w Norwegii, 9-28 października 2019, Program Operacyjny Wiedza Edukacji Rozwój o charakterze wdrożeniowym, nr POWR.04.03.00-00-0074/17, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża.
 • Liderka konsorcjum przygotowującego książkę pt. Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach projektu Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat współfinansowanego z projektu nr 316/2014 programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Współautorka, redaktorka merytoryczna oraz organizatorka współpracy z fotografami w ramach przygotowywanej publikacji.
 • Członkini Komisji Regionalnej projektu Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej (REDDSO) zgodnie z uchwałą nr 329/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 III 2014 r. Partnerami projektu dla Województwa Małopolskiego są Region Rhone-Alpes, Piemont oraz Katalonia.
 • Konsultantka merytoryczna edukacyjnego filmu dokumentalnego Edukacja globalna – jak lepiej rozumieć świat przygotowanego na zlecenie Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt współfinansowanego przez Komisję Europejską – Dyrekcje Generalną ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid na podstawie umowy nr DCI NSA ED/2012/287-834.
 • Liderka konsorcjum przygotowującego Analizę diagnostyczną potrzeb, znaczenia oraz ewolucji polityk prowadzonych w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej (edukacji globalnej) na terenie Małopolski na zlecenie Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 • W 2011 roku uczestniczka procesu międzysektorowego, którego efektem było zawarcie porozumienia pomiędzy MSZ, MEN i Grupą Zagranica odnośnie edukacji globalnej w Polsce.
 • Edukacja globalna w Polsce jako planowana zmiana społeczna (grant DS IS).